česko-anglicko překlad pro "až příliš"

CS

"až příliš" anglický překlad

CS

až příliš {příslovce}

volume_up
až příliš (také: příliš)

Příklady použití pro "až příliš" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV této zprávě se příliš často uklidňujeme vznešenými cíli a zbožnými nadějemi.
Too often in this report we content ourselves with lofty aims and pious hopes.
CzechJste populista a je pro vás příliš snadné zodpovědět všechny své vlastní otázky.
You are a populist and it is too easy for you to answer all your own questions.
CzechVím příliš dobře, jak hodně jste na mě během těchto obtížných let mysleli.
I know only too well how much you thought of me during those difficult years.
CzechJsem přesvědčen, že zvolený všeobecný přístup je ve skutečnosti všeobecný příliš.
I believe that the general approach that is being adopted is actually too general.
CzechProto jste byl příliš ohleduplný, pokud jde o čas, který jste měl k dispozici.
You have therefore surpassed yourself in your consideration of the time that you had.
CzechNedávná krize státního dluhu v určitých zemích eurozóny to dokládá příliš jasně.
The recent debt crisis in some euro area countries illustrates this all too clearly.
CzechMyslím si, že tentokrát jsme ve svém hodnocení vztahů s Ruskem byli příliš mírní.
This time, I think we have been too mild in our assessment of relations with Russia.
CzechDoposud summity příliš často končily prohlášeními, které takřka k ničemu nevedla.
To date, summits have all too often ended with declarations that have led to nothing.
CzechŘíkám mu, že si to vymýšlí, ale příliš často se stává, že nakonec používá můj počítač.
I tell him he's imagining things, but far too often, he just ends up using mine.
CzechNaše předpisy pro vnitřní řízení sahají velice daleko - vlastně příliš daleko.
Our rules for internal governance go a very long way - too far, in fact.
CzechJe to samozřejmě důsledek toho, že se Evropa otočila k Východu zády příliš.
This is, of course, a consequence of Europe having turned its back too much on the East.
CzechVím o tom příliš dobře, neboť jsem měl SKIPCP na starosti v roce 2001.
I know this only too well, as I was responsible for steering through UCITS in 2001.
CzechJsem psycholog, ale nebojte se, dám si pozor, abych nebyl příliš osobní.
I'm a psychologist, but rest assured, I will not bring it to the scrotal.
CzechTen druhý také, ale možná jich viděl příliš mnoho a to se pak nazývá schizofrenie.
The other one also, but maybe too many patterns. ~~~ And we then call that schizophrenia.
CzechMusíme si zodpovědět otázku, zda nechceme být v této otázce příliš důležití.
We need to look at the following question, if we do not want to take ourselves too seriously.
CzechNicméně demokratické režimy bývají příliš často řízeny krizovým managementem.
Too often, nonetheless, democracies are run by crisis management.
CzechPsaní a posílání e-mailových zpráv je rychlé a snadné, někdy příliš.
Writing and sending an e‑mail message is fast and easy—sometimes too easy.
CzechNyní jsme se z toho bezpochyby poučili příliš tvrdě a nákladně.
No doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.
CzechMusím říci, že Rada ve svém stanovisku podle mě zachází příliš daleko.
I must say that the position the Council has come up with goes too far.
CzechNedostatečně nebo nesprávně provedených směrnic je také příliš mnoho.
Far too many have also been implemented unsatisfactorily or incorrectly.

Podobné překlady pro "až příliš" anglicky

spojka
příslovce
příliš příslovce
až do předložka
až na předložka
English
mít něčeho příliš sloveso
až do horkého konce podstatné jméno