česko-anglicko překlad pro "a naopak"

CS

"a naopak" anglický překlad

CS

a naopak {příslovce}

volume_up
a naopak (také: a obráceně)
Jižní Súdán nebude stabilní, pokud nebude stabilní severní Súdán, a naopak.
Southern Sudan will not be stable if Northern Sudan is not stable, and vice versa.
Na to mám tento názor: dnešní lehké váhy budou zítra váhami těžkými a naopak.
I see it like this: today's lightweights are tomorrow's heavyweights, and vice versa.
Ať již bude přístup EU jakýkoli, EU musí spolupracovat s Ruskem a naopak.
Whatever the approach, the EU needs to cooperate with Russia, and vice versa.

Příklady použití pro "a naopak" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZnamená nižší ceny energií, nikoli naopak, a zlepšuje energetickou bezpečnost.
It means lower energy bills, not higher ones, and it improves energy security.
CzechPotřebujeme naopak dialog a náboženskou svobodu.
We should not act in this way; instead, we need dialogue and freedom of religion.
CzechPro dnešní úspěch musíme přemýšlet o budoucích generacích a nikoli naopak.
To be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
CzechJižní Súdán nebude stabilní, pokud nebude stabilní severní Súdán, a naopak.
Southern Sudan will not be stable if Northern Sudan is not stable, and vice versa.
CzechNa to mám tento názor: dnešní lehké váhy budou zítra váhami těžkými a naopak.
I see it like this: today's lightweights are tomorrow's heavyweights, and vice versa.
CzechAť již bude přístup EU jakýkoli, EU musí spolupracovat s Ruskem a naopak.
Whatever the approach, the EU needs to cooperate with Russia, and vice versa.
CzechA naopak, upřednostňování těch druhých by znamenalo významnou ztrátu tváře.
Conversely, giving priority to the latter would imply a major loss of face.
Czechsoubor nebo složka se přidá, odstraní nebo změní ve složce SkyDrive a naopak.
the file or folder is added, changed, or deleted in your SkyDrive folder and vice versa.
CzechK tomu nám nesmí chybět politická vůle, rozhodnost a odvaha, spíše naopak.
For that, political will, decisiveness and courage must not fail us; on the contrary.
CzechAntimikrobiální rezistence se může z lidí přenášet na zvířata a naopak.
Antimicrobial resistance can be transmitted from humans to animals and vice versa.
CzechNaopak, obchodní a zemědělská politika se mohou a musí vzájemně podporovat.
On the contrary, trade policy and agricultural policy can and must be mutually supportive.
CzechNaléhavou potřebou je chránit občany a státy, kteří jsou oběťmi bank, a ne naopak.
The urgent need is to save citizens and States who are victims of the banks, not the reverse.
CzechTisíce a tisíce domů jsou naopak prázdné a nikdo v nich nebydlí.
However, thousands and thousands of houses are empty with no one living in them.
CzechDoufám, že pan Sarkozy se nevzdá a naopak projeví větší cit než kancléřka Merkelová.
I hope that Mr Sarkozy will not give in and is instead more sensible than Chancellor Merkel.
CzechEurozóna je naopak větší a mnohem soběstačnější hospodářský prostor.
By contrast, the euro area forms a large, much more self-contained economy.
Czechstejné soubory či složky budou přidány, změněny nebo odstraněny ve složce SkyDrive a naopak.
the file or folder is added, changed, or deleted in your SkyDrive folder and vice versa.
CzechA naopak samozřejmě musíme účelněji bojovat s nelegální migrací.
On the other hand, we must fight more effectively against illegal migration.
CzechEU sama je příslušná pro obchodní politiku a Parlament dává, či naopak upírá svůj souhlas.
The EU is solely responsible for trade policy and Parliament gives or withholds its consent.
CzechMůže se stát, že to bude za několik let naopak, a pak to bude štěstí pro nás.
It may happen that it comes the other way round in a few years time, then it will be our good luck.
CzechVodní hladina nestoupne a nezaplaví Bangladéš - právě naopak.
Water levels are not about to rise and cover Bangladesh, quite the contrary.

Podobné překlady pro "a naopak" anglicky

a spojka
English
naopak příslovce
a tak dále
a ještě příslovce
English
a obráceně příslovce
a co spojka
English
a co takhle příslovce
English
a co? citoslovce
English
a další
English
a další věci
English
a ještě více
a kdoví co ještě zájmeno
English
a priori
English