česko-anglicko překlad pro "a rychle"

CS

"a rychle" anglický překlad

EN
CS

a rychle {příslovce}

volume_up
a rychle (také: fofrem)

Příklady použití pro "a rychle" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento fond nám umožňuje podniknout rychlé a účinné kroky pomocí pružného rámce.
This Fund allows us to take swift, effective action within a flexible framework.
CzechCílem informačních listů je rychle a srozumitelně představit právní předpisy EU.
The factsheets aim at presenting EU legislation in a quick and easy-to-read manner.
CzechNyní je to teprve měsíc od začátku krize a události se dávají rychle do pohybu.
It is now still only a month since this crisis began, and events move quickly.
CzechZ toho důvodu musíme jednat rychle a rozhodně pro záchranu pacienta, planety Země.
That is why we need to act quickly and determinedly for patient planet Earth.
CzechBakterie cholery se rychle šíří a počet mrtvých narůstá geometrickou řadou.
The vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
CzechDoufám, že pachatelé tohoto zločinu budou rychle dopadeni a řádně potrestáni.
I hope the perpetrators of this crime will quickly be apprehended and duly punished.
CzechIndie je jednou z největších ekonomik světa a její odvětví služeb rychle roste.
India is one of the world's largest economies, with a rapidly growing services sector.
CzechTato krize vyžaduje rychlé a efektivní jednání ze strany EU a jejích členských států.
This crisis requires swift and effective action from the EU and its Member States.
CzechNěkteří lidé se snaží dělat příliš rychlé kroky a pak zakopnou o své vlastní nohy.
There are people who try to go too fast and then trip over their own feet.
CzechObchod mezi těmito šesti státy a mezi EU a ostatním světem rychle roste.
Trade among the six and between the EU and the rest of the world grows rapidly.
CzechDomnívám se tedy, že můžeme postupovat rychle a že lze dosáhnout dobré dohody.
So I think that we can act swiftly and that we can have a good agreement.
CzechDle mého názoru je třeba otázku železniční dopravy řešit rozhodně a rychle.
In my opinion, the matter of rail transport should be tackled decisively and quickly.
CzechKlíčovým slovem je uplatňování, které musí být pro oběti rychlé a účinné.
The keyword is implementation, which must be rapid and effective for victims.
CzechTyto zprávy jsou ověřovány revizními pracovníky a falešná upozornění jsou rychle opravena.
These reports are verified by reviewers and false warnings are corrected quickly.
CzechToto číslo roste, a roste opravdu rychle, a to je skandál. ~~~ A nejen to.
That number's rising, and it's rising really rapidly, and it's disgraceful.
CzechProto vítám zprávu pana Bowise a přeji jejímu autorovi rychlé uzdravení.
Therefore I welcome the Bowis report, and wish its author a speedy return to health.
CzechDoufáme, že nám pomůžete dosáhnout tohoto cíle rychle a s konečnou platností.
We are hoping for your help in achieving this quickly and conclusively.
CzechBudeme ho zakládat na Larosièrově zprávě a uvidí se, jak rychle bude možné ho zavést.
We will base this on the Larosière report and see how quickly we can get it into place.
CzechJednal velmi rychle, a za to bych mu chtěl co nejsrdečněji poděkovat.
He took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely.
CzechK řízení populací ryb a možnosti rychlé reakce potřebujeme pružný systém.
We need a flexible system to manage fish stocks and the opportunity to react quickly.

Podobné překlady pro "a rychle" anglicky

a spojka
English
rychle příslovce
a tak dále
a ještě příslovce
English
vyřídit rychle sloveso
a obráceně příslovce
velmi rychle
a co spojka
English
a co takhle příslovce
English
a co? citoslovce
English