CS

úplně {příslovce}

volume_up
1. generál
úplně (také: zcela)
Jeho myšlenka je následující: představte si prostor jako plochu, která obsahuje úplně všechno.
The idea goes like this: imagine space is a substrate of all there is.
Když je úplně sám ve výtahu, může ten malý kousek kovu dělat cokoliv chce.
Now, all alone in the elevator, the little chunk of metal is free to act however it wanted.
Dohoda nezahrnuje přenos úplně všech údajů SWIFT ministerstvu financí Spojených států.
The agreement does not involve the transfer of virtually all SWIFT data to the US Treasury Department.
Úplně jsme rehabilitovali národní laboratoř pro kontrolu kvality léků.
We have completely rehabilitated the national drug quality control laboratory.
V předcházejících dohodách je úplně irelevantní a bezvýznamné.
It is completely irrelevant and meaningless in previous agreements.
Potřebujeme, aby bylo zavedeno nařízení, které tuto praktiku zakáže úplně.
We need to put in place a regulation banning this practice completely.
A pro nás, lidi, to není úplně skutečné, není to doopravdy zde. ~~~ Je to virtuální.
And for us humans, it's not quite material, it's not really there -- it's virtual.
Můj cíl je úplně jednoduchý, pomoci lidem, jak být více v souladu se sebou.
My goal, quite simply, is to help people become more in tune with themselves.
Ale pro sebe si říkáte: "Nejsem si úplně jistý, co s tím chlapíkem je.
But you think to yourself, "I'm not quite sure what's wrong with this guy.
úplně (také: docela, nadobro, naprosto, plně, zcela)
Já bych dodala, že jeho přijetí je výsledkem úplně nového a zvláštního procesu.
I would add that its adoption is the result of an entirely new and special procedure.
Nejsem úplně přesvědčený, že je třeba přicházet s novými studiemi.
I am not entirely convinced that it is absolutely necessary to come up with new studies.
Víte, že nejsme úplně spokojení s mnohými strategiemi, které vznikají.
You know that we are not entirely happy with many of the strategies that have been developed.
Pokud jde o energetický balíček, musíme přijít s úplně novými právními předpisy.
Regarding the energy package, we had to deliver totally new legislation.
Dosud je úplně nejasné, jaké rozpočtové financování je k dispozici.
As yet, it is totally unclear what budget funding is available.
Vyzývám tuto komoru, aby navrhovaný právní předpis úplně zamítla.
I call on this House to totally reject this piece of legislation.
úplně (také: plně, zcela)
Úplně postačuje pěstovat s ním tzv. privilegované partnerství, ale ne úplné členství.
A privileged partnership with Turkey, instead of full membership, will be quite enough.
Pane Daule, když citujete pana Napolitana, citujte ho úplně.
Mr Daul, when you quote Mr Napolitano, quote him in full.
Klepněte na šipku dolů vedle tlačítka Vyhledat a pak klepněte na možnost Úplné prohledávání.
Click the Down Arrow next to the Scan button, and then click Full Scan.
V rozvojových zemích lidé používají mobilní sítě, přičemž úplně přeskočili pozemní linky.
All throughout the developing world, people are going directly to cell phones, skipping the whole landline stage.
Musíme vzdělávání podpořit úplně jinak, tak aby naši mladí lidé měli příležitosti v Evropě i po celém světě.
We must provide support for it in quite a different way so that our young people have opportunities in Europe and also throughout the world.
A nejen to -- přihodilo se to, že to úplně změnilo postavení hudebních institucí po Velké Británii.
And not only that -- what had happened was that it changed the whole role of the music institutions throughout the United Kingdom.
Toto by mohlo neohlášenou práci omezit nebo ji dokonce odstranit úplně.
This could reduce undeclared work or even eliminate it altogether.
Podniky se budou nepochybně zbavovat pracovních míst a dokonce přestanou obchodovat úplně.
Undoubtedly, businesses will shed jobs and even cease trading altogether.
Případně bychom se mohli rozhodnout, že ho úplně zrušíme.
Alternatively, we could decide to abandon it altogether.
Nejsem úplně přesvědčený, že je třeba přicházet s novými studiemi.
I am not entirely convinced that it is absolutely necessary to come up with new studies.
Myslím tím, kde můžete dělat úplně cokoliv si dovedete představit.
But by that I mean where you can absolutely do anything you imagine.
Zdá se mi úplně nezbytné zapojit do tohoto dialogu i ženy.
It seems to me absolutely essential to involve women in the dialogue.
úplně (také: docela, zcela)
Často zaměňujeme dialog s občany za dialog s organizacemi, které jsou úplně nebo částečně financovány Komisí.
We often confuse dialogue with citizens with dialogue with organisations either wholly or partly funded by the Commission.
Pokud se mají tyto oblasti z velké části nebo úplně předat Bruselu, měli bychom mít alespoň tu slušnost zkonzultovat to nejprve z voliči.
If these areas are to be transferred largely or wholly to Brussels, we ought at least to have the courtesy to consult our constituents first.
Pokud nic jiného, alespoň jsem zjistil, čím necháváme projít naše přednášející: potící se dlaně, bezesné noci, a úplně nepřirozený strach z hodin.
If nothing else, at least I've discovered what it is we put our speakers through: sweaty palms, sleepless nights, a wholly unnatural fear of clocks.
úplně (také: důkladně, zcela)
Jsem přesvědčený, že tato agenda je komplexní, ambiciózní, a jak jsem již uvedl, úplně moderní.
I believe this agenda is comprehensive, ambitious and, as I have said, thoroughly modern.
Je to úplně směšný program, za který by se měl Parlament stydět.
It is an utterly ridiculous scheme, of which Parliament should be ashamed.
(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, zatímco zní poděkování předsedovi Komise a panu Tajanimu, my z Ligy severu musíme prohlásit, že jsme úplně a zcela nespokojeni.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, while thanking the President of the Commission and Mr Tajani for their efforts, we of Lega Nord must say that we are completely and utterly dissatisfied.
úplně
Jak jsem už řekl ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, považuji za úplně nepřijatelné používat tento termín pro automobily a silnice.
As I have already said in the Committee on Transport and Tourism, I consider it downright unacceptable to apply this term to cars and roadways.
Nyní se útlak rozšířil i za hranice a snaží se Tibeťanům ztížit, či dokonce úplně znemožnit naplnění jejich práva na zvolení exilové vlády.
Now pressure is also being exerted abroad to make it as difficult as possible, or downright impossible, for Tibetans to exercise even their right to vote for a parliament in exile.
úplně (také: důkladně)
2. ekologie
úplně
Navíc jsme v nedávné době slyšeli ve Štrasburku pana Barrosa nahlas přemítat, zda by nejkřiklavější případy spekulace na finančních trzích neměly být úplně zakázány.
Moreover, recently in Strasbourg, we heard Mr Barroso thinking aloud as to whether the worst of the speculation on the financial markets should be banned outright.

