česko-anglicko překlad pro "a priori"

CS

"a priori" anglický překlad

EN

"a priori" český překlad

CS

a priori

volume_up
Podle tohoto smýšlení by mělo být vše, co učiní, považováno a priori za dobré.
According to this line of thinking, everything he does should a priori be considered good.
Maso z klonovaných zvířat rozhodně není a priori nebezpečné.
Meat from cloned animals is definitely not a priori harmful.
V zemi jsou a priori obavy, které jsou velmi hluboce zakořeněné.
There are some very deep-rooted a priori concerns in the country.
EN

a priori

volume_up
According to this line of thinking, everything he does should a priori be considered good.
Podle tohoto smýšlení by mělo být vše, co učiní, považováno a priori za dobré.
Meat from cloned animals is definitely not a priori harmful.
Maso z klonovaných zvířat rozhodně není a priori nebezpečné.
There are some very deep-rooted a priori concerns in the country.
V zemi jsou a priori obavy, které jsou velmi hluboce zakořeněné.
a priori (také: preconceived)
a priori
There is no a priori reason why an "H" has to go between that "W" and "A."
Neexistuje žádný předem daný důvod, proč by "H" mělo být mezi "W" a "A".

Příklady použití pro "a priori" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPodle tohoto smýšlení by mělo být vše, co učiní, považováno a priori za dobré.
According to this line of thinking, everything he does should a priori be considered good.
CzechJe Komise také toho názoru, že taková konzultace musí být a priori vzájemná?
Does the Commission also take the view that this consultation must by definition be mutual?
CzechV zemi jsou a priori obavy, které jsou velmi hluboce zakořeněné.
There are some very deep-rooted a priori concerns in the country.
CzechMá skupina nemůže a priori přijmout, že nyní diskutujeme o přepracování finančního výhledu.
My group cannot accept, a priori, that we are now discussing a revision of the financial perspective.
CzechMaso z klonovaných zvířat rozhodně není a priori nebezpečné.
Meat from cloned animals is definitely not a priori harmful.
CzechA proto nyní chcete kontrolovat rozpočty členských států, a priori namísto vnitrostátních parlamentů.
And, to that end, you now want to check the budgets of the Member States a priori in the place of national parliaments.
CzechMěli bychom se hluboce zamyslet nad reformou, ale kromě toho bychom neměli a priori odmítat dobré tradice.
We should, to a large extent, be thinking about reform, but, in addition, we should not reject a priori what is a good tradition.
CzechMají volby, ale kandidáti musí být podporováni konzervativními duchovními, takže disidenti jsou a priori vyloučeni.
They do hold elections, but candidates have to be endorsed by the conservative clergy, so dissenters are by definition excluded.
CzechV přístupu ke zdravotní péči v přeshraničním režimu panuje všeobecná neinformovanost a a priori zamítavý přístup.
There is a general lack of awareness and an a priori attitude of rejection prevailing in the area of access to cross-border healthcare.
CzechTakže přestože jsem a priori proti vojenským diktaturám, mohu jen doufat, že zakrátko dojde k přechodu k demokracii.
So, although I oppose military dictatorships a priori, I can only hope that, after a short period of time, a transition to democracy might occur.
CzechEvropa musí Polsku připomenout, že boj proti trestu smrti patří mezi a priori principy spravedlnosti, které jsou podmínky sine qua non Evropanů.
Europe must remind Poland that the fight against the death penalty is laid down in the a priori principles of justice which are the sine qua non of being European.
CzechPokud totiž ztratí výrobci odpovědnost nad výrobou náhradních dílů, nic a priori nezajistí, že se budou shodovat se specifikacemi a že bude jejich kvalita dostatečně vysoká.
If vehicle manufacturers are to have no responsibility for the production of component parts, there will be nothing to guarantee their compliance with specifications and no assurance of quality.

Podobné překlady pro "a priori" anglicky

a spojka
English
a tak dále
a tak dále příslovce
English
a tak dále spojka
a ještě příslovce
English
a obráceně příslovce
a co spojka
English
a co takhle příslovce
English
a co? citoslovce
English
a další
English
a další věci
English
a ještě více
a kdoví co ještě zájmeno
English
a naopak příslovce
a rychle příslovce
English
a tak dál
English
a také příslovce
English