česko-anglicko překlad pro "úžasný"

CS

"úžasný" anglický překlad

volume_up
úžasný {příd. jm. m.}

CS úžasný
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

úžasný (také: nádherný, ohromný, prima, skvělý)
volume_up
great {příd. jm.}
Teď, když ji máte, je to jako úžasný rozprašovač.
And now, if you have this pump, it's like a great, great sprinkler.
To je úžasný první krok, ale co následuje po něm?
That's a great first step, but what's the second step?
What a great way to start.
úžasný (také: ohromný, ohromující, udivující)
volume_up
amazing {příd. jm.}
"Hele, chlape, já vím, řasy, fytoplankton, vztahy, je to úžasný.
"I know, dude, the algae, the phytoplankton, the relationships: It's amazing.
Tohle mycelium je úžasný materiál jelikož je to samo-sestavující se materiál.
Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
Od Dalajlámy přišel dopis, kde stálo: "To je úžasný nápad.
A letter came through from the Dalai Lama saying, "This is an amazing thing.
volume_up
wonderful {příd. jm.}
(Potlesk) Děkujeme ti, Evane, jsi úžasný, úžasný příklad této technologie.
(Applause) Thank you, Evan, you're a wonderful, wonderful example of the technology.
A toto je takový obrat a úžasný příklad toho, jak jsou děti nositelé změny.
And this is such an inversion, and such a wonderful example of children being the agents of change.
A pak se objeví ten úžasný efekt, když o generaci později začaly ženy být gramotné.
And then you get that wonderful effect when we got female literacy one generation later.
úžasný (také: chladivý, chladný, hustý, klidný)
volume_up
cool {příd. jm.}
Znáte ten úžasný pocit, když přijdete na to, jak si zkrátit cestu přes město, nebo když objevíte novou úžasnou funkci své nejnovější technické hračky?
Don't you love it when you find a new shortcut to get across town or uncover a cool feature on your latest gadget?
volume_up
fantastic {příd. jm.}
To by byl úžasný dárek k prvnímu červenci, pane Vondro.
That would be a fantastic present for the 1 July, Mr Vondra.
A toto je ten úžasný příběh, u kterého všichni víme, jak skončí.
So that's a fantastic story, and we all know how it ends.
Provádí se tam úžasný výzkum charakteristických vlastností, schopností a socializace hackerů.
And they are doing some fantastic research into the characteristics, into the abilities and the socialization of hackers.
Pro své čisté linie a elegantní design je úžasný z každého úhlu.
With clean lines and sleek design, it’s stunning any way you look at it.
Při svém dalším odpoledním letu si užijete úžasný 13,3palcový displej bez rámečku, moderní tělo a podsvícenou klávesnici.
Enjoy a stunning 13.3-inch edge-to-edge display, streamlined body, and a backlit keyboard for your next evening flight.
S našimi moderními dalekohledy jsme byli schopni natočit tenhle úžasný němý filmový snímek vesmíru - tyto série obrázků, které sahají zpět až do doby velkého třesku.
And with all of our modern telescopes, we've been able to collect this stunning silent movie of the universe -- these series of snapshots that go all the way back to the Big Bang.
úžasný (také: vznešený)
volume_up
sublime {příd. jm.}
úžasný (také: ohromující)
volume_up
astounding {příd. jm.}
volume_up
runaway {příd. jm.}
úžasný
volume_up
rad {příd. jm.} [slang]
úžasný
volume_up
wondrous {příd. jm.} [básn.]
úžasný (také: báječný, ohromný)
volume_up
fab {příd. jm.} [zkr.]
úžasný (také: nesmírný)
volume_up
prodigious {příd. jm.}
úžasný (také: ohromující, uchvacující)
volume_up
entrancing {příd. jm.}
úžasný (také: pompézní, zvučný)
volume_up
orotund {příd. jm.}
úžasný (také: senza, senzační)
volume_up
copacetic {příd. jm.} [am. angl.]
úžasný (také: ohromný)
volume_up
stupendous {příd. jm.}
úžasný (také: sexy)
volume_up
bohemith {příd. jm.} [slang]

