česko-anglicko překlad pro "až dosud"

CS

"až dosud" anglický překlad

CS

až dosud {příslovce}

volume_up
až dosud (také: dosud)
volume_up
hitherto {přísl.} [form.]
dosud byl tento postup používán pouze při vydávání povolení k pobytu.
Hitherto, this was only done when issuing residence permits.
dosud jsme zaujímali čistě odvětvový přístup, a věřím, že se ho nemusíme vzdávat.
Hitherto we have taken a clear sectoral approach, and I believe we must not forgo this.
Začalo to velkým očekáváním, ale dosud byl turnaj spíše zklamáním.
It began with high expectations, but hitherto, it has been a rather disappointing tournament.

Příklady použití pro "až dosud" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe pravdou, že Evropský sociální fond byl dosud hlavním zdrojem financování.
It is true that the European Social Fund has been the main source of funding so far.
Czech dosud jsme zaujímali čistě odvětvový přístup, a věřím, že se ho nemusíme vzdávat.
Hitherto we have taken a clear sectoral approach, and I believe we must not forgo this.
CzechPro tento průmysl, který byl dosud hýčkán, to bude asi něco nového.
I think that is something new for this industry, which has been spoilt up to now.
CzechTo, co jsme dosud viděli, je jakási salámová taktika, a to je škodlivé.
What we have seen so far is a kind of salami tactics, and that is damaging.
Czech dosud však neexistovala žádná objektivní zpráva, která by tyto předpovědi zhodnotila.
However, up to now, there has been no objective report that assesses the forecasts.
CzechEvropská unie dosud bohužel neměla žádnou koncepci politiky vůči Pákistánu.
Unfortunately, until now, the European Union has had no concept for a policy on Pakistan.
Czech dosud byli lidé vždy největší hrozbou pro tučnáky: nyní jsme jejich jedinou nadějí.
Humans have always been the greatest threat to penguins, but we are now their only hope.
Czech dosud byla práce ohodnocována na základě tradice a schopnosti vyjednávat.
Until now, work has been evaluated on the basis of tradition and the ability to negotiate.
Czech dosud byly inovace převážně vnímány jako výrobky špičkové technologie.
Up to now, innovation has predominantly been seen as a high-tech product.
CzechNěkteré země, které dosud váhaly, snad budou chtít nyní přijít a zaklepat na dveře eurozóny.
Some countries which were hesitant could now knock on the door of the euro area.
CzechInformace o tomto jednání ACTA, které dosud vyšly najevo, jsou velmi deprimující.
The information that has come to light about this ACTA court up to now is very dispiriting.
Czech dosud bylo mezinárodní společenství neschopné zde cokoliv změnit.
Until now, the international community has been incapable of changing anything there.
Czech dosud byli v otázce, jaký bude jejich finanční vklad na summitu, vždy neurčití.
Up until now, they have always been vague about what their financial input at the summit will be.
Czech dosud jsme jej vždycky přehlíželi, což byla velká nespravedlnost.
Up until now, we have always overlooked it, which was a great injustice.
CzechNení vinou Řecka, že z toho bohužel dosud nevzešlo nic pozitivního.
Unfortunately, so far, nothing positive has come out of this, through no fault of Greece's.
CzechMusíme přestat se svými malými paternalistickými regulacemi, které jsme dosud ohlašovali.
We must stop making our little paternalistic adjustments that we have announced up to now.
CzechKonsolidace vnitrostátních rozpočtů se dosud soustředila výhradně na škrty ve výdajích.
So far, the consolidation of national budgets has concentrated solely on cuts in expenditure.
CzechZačalo to velkým očekáváním, ale dosud byl turnaj spíše zklamáním.
It began with high expectations, but hitherto, it has been a rather disappointing tournament.
CzechTato situace dosud vážně poškozovala jednotný evropský trh.
Until now, this situation has severely damaged the single European market.
Czech dosud měly svou zvláštní formu společnosti, evropskou společnost, jen velké společnosti.
Up to now, only large companies have had their own company form, namely the European company.

Podobné překlady pro "až dosud" anglicky

spojka
příslovce
dosud příslovce
až do předložka
až na předložka
English
až do horkého konce podstatné jméno
až k předložka
English
až k
English