česko-anglicko překlad pro "ačkoli"

CS

"ačkoli" anglický překlad

volume_up
ačkoli {přísl.}
EN
CS

ačkoli {spojka}

volume_up
Uvalila obchodní embargo, ačkoli toto opatření dosud nemělo požadovaný výsledek.
It imposed a trade embargo, although that has not yet had the desired impact.
A ačkoli ratifikace proběhla, v zemi se tyto dohody nedodržují.
Although ratification is positive, the country does not respect these agreements.
Ačkoli byly zrušeny fyzické hranice, právní hranice stále přetrvávají.
Although physical borders have been removed, legal borders continue to remain.
ačkoli (také: i když, třebaže)
Paní předsedající, Filipíny jsou zemí s bohatou, ačkoli nešťastnou historií.
Madam President, the Philippines are a country with a rich, albeit unfortunate, history.
Naše země splnila, ačkoli s opožděním, všechny technické požadavky týkající se kontrol na vnějších hranicích.
Our country has fulfilled, albeit late, all the technical requirements relating to external border controls.
Podle mého názoru to představuje účinný, ačkoli ne zcela dostatečný, příspěvek k řešení současné krize.
In my opinion, this represents an effective, albeit as yet insufficient, contribution to dealing with the current crisis.

Příklady použití pro "ačkoli" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUvalila obchodní embargo, ačkoli toto opatření dosud nemělo požadovaný výsledek.
It imposed a trade embargo, although that has not yet had the desired impact.
CzechAčkoli je tento výsledek pozitivní, těžko jej můžeme považovat za dostatečný.
Even though this is a positive result, it is difficult to consider it adequate.
CzechMyslím si, že ano, ačkoli to bude obtížné, složité a ne zcela bez konfliktů.
I do believe so, though it will be difficult, complex and not without conflict.
CzechAčkoli uplynulo 30 let, tyto právní předpisy ještě stále nebyly provedeny.
Already 30 years have passed, yet these legal acts have not yet been implemented.
CzechAčkoli se výsledky v jednotlivých členských státech liší, celkový tón je kladný.
Although results vary across the different Member States, the general tone is positive.
CzechAčkoli je to hezká myšlenka, důsledky pro zaměstnanost žen by mohly být negativní.
Although it is a nice idea, the consequences on women's employment could be negative.
CzechNěkteré z těchto zemí v Pacifiku ryby dováží, ačkoli se jejich moře rybami jen hemží!
Some of these Pacific countries import fish when their seas are teeming with fish!
CzechJe jisté, že nemá obdoby, ačkoli je vytvořen zcela v souladu se Smlouvami.
It is surely unprecedented, although designed in full respect of the Treaties.
CzechJe založená na euru: má euro, ačkoli není v eurozóně, věřte tomu, nebo ne.
It is euro-based: it has the euro without being in the eurozone, believe it or not.
CzechNicméně rozvoj, ačkoli je zásadní a dlouhodobý, není sám o sobě dostatečný.
However, development, although essential and long lasting, is not enough on its own.
CzechAčkoli uznávám jeho celkovou správnost, musím poukázat na oblasti závažných chyb.
While recognising its overall correctness, I wish to point to areas of significant error.
CzechHlavním problémem je dnes transparentnost, ačkoli obsah je přirozeně také citlivý.
The main issue today is transparency, although naturally, the content is also sensitive.
CzechJe to naprosto nutné, ačkoli EU bohužel nechtěla vytvořit společné síly.
This is crucial, even though, regrettably, it did not want to put a force together.
Czech(SV) Pane předsedající, strategii vítám, ačkoli se domnívám, že byla rozmělněna.
(SV) Mr President, I welcome the strategy even though I think that it has been watered down.
CzechPaní předsedající, Filipíny jsou zemí s bohatou, ačkoli nešťastnou historií.
Madam President, the Philippines are a country with a rich, albeit unfortunate, history.
CzechAčkoli byly zrušeny fyzické hranice, právní hranice stále přetrvávají.
Although physical borders have been removed, legal borders continue to remain.
CzechAčkoli mohou být energeticky úsporné, velká většina z nich bude jezdit na ropu.
While they may be energy efficient, the vast majority of these will nonetheless run on oil.
CzechAčkoli internet poskytuje přístup k informacím, představuje bohužel také nebezpečí.
Although the internet gives access to information, it unfortunately also has many dangers.
CzechNicméně hlasuji pro tuto změnu, ačkoli zprávu ničím novým nedoplňuje.
However, I am voting for this amendment, even though it adds nothing to the Report.
CzechDoufejme, že ji bude možné vyřešit politickými prostředky, ačkoli to vůbec není jisté.
Let us hope it will be resolved by political means, although that is not at all certain.