Příklady použití pro "úžasný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechBudete mít jednu desetinu procenta šance, získat absolutně úžasný předmět.
There's going to be a 0,:,1 percent chance you get an absolutely awesome item.
CzechJe opravdová -- myslím, že vám nemohu vyjádřit, jak úžasný je tento objekt.
It is really -- I mean, I can't express to you how exquisite this object is.
CzechPovím vám i další příběh: Egypt, skrytý úžasný úspěch veřejného zdravotnictví.
And I'll give you another story -- Egypt, the most hidden, glorious success in public health.
CzechA všimli si, že na podzim z hus dostávají právě ten úžasný, sladký, lahodný tuk.
And they saw in the fall that there was this natural, beautiful, sweet, delicious fat from geese.
CzechAle zpátky k mému kufříku a k tomu, co jsem si do něj zabalila na tento úžasný týden na TEDu.
I want to get back to my suitcase and tell you what I packed for this exciting week here at TED.
CzechJó, Uhlík Mrazík, čistější je každým dnem, je tak úžasný, skoro průzračný, přináší peníze všem.
Frosty the coal man is getting cleaner everyday. He's affordable and adorable, and workers keep their pay.
CzechMušky poté pijí tento úžasný nektar a jsou ulepené.
They drink this fabulous nectar and then they're all a bit sticky.
CzechJe to naprosto jednoduchý, a přesto úžasný, nápad, až si řeknete, jak je možné, že už se to dávno neděje.
It's one of those ideas that's so simple, yet brilliant, you wonder why it's never been done before.
Czech(Smích) Takže jsme ustoupili a pojali velmi praktický přístup, který byl však trochu méně úžasný.
(Laughter) Now again, we kind of caved in, and we did the very practical approach, which was a bit less awesome.
CzechTento úžasný notebook o tloušťce necelých 2,5 cm snadno vklouzne do vaší tašky a navíc ho ani neucítíte.
At less than 1-inch thin, this gorgeous laptop easily slips into your bag when you travel without weighing you down.
CzechTím myslím - jste zřejmě úžasný člověk.
One is that you can't be TMSed without knowing it.
CzechByl to úžasný způsob, jak se zfetovat.
It was a brilliant way of getting the brain high.
CzechBatman, který bojuje proti zločincům, má svůj úžasný opasek s nástroji, má záchytný hák, má nejrůznější typy vychytávek.
Batman, fighting against bad guys, he has his utility belt, he has his grappling hook, he has all different kinds of gadgets.
CzechA není pochyb, že kdyby nám někdo mohl říct, jak se správně rozhodnout ve všech možných situacích, byl by to úžasný dar.
And surely, if somebody could really tell us how to do exactly the right thing at all possible times, that would be a tremendous gift.
CzechÚžasný prašan: V tomto bezplatném motivu pro Windows vzlétnete do vzduchu na adrenalinových záběrech z vysokohorského lyžování a jízdy na snowboardu.
Powder power: Catch air with the dramatic mountain skiing and snowboarding photos in this free Windows theme.
CzechMá to úžasný potenciál.
CzechByl to úžasný moment.
CzechÚžasný pokrok evropské integrace v posledních dvaceti letech by nebyl možný bez politik hospodářské a sociální soudržnosti.
The extraordinary progress of European integration in the past 20 years would not have been possible without economic and social cohesion policies.
CzechCL: Joseph je úžasný.
CzechKarel IV. vybudoval Zlatou stezku z Prahy do Norimberka, což byl v jeho době úžasný počin, jehož cílem bylo spojovat lidi a národy.
Charles IV built the Golden Road from Prague to Nuremberg, which, in his day, was a tremendous feat, and was intended to connect peoples and nations.