česko-anglicko překlad pro "a další věci"

CS

"a další věci" anglický překlad

CS

a další věci

volume_up
a další věci (také: a tak dále)
No, je tu samozřejmě globalizace, technologie, komunikace a další věci, o kterých si povíme za chvíli.
Well, of course, there is globalization, technology, communications, all that stuff, which we'll talk about a little bit later.
Pokud je rychle usušíte, tak můžete vytvořit slony a další věci a moje žena to neměla ráda, protože to plesnivělo, takže jsem musel přestat.
If you dry them quick, you can make, like, elephants and steers and stuff, and my wife didn't like these, because they mold, so I had to stop that.
(smích) (potlesk) SK: K dnešnímu dni máme kolem 2.200 videí pokrývajících vše, od základních počtů až po vektorový kalkulus, a další věci, které jste zde viděli.
(Laughter) (Applause) SK: We now have on the order of 2,200 videos covering everything from basic arithmetic all the way to vector calculus and some of the stuff you saw there.

Příklady použití pro "a další věci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLidé potřebují práci a přístup ke vzdělání, fungující veřejné služby a další věci.
People need access to jobs and education, effective public services and more.
CzechA další věcí, která byla opravdu obrovským, ale obrovským hitem, byla pračka.
The next thing that really was a big, big deal was the washing machine.
CzechMůžeme vidět dým z ohňů a další věci v údolí Gangy dole v Indii.
But we can see the haze from fires and so forth in the Ganges valley down below in India.
CzechTyto a další věci si nepochybně zaslouží náš obdiv.
These and many other things certainly merit our admiration.
CzechZahrnují všechny přírodní jevy, jako jsou záplavy, extrémní horko a zimu, zemětřesení a další věci.
They include all natural phenomena, such as high water, extremes of heat and cold, earthquakes and other things.
CzechHospodářské cíle a další věci jsou určovány státem.
Targets for the economy and so on are set by the state.
CzechBuďme ale upřímní, nevytahujme problémy s fotografiemi a další věci, kde lidé dělali to či ono.
But let us be honest, let us not throw down challenges with photographs or other things, where people did this and people did that.
CzechNo, je tu samozřejmě globalizace, technologie, komunikace a další věci, o kterých si povíme za chvíli.
Well, of course, there is globalization, technology, communications, all that stuff, which we'll talk about a little bit later.
CzechPodobně jako náboženství, peníze a další věci.
CzechMusíme v rámci evropských postupů tolerovat omezení postupů, které ukládají jednotlivé členské státy - žaloby typu opt-in, opt-out a další věci.
We must allow for the Member States' procedural constraints - opt out, opt in and numerous other points - in the European procedure.
CzechA ta diskuze bude nepochybně velmi hluboká: celková koncepce průmyslové politiky, celková koncepce státní pomoci a další věci.
The discussion will undoubtedly be very profound, covering the overall concept of industrial policy, the overall concept of State aid and other issues as well.
CzechPokud je rychle usušíte, tak můžete vytvořit slony a další věci a moje žena to neměla ráda, protože to plesnivělo, takže jsem musel přestat.
If you dry them quick, you can make, like, elephants and steers and stuff, and my wife didn't like these, because they mold, so I had to stop that.
Czech(smích) (potlesk) SK: K dnešnímu dni máme kolem 2.200 videí pokrývajících vše, od základních počtů až po vektorový kalkulus, a další věci, které jste zde viděli.
(Laughter) (Applause) SK: We now have on the order of 2,200 videos covering everything from basic arithmetic all the way to vector calculus and some of the stuff you saw there.
CzechNejstarší důkaz se objevuje někdy před 80 až 120.000 lety v Africe, když můžete vidět obsidán, jaspis a další věci jak se pohybují na dlouhé vzdálenosti v Etiopii.
And the earliest evidence for it crops up somewhere between 80 and 120,000 years ago in Africa, when you see obsidian and jasper and other things moving long distances in Ethiopia.
CzechBudou tyto finanční prostředky potenciálně projektovými dluhopisy pro účely mimo Unii, nebo to budou jednoduše projektové dluhopisy pro dopravu a další věci, které komisař zmínil?
Will these funds potentially be project bonds for purposes outside the Union, or will they simply be the project bonds for transport and other things that the Commissioner has mentioned?

Podobné překlady pro "a další věci" anglicky

věci podstatné jméno
a spojka
English
další přídavné jméno