česko-anglicko překlad pro "ať... nebo"

CS

"ať... nebo" anglický překlad

CS

ať... nebo {spojka}

volume_up
ať... nebo

Příklady použití pro "ať... nebo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech s Kodaní nebo bez Kodaně, změna klimatu bude následující desetiletí s námi.
Copenhagen or no Copenhagen, climate change will be with us for decades to come.
CzechJinak přizpůsobíme a změníme zákon, již na vnitrostátní nebo evropské úrovni.
Otherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
CzechPan komisař by o tom měl informovat svého nástupce, už dočasného nebo stálého.
The Commissioner should tell that to his successor, whether temporary or permanent.
CzechPro lepší budoucnost bychom měli jednat dnes, ve fotbale nebo v jiných oblastech.
We should act today for a better future, whether in football or in other areas.
CzechTurecko není a nikdy nebude Evropou, už z kulturního nebo z politického hlediska.
Turkey is not Europe and never will be, either in cultural or political terms.
CzechTyto informace, už v příloze nebo v seznamu, může Komise aktualizovat.
This is information, whether an annex or a list, that the Commission can update.
CzechKaretní hry jsou vždy oblíbené, hrajete sami, nebo proti počítačovým protihráčům.
Whether you play along or against computer opponents, card games are always popular.
Czech již prostřednictvím zástupců nebo referenda, toto sjednocování je skutečností.
Whether by representation or by referenda, this coming together is real.
CzechTakže je důležité si zapamatovat: je to dobré nebo špatné, "Tohle taky projde".
So it's important to remember that whether it's good or it's bad, "This Too Shall Pass."
Czech už "květinovou směs" nebo "vánky ráje", dostanou svou příležitost.
Whether it's a "Floral Fusion" or a "Paradise Winds," they'll have their chance.
Czech1. dostupné, a především přístupné, již zdarma nebo za mírnou cenu, a
1. available, but above all, accessible, whether free or at an affordable cost, and
CzechNemůžeme nikoho opomenout, je černý nebo bílý, bohatý nebo chudý.
We cannot leave anyone out, whether young or old, black or white, rich or poor.
CzechLidé, kreslili hubenou postavu nebo usměvavou tvář, to vlastně nakreslili do bankovky.
People, if they drew a stick figure or a smiley face, it actually made it into the bill.
CzechŘíkám vám: už jste kluk nebo holka, váš mozek je jako špagety.
It doesn't matter whether you're a guy or girl, everyone's brains are like spaghetti.
Czech tak nebo tak, Irové musí využít svůj vlastní čas, nikoliv čas druhých.
Anyhow, the Irish must use their own time and not the others' time.
CzechStejně tak to není ani směrnice o zdravotnických službách, nás to mrzí, nebo to vítáme.
Similarly, this is not just a directive on health services, to be regretted or welcomed.
CzechNejdříve ze všeho bych vám rád poděkoval za vaše připomínky, už pozitivní nebo negativní.
First of all, I would like to thank you for all your comments, both positive and negative.
CzechOběti, občané Evropy, nebo přistěhovalci, trpí v nové formě otroctví.
The victims, whether European citizens or immigrants, are suffering under new forms of slavery.
Czech jste příležitostný nebo náruživý hráč, systém Windows 7 představuje nejlepší způsob, jak hrát hry.
Whether you're a casual or serious gamer, Windows 7 is the best way to play games.
CzechDoba vyhrazená pro otázky, už pokládané Radou nebo Komisí, není tento týden zařazena do programu.
Question Time is not being heard this week, either by the Council or the Commission.

Podobné překlady pro "ať... nebo" anglicky

nebo spojka
English
spojka
English
částice
English
ať tak či onak
ať je tomu jakkoli
ať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně
ať žije! citoslovce
English