česko-anglicko překlad pro "až k"

CS

"až k" anglický překlad

volume_up
až k {předl.}
EN
CS

až k {předložka}

volume_up
až k (také: až do, po)
Zaprvé, jednalo se zde o odpovědnosti pokrývající celý řetězec k hlavnímu smluvnímu partnerovi.
Initially, there was liability covering the entire chain right up to the main contractor.
Dojde skoro k E a pak si řekne: "Ups, radši se ještě vrátím a sjedu to znova."
He's just about to reach the E, and he says, "Oops, better go back up and do it again."
Články 1 a 2 byly posíleny k článku 6, aby společné cíle byly jednoznačné.
Articles 1 and 2 have been strengthened right up to Article 6 in order to make the common objectives clear.

Příklady použití pro "až k" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVýchodní partnerství se dostává k samotné podstatě výzev, kterým dnes čelíme.
The Eastern Partnership goes to the very heart of the challenges we face today.
CzechPane Swobodo, došlo by na to, bychom se dostali k tomuto bodu pořadu jednání.
Mr Swoboda, we would have come to that when we got to that item on the agenda.
CzechTo budeme řešit, bude k dispozici hodnocení ex post stanovené v této směrnici.
This will be done during an ex post evaluation exercise foreseen by the directive.
CzechV průběhu příštích několika let budeme tyto emise postupně snižovat k nule.
In the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
CzechDojde skoro k E a pak si řekne: "Ups, radši se ještě vrátím a sjedu to znova."
He's just about to reach the E, and he says, "Oops, better go back up and do it again."
Czech(Stahování bude obnoveno, se příště připojíte k neomezenému internetovému připojení.)
(These downloads will resume next time you're on a non-metered Internet connection.)
CzechSe Spojenými státy se dnes můžeme posunout k 30% cíli a ještě dál za tento cíl.
With the United States, we can now move to that 30% target and beyond.
CzechProč jsme museli čekat, k tomu všemu dojde, abychom zavedli předpisy?
Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?
CzechBudete moct upgradovat na konečnou verzi Windows RT 8.1, bude k dispozici.
You'll be able to upgrade to the final edition of Windows RT 8.1 when it becomes available.
CzechOd obchodování s otroky k přílišné spotřebě cukru s pár sladkými momenty uprostřed.
It goes from slave trade to over-consumption of sugar with some sweet moments in between.
CzechChtěla jsem to jen oznámit, abyste o tom věděli, k tomuto místu při hlasování dojdeme.
I just wanted to announce this so that you know when we come to that place in the vote.
CzechFinsko pozastavilo použití těchto očkovacích látek do té doby, budou k dispozici další informace.
Finland has suspended the use of this vaccine until more information is available.
Czech dojde k nejhoršímu, v době krize, kdo bude tím jediným hlasem zastupujícím Evropu?
When push comes to shove, at a time of crisis, who is going to be the one voice representing Europe?
CzechBoeing podal stížnost k WTO poté, co Airbus vyhrál řadu zakázek na dodávky letadel.
It was only when Airbus won a series of aircraft orders that Boeing filed a complaint with the WTO.
CzechZnám lidi s doktoráty z počítačových věd... a ten úkol je přivedl k slzám, skutečným slzám.
I know Ph.D.s in Computer Science -- this process has brought them to tears, absolute tears.
CzechLine se přes obydlené oblasti od východní Heleny k jezeru Helena.
It runs through a populated area from East Helena to Lake Helena.
CzechZaprvé, jednalo se zde o odpovědnosti pokrývající celý řetězec k hlavnímu smluvnímu partnerovi.
Initially, there was liability covering the entire chain right up to the main contractor.
CzechTeď zahraje Fis a dostane se dolů k E, to ale není ten správný akord.
(Piano) That's excitement, you don't have to worry about it.
CzechA já, já na to reagoval stejně jako vy, vlastně jsem byl pohnut k slzám, když jsem to viděl poprvé.
And I had the same reaction you did. I actually was moved to tears when I first saw it.
CzechLéčivé přípravky bude možné vystopovat od výrobce k lékárníkovi.
Medicines can be traced from the manufacturer to the pharmacist.

Podobné překlady pro "až k" anglicky

k předložka
spojka
příslovce
vzhledem k předložka
až do předložka
patřit k sloveso
až na předložka
English