Příklady použití pro "úplně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechVzhledem k tomu bych se ještě úplně nakonec rád pozastavila u zprávy pana Jadota.
Against this background, I would like to look last of all at Mr Jadot's report.
CzechTi, kdo používají tuto munici, ji obvykle nejsou schopní úplně přesně namířit.
Those who launch these bombs are usually not able to target them very specifically.
CzechJe velmi důležité, aby v tomto směru byla strategie Komise na rok 2009 úplně jasná.
It is essential that the Commission's 2009 strategy is perfectly clear about this.
Czech. ~~~ Zvenčí to mohlo vypadat, že jsem se úplně nevzdala.
Now I still gave -- on the outside it looked like I was still quite involved.
CzechZaprvé, rostoucí ceny potravin a energie zasahují nejvíce ty úplně nejchudší rodiny.
First, the rising cost of food and energy hits the very poorest families hardest.
CzechVelmi rychle se na stůl vrátila téměř úplně stejná Ústava jenom pod jiným jménem.
Very quickly the same Constitution has returned to the table under a different title.
CzechVymírají, protože některé dřevařské společnosti vykácejí úplně všechny stromy.
They're disappearing because some timber companies go in with clear-cutting.
CzechA pro nás, lidi, to není úplně skutečné, není to doopravdy zde. ~~~ Je to virtuální.
And for us humans, it's not quite material, it's not really there -- it's virtual.
CzechJá bych dodala, že jeho přijetí je výsledkem úplně nového a zvláštního procesu.
I would add that its adoption is the result of an entirely new and special procedure.
Czech(LV) Pane předsedající, nebylo úplně jasné, ke které zprávě se mohu teď vyjadřovat.
(LV) Mr President, it was not really clear on which report I could speak now.
CzechRada bych začala svým úplně prvním objektem, který jsem nazvala "Strýčkův telefon".
I'd like to begin with my very first object, which I call "The Uncle Phone."
CzechCo ale stojí za povšimnutí, je, že její bratři ze stejné rodiny byli úplně v pořídku.
What's remarkable is that her brothers, in the same family, were totally fine.
CzechA oni by si to taky nesmírně užívali, úplně je vidím, jak tam teď stojí na každém rohu.
And they'd enjoy it immensely; I see them standing around right now, everywhere.
CzechZároveň s vámi však úplně nesouhlasím v oblasti mezinárodního finančního účetnictví.
However, I do not necessarily agree with you on international financial accounting.
CzechVzhledem k této situaci bych řekl, že jsme dosáhli úplně nejlepšího možného výsledku.
Given that situation, I would say that the very best result has been achieved.
CzechA když máte velmi radikální inovaci, není často úplně zřejmé, jak se dá použít.
And when you get a radical innovation, it's often very uncertain how it can be applied.
CzechMůj cíl je úplně jednoduchý, pomoci lidem, jak být více v souladu se sebou.
My goal, quite simply, is to help people become more in tune with themselves.
CzechPokud jde o energetický balíček, musíme přijít s úplně novými právními předpisy.
Regarding the energy package, we had to deliver totally new legislation.
CzechRuku na srdce, musíme připustit, že v Evropě by situace byla úplně stejná.
In all honesty, we must admit that the situation would be just the same in Europe.
CzechMusím říci, že úplně souhlasím s dříve uvedenými poznámkami pana Cashmana.
I have to say that I agree totally with the comments of Mr Cashman earlier on.