anglicko-švédsko překlad pro "tricky"

EN

"tricky" švédský překlad

volume_up
tricky {příd. jm.}

EN tricky
volume_up
{přídavné jméno}

tricky (také: arduous, bad, cruel, dicey)
volume_up
svår {příd. jm.}
This could indeed help to resolve a tricky legal issue that several Member States have mentioned.
Detta skulle verkligen bidra till att lösa en svår rättslig fråga som många medlemsstater har nämnt.
We find ourselves in a very tricky situation.
Vi befinner oss i en mycket svår situation.
I think that every view expressed here is useful on an issue as tricky as education in Europe.
Jag anser att varje åsikt här inne är värdefull när det gäller en så svår fråga som utbildningen i Europa.
tricky (také: dicey)
volume_up
knepig {příd. jm.}
The burden of proof is a tricky point, as the Commissioner commented before.
Bevisbördan är, som kommissionsledamoten tidigare påpekade, en knepig fråga.
That is understandable to some degree, for we find ourselves in a tricky situation.
Det är till viss del begripligt eftersom vi befinner oss i en knepig situation.
The use of biometrics is a tricky question from the point of view of data protection.
Användningen av biometriska kännetecken är en knepig fråga i förhållande till uppgiftsskydd.
volume_up
besvärlig {příd. jm.}
A tricky situation has arisen within the industry in recent years.
Näringslivet har hamnat i en besvärlig situation de senaste åren.
The report is indeed the outcome of a long and tricky negotiating process.
Betänkandet är en produkt av en lång och besvärlig förhandlingsprocess.
It has to be this way, as we have been through a tricky time, and there are permanent tensions and glaring contradictions.
Det skulle inte kunna vara på annat sätt: vi går igenom en besvärlig situation med ständiga spänningar och tydliga motsägelser.
tricky (také: awkward, difficult, fastidious, finicky)
volume_up
kinkig {příd. jm.}
tricky (také: awkward, complicated, stubborn, cramp)
volume_up
krånglig {příd. jm.}
Så det är lite krångligt.
tricky (také: astute, canny, crafty, cunning)
volume_up
slug {příd. jm.}
tricky (také: astute, crafty, cunning, sneaky)
volume_up
listig {příd. jm.}

Synonyma (anglicky) pro "tricky":

tricky

Příklady použití pro "tricky" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI am grateful that on this tricky matter, they have adopted the right position.
Jag är tacksam för att de i denna invecklade fråga har intagit rätt ståndpunkt.
EnglishThat is a very important objective and it will be quite tricky to achieve.
Detta är ett mycket viktigt mål, och det kommer att bli ganska knepigt att nå det.
EnglishThirdly, has there been any easing of tension over the tricky question of the name?
För det tredje, har spänningen lättat kring den problematiska namnfrågan?
EnglishOne tricky and very sensitive area is the question of mechanically separated meat.
Ett knepigt och mycket känsligt område är frågan om maskinurbenat kött.
EnglishThe use of biometrics is a tricky question from the point of view of data protection.
Det här beslutet är därför illa avvägt i förhållande till målsättningen.
EnglishI urge this House to support the King's mission in this tricky area.
Jag uppmanar denna kammare att stödja kungens avsikter inom detta besvärliga område.
EnglishA last word on the tricky subject of double use or only civilian use.
Ett sista ord i den ömtåliga frågan double use eller bara civil användning.
EnglishThe term we use in Swedish, 'märkning ', is tricky to translate.
Den term vi använder på svenska: " märkning ", blir lite underlig i översättning.
EnglishThe term we use in Swedish, 'märkning' , is tricky to translate.
Den term vi använder på svenska: "märkning", blir lite underlig i översättning.
EnglishWe find ourselves in economically tricky times, but we know that you are not afraid of them.
Vi befinner oss i ekonomiskt besvärliga tider, men vi vet att ni inte är rädd för dem.
EnglishThat all happens in extremely tricky and extremely sensitive circumstances.
Allt detta sker under extremt knepiga och känsliga omständigheter.
EnglishMr President, I cannot deny that this issue is extremely tricky for the Liberal Group.
Herr talman! Jag vill inte förneka att detta är ett mycket svårt ämne för den liberala gruppen.
EnglishOne tricky and very sensitive area is the question of mechanically separated meat.
Den som sett hur det går till äter aldrig sådant kött igen.
EnglishEconomically, then, the situation is very tricky to downright crazy.
Ekonomiskt sett är det således ett högst problematiskt för att inte säga vansinnigt projekt.
English(DE) Mr President, obeying your moral compass can be a tricky business.
(DE) Herr talman! Att följa vår moraliska kompass kan vara svårt.
EnglishToday – or rather tomorrow, in fact – we face a very tricky decision.
I dag – eller snarare i morgon – står vi inför ett svårt beslut.
EnglishThis tricky situation has been well depicted by Mr Lehne, and some of your amendments reflect this.
Det känsliga läget har väl beskrivits av Lehne och vissa av era ändringsförslag speglar det.
EnglishIt's coming into some tricky things then when we are measuring MDGs.
Det dyker sedan upp svårigheter när vi mäter millenniemålen.
EnglishAnother tricky subject is that I have received complaints about the communication with the Africans.
En annan komplicerad fråga är att jag har mottagit klagomål på kommunikationen med afrikanerna.
EnglishToday – or rather tomorrow, in fact – we face a very tricky decision.
Jag måste naturligtvis även säga något om bisamråttorna.