česko-anglicko překlad pro "až do současnosti"

CS

"až do současnosti" anglický překlad

volume_up
až do současnosti {přísl.}
CS

až do současnosti {příslovce}

volume_up
až do současnosti

Příklady použití pro "až do současnosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA přesuneme-li se do současnosti, je zde můj spolupracovník a expert na kymatiku John Stewart Reed.
Then bringing us into the present day is a fellow collaborator of mine and cymatics expert, John Stewart Reed.
Czech. - (ET) Dámy a pánové, Bělorusko bylo opakovaně popisováno jako "poslední evropská diktatura" a tak tomu je do současnosti.
in writing. - (ET) Ladies and gentlemen, Belarus has repeatedly been described as 'Europe's last dictatorship' and remains so today.
CzechAvšak vzhledem k tomu, že je institucí volenou lidmi, jsou podle mého názoru pravomoci Evropského parlamentu do současnosti nedostatečné.
However, given that it is an institution elected by the people, in my opinion the European Parliament's powers have until now been insufficient.
CzechZa velmi příznivé považujeme to, že základním pilířem nového rámcového nařízení je přezkoumání postupů přidělování frekvencí do současnosti.
We feel it is a very happy development that a prominent pillar of the new framework regulation is a review of frequency distribution practices up to now.
CzechTato dohoda, uzavřená v roce 1999, zohledňovala obě strany a platila do současnosti, tedy do chvíle, kdy bylo středisko nahrazeno Agenturou pro základní práva.
That agreement, concluded in 1999, respected both sides and was in force to the present time, i.e. to the moment when the Centre was replaced by the Agency for Fundamental Rights.

Podobné překlady pro "až do současnosti" anglicky

do předložka
do podstatné jméno
English
spojka
příslovce
až do horkého konce podstatné jméno
až do horké porážky podstatné jméno