česko-anglicko překlad pro "a také"

CS

"a také" anglický překlad

volume_up
a také {přísl.}
CS

a také {příslovce}

volume_up
a také
Je to potřeba kvůli zajištění dodávek potravin a také udržitelného rozvoje.
They are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
Rovnost příležitostí však vždy souvisí s kvalitou a také výkonností.
However, equality of opportunity always has to do with quality and performance as well.
Přejdeme sem k Jacques Tati a vezmeme našeho modrého přítele a také ho dáme na stůl.
We'll go over to Jacques Tati here and grab our blue friend and put him down on the table as well.

Příklady použití pro "a také" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, také se s vámi podělím o osobní zkušenost.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I too will share a personal experience.
CzechRomové jsou největší menšinou v Evropě a pravděpodobně také nejdiskriminovanější.
Roma are the largest majority in Europe and probably the most discriminated one.
CzechPotřebujeme evropský regulační orgán a časem také evropského veřejného žalobce.
We need a European regulator and, in time, we need a European public prosecutor.
CzechA jsou také politici, kteří vykonávají seriózní přípravy a provádějí iniciativy.
There are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
CzechAtaké larvy komerčně využívaných ústřic hynou na některých místech ve velkém.
And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.
Czech. - Děkuji, paní předsedající, a děkuji také za to připomenutí.
rapporteur (BG). - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.
CzechV tom spočívá náš požadavek a proto jsme také předložili alternativní prohlášení.
That is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
CzechK tomu potřebujeme také pravidla a evropské předpisy přizpůsobené danému úkolu.
To achieve this, we also need rules and European regulations tailored to the job.
CzechTyto tři komunity mají vlivné vůdce a mají je také nevládní organizace a mládež.
All three of these communities have influential leaders, as do NGOs and youth.
CzechJsou to milníky, které samozřejmě ovlivnily tuto práci a také vytváření politik.
These are milestones that have naturally informed this work and also policy making.
CzechTýká se ho morální a politický rozměr, ale také bezpečnostní a právní rozměr.
It has a moral and political dimension, but also a security and legal dimension.
CzechV tomto případě musíme podpořit usnesení a také to, co říkala paní Vergiatová.
In this case we must support the resolution and also what Mrs Vergiat has said.
CzechMohl jsem se ho zúčastnit a také jsem při několika příležitostech promluvil.
I was able to participate and also on various occasions to speak in the hearing.
CzechAno, tento „televizní komplex“ mě informoval celé dětství a Vás pravděpodobně také.
Well, this TV-industrial complex informed my entire childhood and probably yours.
CzechA zvuk nás také ukotvuje v čase, protože zvuk v sobě vždy má zabudovaný i čas.
And sound places us in time as well, because sound always has time embedded in it.
CzechPane předsedající, přiznávám, že jsem zmatená a také docela smutná a zklamaná.
Mr President, I admit that I am both confused and also quite sad and disappointed.
CzechJe to rozpočet, který směřuje k investicím, a je to také protikrizový nástroj.
It is a budget which is directed towards investment and it is an anti-crisis tool.
CzechTo zvyšuje ekonomickou nerovnost a také významně omezuje hospodářskou soutěž.
This reinforces economic inequality and also significantly reduces competition.
CzechTo uvolňuje metan z tundry a může také způsobit jeho uvolňování z mořského dna.
It is releasing methane from the tundra, and could also release it from the seabed.
CzechTo by vám pomohlo nastavit cíle a sledovat postup, a také pomoci vás motivovat.
It could help you set goals and track your progress, and it would help motivate you.

Podobné překlady pro "a také" anglicky

a spojka
English
také příslovce
a tak dále
a ještě příslovce
English
a obráceně příslovce
a co spojka
English
a co takhle příslovce
English
a co? citoslovce
English
a další
English
a další věci
English
a ještě více
a kdoví co ještě zájmeno
English
a naopak příslovce
a priori
English
a rychle příslovce
English