česko-anglicko překlad pro "A je to."

CS

"A je to." anglický překlad

CS

A je to.

volume_up
A je to. (také: A hotovo.)

Příklady použití pro "A je to." v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo je role, kterou jste stanovili v Lisabonské smlouvě a je to to,co budu dělat.
That is the role that you set up in the Lisbon Treaty and that is what I will do.
CzechJe to rozpočet, který směřuje k investicím, a je to také protikrizový nástroj.
It is a budget which is directed towards investment and it is an anti-crisis tool.
CzechA je to uvnitř a zvnějšku, nás nebo ostatních, a ostatní je všechno velmi odlišné.
And it's inside and outside, self and other, and other is all very different.
CzechJedná se o Velké sbližování, a je to ten nejvýznamnější fenomén vašich životů.
This is the Great Reconvergence, and it's the biggest story of your lifetime.
CzechPřed 10 lety, když jsem prodělával svou operaci -- a je to opravdu skvělé ho vidět.
LM: Ten years ago, when I had my surgery -- and it's really great to see him.
CzechV současnosti jsme svědky tragédie na ostrově Lampedusa a je to vážná tragédie.
At the moment, this tragedy can be witnessed in Lampedusa; and it is a grave tragedy.
CzechTo se jeví jako diskriminační a je to v příkrém rozporu s evropskými zásadami.
This appears discriminatory and stands in clear contradiction to European principles.
CzechJe používán všemi různými typy bakterií a je to jazyk pro komunikaci mezi druhy.
It's used by all different bacteria and it's the language of interspecies communication.
CzechJe to naše společná úloha, a je to též důvod, proč jsme žádali o konání této diskuse.
This is our common task; this is the reason why we requested this discussion.
CzechBioetanol pochází z polních plodin a je to v podstatě zemědělská surovina.
Bioethanol comes from a field crop and is essentially an agricultural raw material.
CzechJe tím zajištěna jistá soudržnost a je to důležité i pro další používání.
This makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.
CzechVšak víte, je to špachtle, je to páčidlo, je to šroubovák a je to čepel.
You know, it's a spatula, it's a pry bar, it's a screwdriver and it's a blade.
Czech. ~~~ A je to vskutku pozoruhodný graf.
This is explicitly showing you how things scale, and this is a truly remarkable graph.
CzechTento úděl je pro náš společný prospěch a je to vize našich zakladatelů.
This destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.
CzechA je to těleso, které již dlouho zaměstnávalo fantazii lidí, kteří pozorovali planety.
And it is a body that has long intrigued people who've watched the planets.
CzechAle máme první tři minuty a je to pro mě obrovská čest být schopen je vám tady ukázat.
And it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.
CzechV mnoha zemích světa tohle stále existuje, a je to velkou výzvou ke změně.
That still exists in many countries worldwide and it is a big challenge to change it.
CzechTen název Abegg -- Abegg je vlastně A-B-E-G-G, a je to v podstatě hlavní melodie.
The name "Abegg" -- "Abegg" is actually A-B-E-G-G, and that's the main theme in the melody.
CzechBa co víc, to vše se děje za bílého dne a je to zdokumentováno novináři.
What is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
CzechA je to tak trochu "provazovitá" struktura, která se takhle otáčí a zatačí.
And it's a kind of rope-like structure that twirls and swirls like this.

Podobné překlady pro "A je to." anglicky

je zájmeno
English
a spojka
English
to přídavné jméno
to zájmeno
English