česko-anglicko překlad pro "a samozřejmě ..."

CS

"a samozřejmě ..." anglický překlad

CS

a samozřejmě ...

volume_up

Příklady použití pro "a samozřejmě ..." v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAno, pane Konrade, na to máte samozřejmě právo a váš protest bereme na vědomí.
Yes, Mr Konrad, of course you have every right and we take note of your protest.
CzechA pak, samozřejmě, jak člověk stárne, je to skoro jako kdyby věk byla forma lithia.
And then, of course, as you get older, it's almost like age is a form of lithium.
CzechDalším vysoce prioritním tématem je samozřejmě finanční a hospodářská krize.
Another issue of high priority is, of course, the financial and economic crisis.
CzechTato témata již nesmí být tabu a samozřejmě mají v takovém prohlášení své místo.
These must stop being taboo subjects and obviously have a place in such a statement.
CzechTakové prohlášení je samozřejmě nepřijatelné a zjevně je míněno jako propaganda.
This is a statement that is of course unacceptable and obviously meant as propaganda.
CzechA samozřejmě, že chtějí více hraček a nářadí, které mnozí považujeme za samozřejmost.
And of course, they want the toys and the tools that many of us take for granted.
CzechSamozřejmě - a paní Fajonová se tím zabývala - se nejedná o žádný diplomatický dar.
Of course - and Tanja Fajon dealt with that - it is not a diplomatic present.
CzechVážený pane předsedo, dámy a pánové, musíme samozřejmě Řecku poskytnout pomoc.
Mr President, ladies and gentlemen, we must, of course, provide assistance to Greece.
CzechPlně souhlasím s jejím komentářem a samozřejmě s tím, co říkal pan ministr.
I fully agree with her comments and indeed with what the Minister was saying.
CzechA samozřejmě, my lidské bytosti se v tomto rozdělení nacházíme ještě mnohem dál.
And of course, we human beings are way out on the end of the distribution like the crows.
CzechTímto návrhům, úvahám a kritice jsem samozřejmě věnoval náležitou pozornost.
I have of course taken due note of all these suggestions, observations and criticisms.
CzechPřípad Madeleine McCannové vzbudil velký zájem a samozřejmě velké rozpory.
The case of Madeleine McCann has aroused a lot of interest and, indeed, controversy.
CzechŽivot na venkově poskytuje příležitosti a samozřejmě také vytváří rizika.
Life in the countryside offers opportunities and, of course, generates risks.
CzechA dále je samozřejmě nutné intervenovat v případě potřeby u členských států.
Then, of course, we need to intervene in the Member States when necessary.
CzechJá bych před tímto přesvědčením varovala, a to samozřejmě pokud jde o rybolov.
I would caution against this belief, certainly with regard to fisheries.
CzechA samozřejmě to nejsou pouze zbožní lidé, kteří vyznávají Zlaté pravidlo.
And of course it's not just religious people who believe in the Golden Rule.
CzechA samozřejmě mě velmi potěšilo, že byla podepsána dohoda o výměně s Hizballáhem.
And I am certainly very pleased that the exchange agreement has been signed with Hezbollah.
CzechTo je postoj předsednictví a samozřejmě žádná jednota nemůže být bez solidarity.
That is the Presidency's position and, of course, there can be no unity without solidarity.
CzechMáme přísná pravidla a samozřejmě pravidla týkající se reziduí a potravin.
We have strict rules at the moment and, indeed, rules on residues and food.
CzechA konečně, měli bychom samozřejmě uvažovat o tom, zda je potřeba provádět druhý rating.
Finally, we should, of course, consider whether there is a need for a second rating.

Podobné překlady pro "a samozřejmě ..." anglicky

a spojka
English
samozřejmě příslovce
a tak dále
a ještě příslovce
English
a obráceně příslovce
a co spojka
English
a co takhle příslovce
English