česko-anglicko překlad pro "ačkoliv"

CS

"ačkoliv" anglický překlad

CS

ačkoliv {příslovce}

volume_up
ačkoliv (také: , ačkoli, i když, nicméně)
Postižena jsou další odvětví, ačkoliv také existují odvětví, která ze situace těží.
Other industries are affected, though there are also industries benefiting from the situation.
Ačkoliv, v případě, že budou malé a střední podniky podporovány, bude se i tato oblast rozvíjet.
Though, this area will also be developed if small and medium-sized enterprises are supported.
Jsou to velmi inspirující vůdci, ačkoliv nesouhlasím s valnou většinou toho, co říkají.
They're very inspiring leaders, even though I disagree with much of what they say.
ačkoliv (také: ale, ovšem)
A ačkoliv náš přijímací proces není tak přísný a důkladný jako v NASA, stále hledáme schopnost, disciplínu, výdrž a sílu.
While our selection process is not as rigorous as NASA, it's nonetheless thorough.
Pane předsedající, domnívám se, že je to velmi depresivní rozprava, ačkoliv je založena na velmi faktické a obšírné zprávě, ke které paní zpravodajce gratuluji.
Mr President, can I suggest that this is a very depressing debate, although it is based on a very factual and thorough report, for which I congratulate the rapporteur.

Příklady použití pro "ačkoliv" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAgentury představují evropské správní jednotky, ačkoliv jsou zvláštní povahy.
Agencies are European administrative units, although they have a unique nature.
CzechByla to rezervace medvěda grizzly, ačkoliv mi to před odjezdem nikdo neřekl.
It was in a grizzly bear preserve, although no one told me that before we went.
CzechJsou to velmi inspirující vůdci, ačkoliv nesouhlasím s valnou většinou toho, co říkají.
They're very inspiring leaders, even though I disagree with much of what they say.
CzechFinanční aspekt je méně důležitý, ačkoliv ho nemůžeme ztrácet ze zřetele.
The financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
CzechNelze zde uplatňovat kodaňská kritéria, ačkoliv zde takový dojem existuje.
Contrary to the impression given, the Copenhagen criteria do not apply here.
CzechPane předsedající, chtěla bych poděkovat Komisi za odpověď, ačkoliv neúplnou.
Mr President, I would like to thank the Commission for the answer, incomplete as it is.
CzechA ačkoliv dnes má mnoho lidí přístup k internetu, všichni ho nemají.
However, although many people have Internet access these days, not everyone does.
CzechDám vám jen několik příkladů, ačkoliv bych vám jich mohl dát dlouhý seznam.
I shall give you a few examples, although I could give you a long list.
CzechAčkoliv se stydím, musím s nimi souhlasit, protože sama mám podobné zkušenosti.
Though I am ashamed, I have to agree with them because I myself have had similar experiences.
CzechAčkoliv mne zamítnutí dohody zarmoutilo, nebyl jsem tímto výsledkem úplně překvapen.
However, whilst I was saddened to see the deal voted down, I was not altogether surprised.
CzechVše nejlepší do nového roku, paní komisařko, ačkoliv pro odvětví mléka to nebude nejlepší rok.
Happy New Year to the Commissioner, although the news is not good on dairying.
CzechPostižena jsou další odvětví, ačkoliv také existují odvětví, která ze situace těží.
Other industries are affected, though there are also industries benefiting from the situation.
CzechAčkoliv se snaží být racionální, funguje rovněž na základě symbolů.
Although it tries to be rational, it operates on the basis of symbols, too.
CzechCítili jsme se blízko tomuto orgánu, ačkoliv někdy zazněla ostrá slova.
We have felt close to this institution, although, at times, there have been harsh voices.
CzechSnažíme se pokračovat v našem každodenním životě, ačkoliv to situace úplně neumožňuje.
We want to go on with our daily life even though we are not living under normal circumstances.
CzechAčkoliv otázka banánů je dlouhodobý problém, financování BAM je i nadále problematické.
Although the banana question is a long-standing issue, financing the BAM remains problematic.
CzechAčkoliv jsme obecně hlasovali pro zprávu, s některými jejími body nesouhlasíme.
However, despite having generally voted in favour of the report, we disagree with some of its points.
CzechProč máme politiky, kteří se nepoučili z předchozích krizí, ačkoliv se objevila závažná varování?
Why have policymakers not learnt from previous crises, though stern warnings were sent?
CzechAčkoliv dohoda ještě nestoupila v platnost, již jsme realizovali její důležité body.
Even though the agreement is not yet in force, we have already implemented important elements of it.
CzechNemůžete řídit takhle rozlehlou zemi jen z Pekingu, ačkoliv si myslíme, že tomu tak je.
You can't run a place on this scale simply from Beijing, even though we think this to be the case.