česko-anglicko překlad pro "a ještě více"

CS

"a ještě více" anglický překlad

CS

a ještě více

volume_up

Příklady použití pro "a ještě více" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStátní převrat v Africe a ještě více v Mauritánii nás nemůže překvapovat.
A coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
CzechJá musím důvěřovat orchestru a ještě více musím věřit sám sobě.
I have to trust the orchestra, and, even more crucially, I have to trust myself.
CzechNicméně progresivní rozpočet rovněž znamená změny priorit a ještě více evropských peněz.
However, a forward-looking budget also means shifts in priorities and still more European money.
CzechA ještě více znepokojující je to, co se děje s mladšími chlapci.
And what's even more disturbing is what's happening with younger boys.
CzechMáme dost dluhů na úrovni členských států a ještě více závazků bez potřebných zdrojů k jejich financování.
We have enough debt at the national level and even more unfunded liabilities.
CzechA ještě více vzrostou, když se přidá možnost plného vyjadřování.
And you get even more of a boost when you add the full expression.
CzechNechtějí dobročinnost, ale určitě žádají o solidaritu a ještě více o odpovědnost.
They are not asking for charity but they are certainly asking for solidarity, and even more so for responsibility.
CzechMusíme jej zlepšit a zlepšení znamená především informovat, informovat a ještě více informovat.
We must improve on it, and improving on it means above all information, information, and more information.
CzechTyto otázky zasahují do mnoha oblastí, obzvláště do oblasti bydlení a ještě více sociálního bydlení.
These issues affect a large number of areas, in particular housing and more especially social housing.
CzechZločiny již nelze odčinit, ale neměli bychom na ně - a ještě více pak na jejich oběti - nikdy zapomenout.
Crimes cannot be undone, but they - and more importantly their victims - should never be forgotten.
CzechZměna klimatu tuto situaci ještě vystupňuje a ještě více utečenců se bude snažit vycestovat do Evropy.
Climate change will exacerbate the situation, with even more refugees attempting the journey to Europe.
CzechA ještě více důležité, co s tím uděláme?
And more importantly, what are we going to do about it?
CzechDíky této politice bylo vytvořeno mnoho nových pracovních míst a ještě více jich nepochybně vytvořeno bude v několika příštích letech.
Thanks to the policy, many new jobs have been created, and more will doubtless be created in the next few years.
CzechEvropská unie, Komise a Evropský parlament by měly podporovat kulturní projekty tohoto druhu jako doposud a ještě více.
The EU, the Commission and the European Parliament should support cultural projects of this type even more than they have done to date.
CzechA ještě více zakonzervovaný stav.
CzechA ještě více diskutabilní je skutečnost, že Účetní dvůr oznámil obtíže při plnění pracovního programu této agentury na rok 2009.
An even more controversial fact is that the Court of Auditors reported difficulties in the implementation of the agency's 2009 work programme.
CzechTo je důležitou podmínkou pro vytvoření příznivého podnikatelského prostředí pro podniky a ještě více to platí v současné hospodářské situaci.
This is an important condition for creating a favourable business environment for firms, even more so in the current economic context.
CzechZmíněné národní delegace se zejména zajímaly o způsob financování a ještě více o veřejné zakázky související s programem Galileo.
The latter were particularly interested in the method of financing and even more so in the public procurement contracts related to the Galileo programme.
CzechDo vyhledávání můžete přidat více vyhledávacích filtrů nebo dokonce zkombinovat vyhledávací filtry s běžnými pojmy pro vyhledávání, a ještě více je tak upřesnit.
You can add multiple search filters to a search, or even mix search filters with regular search terms to further refine your search.
CzechTaké se předpokládá, že v roce 2010 dosáhne průměrná úroveň veřejného dluhu 27 členských států 80 % a ještě více než 80 % pro země eurozóny.
Similarly, in 2010, an average level of public debt of 80% is envisaged for the 27 Member States and of more than 80% for the countries in the euro area.

Podobné překlady pro "a ještě více" anglicky

a spojka
English
více příslovce
více přídavné jméno
ještě příslovce