česko-anglicko překlad pro "a co"

CS

"a co" anglický překlad

volume_up
a co {spoj.}
volume_up
a co? {citosl.}
CS

a co {spojka}

volume_up
A co ty potenciálně nebezpečné hračky, které vůbec nebyly nahlášeny?
And how about those potentially dangerous toys which were not reported at all?
A co Lufthansa, Air France a Iberia se 44 % mezi nimi: je to rozhodující vliv?
How about Lufthansa, Air France and Iberia, with 44% between them: is that a decisive influence?
A co potřeba přebudovat naše hospodářství?
How about the need to rebuild our economy?

Příklady použití pro "a co" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSkutečně musíme pojem a porozumění tomu, co lidská práva znamenají, prezentovat.
We really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Czech"A co uděláte, když půjdete na jakékoliv jiné místo" "je, že rozjedete frančízu."
And what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
CzechDovolte, abychom použili to, na čem se v současnosti pracuje a co se připravuje.
Let us use what is already being done at the moment and what is in preparation.
CzechFotografovala jsme ji před tím a potom, co se narodila její krásná dcerka, Issa.
I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
CzechBaronka Ashtonová je v dané oblasti a to, co navrhuje pan Füle, dává hodně smysl.
Baroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
CzechTo je role, kterou jste stanovili v Lisabonské smlouvě a je to to,co budu dělat.
That is the role that you set up in the Lisbon Treaty and that is what I will do.
CzechA co je ještě důležitější, požádal jsem o čas na konzultaci se Spojenými státy.
Even more importantly, I have asked for time to consult with the United States.
CzechDomnívám se, že to je něco, co evropská veřejnost skutečně potřebuje a co si žádá.
I believe this is something the European public really needs and is calling for.
CzechMůj návrh je, že tento proces by měl co nejvíce začleňující a co nejotevřenější.
My suggestion is that this process should be as inclusive and as open as possible.
CzechPamatuji si, jak jsem se díval na kluky a myslel si: "Co si odnesu z této výpravy?"
And I remember looking at the guys thinking, "What do I take from this journey?"
CzechPoskytujeme jim příležitosti a možnost využít cosi, co nazýváme brašnou nástrojů.
We are giving them opportunities and what we are referring to as a toolbox to use.
CzechV tomto případě musíme podpořit usnesení a také to, co říkala paní Vergiatová.
In this case we must support the resolution and also what Mrs Vergiat has said.
CzechDeset milionů lidí zůstalo bez možnosti letět a bez jakýchkoli pokynů, co dělat.
Ten million people were left without flights and with no guidance as to what to do.
CzechA co ho přimělo strávit ty stovky hodin cvičení, které tohle musely předcházet?
And what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken?
CzechPomocí myši můžete označovat, přesouvat a klepat na vše, co na obrazovce vidíte.
With the mouse, you can click, select, and move what you see on your screen.
CzechDěje se to v reálném čase a vy nemůžete kontrolovat, co se právě chystáte říct."
It takes place in real time and you can't control what you're going to say."
CzechChtěl bych říci, pane Schulzi, že jsem udělal a dělám právě to, co navrhujete.
I would like to say, Mr Schulz, that I have done and am doing just as you suggest.
CzechTo je to, čeho jsme chtěli a co se nám i podařilo dosáhnout s touto smlouvou.
That is what we wanted and what we have managed to achieve with this agreement.
CzechA co více, v současné době na celém světe existuje více než 20 národních plánů.
What is more, there are currently more than 20 national plans throughout the world.
CzechA navíc, co si myslíte, že se stane, jestliže budou ruské školy v Lotyšsku zavřeny?
What, moreover, do you think will happen if Russian schools are closed in Latvia?

Podobné překlady pro "a co" anglicky

co zájmeno
English
a spojka
English
a tak dále
po té co předložka
English
a ještě příslovce
English
a obráceně příslovce
jen co spojka
English
od té doby co předložka
English
vyřídit co sloveso
vše, co zájmeno
English
a co takhle příslovce
English
a další
English
a další věci
English
a ještě více
a kdoví co ještě zájmeno
English
a naopak příslovce
a priori
English