česko-anglicko překlad pro "a přesto"

CS

"a přesto" anglický překlad

EN
CS

a přesto {příslovce}

volume_up
a přesto (také: i tak, přesto)

Příklady použití pro "a přesto" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA říká k tomu: "Proč bych jim nepoděkovala, a to i přesto, že to mají dělat."
And she said, "Why wouldn't I thank it, even though they're supposed to do it?"
CzechPokud program ukončíte a soubor přesto nejde odstranit, restartujte počítač.
If you close the program, but the file still won't delete, restart your computer.
CzechČísla jsou šokující, a přesto Evropa a její vlády věnují pozornost jiným problémům.
The numbers are shocking, and yet Europe and its governments seem distracted.
CzechVěřím, že to víme, a i přesto se nacházíme uvězněni v jakési vypravěčské smyčce.
I believe that we know this, yet we find ourselves trapped in a kind of narrative loop.
CzechHeslo nebo přístupové heslo může splňovat všechna uvedená kritéria, a přesto být slabé.
A password or passphrase might meet all the criteria above and still be weak.
CzechHeslo nebo přístupové heslo může splňovat všechna uvedená kritéria, a přesto být slabé.
A password or passphrase might meet all the criteria above and still be weak.
CzechA přesto, za této obtížné a vážné situace, se musíme vyvarovat neúspěchu.
And yet, in these difficult and serious circumstances, we must avoid failure.
CzechEvropané budou pyšní na to, že žijí v Evropě, a přesto patří ke svému vlastnímu národu.
Europeans will be proud that they live in Europe and yet belong to their own nation.
CzechA přesto jejich popis práce neobsahuje byť jen jedno slovo o ostatních lidských bytostech.
And yet their job description contains not one word about other human beings.
CzechOd roku 1972 byli proti každé smlouvě, a přesto stále tvrdí, že jsou proevropsky orientováni.
They have opposed every treaty since 1972; yet they claim they are pro-European.
CzechSamotný model krachuje, a vy přesto chcete zvýšit velikost fondu nouzové pomoci.
The model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund.
CzechCíl, který jsme si stanovili, je realistický, dosažitelný, a přesto účinný.
The target which we have set for ourselves is realistic, achievable and still efficient.
CzechVe vší své kulturní rozmanitosti je EU soudržným, a přesto různorodým společenstvím hodnot.
In all its cultural diversity, the EU is a coherent yet varied community of values.
CzechAutomobily jsou stále bezpečnější a čistší, přesto je jim nadále přičítána vina za vše.
Cars are becoming safer and cleaner but are still blamed for everything.
CzechA přesto, struktury k podpoře zneužívaných žen jsou pouze základní nebo dokonce neexistují.
And yet, support structures for abused women are basic or even non-existent.
CzechS žádnou jinou zemí se nesetkáváme tak často a přesto problémy přetrvávají.
We do not meet any other country so frequently, yet problems persist.
CzechA přesto ji většina z vás včetně pana Giscarda d'Estainga hlučně vítá.
Yet most of you, along with Mr Giscard d'Estaing, are noisily celebrating.
CzechHeslo může splňovat všechna uvedená kritéria, a přesto může být slabé.
A password might meet all the criteria above and still be a weak password.
CzechA přesto, NOAA nám nyní ukázala, například, vidíte tu malou modrou skvrnu nad Havají?
And yet, NOAA has now shown us, for example -- you see that little blue thing above Hawaii?
CzechA přesto se sem tam zabýváme případem tak naprosto odporným, že je nám dokázán opak.
Yet every once in a while we deal with a case so utterly repugnant that we are proved wrong.

Podobné překlady pro "a přesto" anglicky

a spojka
English
přesto příslovce
a tak dále
a ještě příslovce
English
a obráceně příslovce
a co spojka
English
a co takhle příslovce
English
a co? citoslovce
English
a další
English
a další věci
English
a ještě více
a kdoví co ještě zájmeno
English
a naopak příslovce