česko-anglicko překlad pro "a další"

CS

"a další" anglický překlad

EN
CS

a další

volume_up
a další
volume_up
et al. [zkr.] (from Latin)

Příklady použití pro "a další" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.
We would like to support you in this and we would like to add one other request.
CzechV této souvislosti se zaměřujeme i na zákon, o němž hovořil pan Tavares a další.
We are looking at the law in this respect, as raised by Mr Tavares and others.
CzechPůjčovat Řekům další peníze a žádat po nich provádění dalších škrtů je nemoudré.
Lending more money to the Greeks and demanding they implement more cuts is unwise.
CzechIkony jsou malé obrázky představující soubory, složky programy a další položky.
Icons are small pictures that represent files, folders, programs, and other items.
CzechJeho přizpůsobivá konstrukce dovoluje dřepy, plazení se a další složité pohyby.
Its flexible design allows for deep squats, crawls and high-agility movements.
CzechJe třeba reformovat další oblasti a pro některé zemědělce to budou velké změny.
Reform is needed in other areas, which will mean big changes for some farmers.
CzechNa druhé straně si představme, že je Wikipedia, Linux a další -- open source.
Over here, let's imagine we've got Wikipedia, Linux, and beyond -- open source.
CzechJsme tedy schopni využít tři nebo čtyři další zdroje a tyto zdroje akumulovat.
So we are able to look into three or four possible sources and to accumulate them.
CzechDo dialogového okna Vypálit disk zadejte název disku a klepněte na tlačítko Další.
In the Burn a Disc dialog box, type a name for this disc, and then click Next.
CzechMám na mysli tabák, chmel a další speciální zemědělské produkty tohoto typu.
I am thinking here of tobacco, hop and other specialist production of this kind.
CzechPodle této dohody byly uzavřeny dva bloky v roce 2002 a další dva v roce 2006.
Under the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.
CzechLidé potřebují práci a přístup ke vzdělání, fungující veřejné služby a další věci.
People need access to jobs and education, effective public services and more.
CzechKlikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete importovat.
Click Next and select the check boxes next to the fields that you want to import.
CzechTato stránka kategorie zobrazuje seznam témat nápovědy a odkazy na další kategorie.
This category page shows a list of Help topics and links to additional categories.
CzechUmožnil nám dostat se tam, kde se teď nacházíme, a být příkladem pro další země.
It has enabled us to get where we are and to be a reference point for other countries.
CzechK vytvoření zásadního stanoviska jsou však zapotřebí další údaje a analýzy.
However, more data and further analysis are necessary to form a robust judgement.
CzechPrvní 2 měsíce jste pobírali dávky v této zemi a další 2 měsíce v zahraničí.
You received 2 months' benefits there, then another 2 months’ benefits abroad.
CzechSdílejte fotky, trasy, kontakty, odkazy a jakýkoli další obsah ze svých aplikací.
Share photos, directions, contacts, links, and whatever else you want from your apps.
CzechVše, co tedy přidává, znamená další byrokracii a více práce pro dotčené podniky.
All it adds is more red tape and more work for the businesses in question.
CzechDostávají se k nám další a další informace o nových popravách a rozsudcích smrti.
We continue to receive information about further executions and more death sentences.

Podobné překlady pro "a další" anglicky

a spojka
English
další přídavné jméno
a tak dále
a ještě příslovce
English
a obráceně příslovce
a co spojka
English
a co takhle příslovce
English
a co? citoslovce
English
a další věci
English
a ještě více
a kdoví co ještě zájmeno
English
a naopak příslovce