anglicko-švédsko překlad pro "too"

EN

"too" švédský překlad

volume_up
too {přísl.}

EN too
volume_up
{příslovce}

1. generál

too (také: along)
volume_up
med {přísl.}
First, I think the Council is too big: 47 members are too many.
För det andra är valförfarandet där medlemmar väljs med absolut majoritet inte idealiskt.
Recognition, too, for this continuity in the work to extend Parliament's competence.
Även ett tack för kontinuiteten i arbetet med att utvidga parlamentets befogenhet.
Other Member States too have such systems, albeit with varying degrees of success.
Även andra medlemsstater har liknande system, dock med skiftande framgångar.
too (také: also, even though, as well)
volume_up
även {přísl.}
Work that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
Arbete som är för tungt eller farligt för kvinnor är ofta skadligt även för män.
Too many people are excluded at the present time, in our own European world too.
Det finns i dag för många som är utestängda, även i vår egen europeiska värld.
For that reason too, broadening of the product liability directive is justified.
Även av den anledningen är en utvidgning av direktivet om produktansvar berättigad.
too (také: also, likewise, moreover, as well)
volume_up
också {přísl.}
Finally, the older employee too is still given too little consideration.
Slutligen ligger också den äldre arbetstagaren fortfarande dåligt till.
There are too many different procedures and too many different types of contract.
De finns också för många olika förfaranden och alldeles för många olika typer av kontrakt.
It is somewhat too Eurocentric and somewhat too compartmentalised as well.
Det är lite för eurocentriskt och lite för fackspecifikt också.
volume_up
dessutom {přísl.}
Also, this House has provided too much money and too many staff members.
Dessutom har parlamentet skjutit till för mycket pengar och personal.
It is also important because we too see the potential for problems arising.
Det är dessutom viktigt, eftersom vi även ser en risk för att problem kan uppstå.
There is also the problem of very young tuna being caught far too early.
Dessutom finns problemet med mycket ung tonfisk som fångas alldeles för tidigt.
Därtill är det alltför viktigt.
This Europe of ours will never achieve complete independence in the field of fuels; our consumption is too high for that.
Vi kommer i Europa aldrig att bli fullständigt oberoende i fråga om motorbränslen, för därtill är vår konsumtion för hög.
There has in addition been a good deal of - too much - praise and flattery expressed towards me: I trust it will not unduly go to my head.
Det har därtill getts uttryck för en hel del - för mycket - beröm och smicker gentemot mig.
too
volume_up
därjämte {přísl.}

2. "to an excessive degree"

too
volume_up
för {přísl.} (mer än nog, mer än nödvändigt)
Work that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
Arbete som är för tungt eller farligt för kvinnor är ofta skadligt även för män.
The Union's infringement proceedings are ineffective, too slow and too political.
Unionens överträdelseförfaranden är ineffektiva, för långsamma och för politiska.
That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
Det kan låta förmätet, några tycker för aggressivt, andra för optimistiskt.
too
volume_up
alltför {přísl.} (mer än nog, mer än nödvändigt)
All too often our fellow citizens see Europe as being too distant or too restrictive.
Medborgarna upplever alltför ofta Europa som alltför avlägset och tvingande.
The wording concerning sensitive documents is too general and too vague.
Formuleringen om känsliga dokument är alltför generell och alltför luddig.
Madam President, could this report be too reckless, too daring?
Fru ordförande, skulle detta betänkande vara alltför djärvt, alltför fräckt?

Synonyma (anglicky) pro "too":

too

Příklady použití pro "too" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFreedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
Yttrandefriheten har inget värde om den inte omfattar ens politiska motståndare.
EnglishI am conservative when it comes to my political views and gastronomic habits too.
Jag är konservativ såväl i mina politiska åsikter som i mina gastronomiska vanor.
EnglishWe still know too little about whether potential users are willing or able to pay.
Vi vet fortfarande inte säkert om de potentiella användarna kan och vill betala.
EnglishIn this respect too, the European operations of General Motors are no exception.
Inte heller på den punkten är General Motors europeiska verksamhet något undantag.
EnglishNo doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.
Utan tvivel har man nu lärt sig dessa läxor, mer än väl och inte utan kostnad.
EnglishCompanies headed or founded by women are still in an all too obvious minority.
Företag som leds av eller grundats av kvinnor är fortfarande i markant minoritet.
EnglishWe know that it is women who all too commonly suffer harassment of this kind.
Vi vet att det är kvinnor som drabbas av dessa så vanliga sexuella anspelningar.
EnglishWe are, in fact, taking far too long about implementing the Brenner base tunnel.
Vi är nämligen mycket försenade när det gäller att genomföra Brennertunneln.
EnglishAnd yet it is still too often known falsely for its notorious Euro-sceptics.
Ändå omges det ofta av ett falskt rykte av att bebos av notoriska euroskeptiker.
EnglishParticular attention should be paid too to the situation of Burmese orphans.
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid situationen hos Myanmars föräldralösa barn.
EnglishEurope, as a major donor, has so far remained too passive with regard to Angola.
Europa har som stor donator hittills förhållit sig passivt i förhållande till Angola.
EnglishIt is harrowing to see how indulgently Europe, too, is reacting to this catastrophe.
Det är beklämmande att se hur tålmodigt Europa reagerar på den här katastrofen.
EnglishEurope, too, should find this unacceptable, and I regret the Council’s attitude.
Europa bör inte heller acceptera detta och jag beklagar rådets inställning.
EnglishWith this in mind, I would like to call for equal opportunities for children too.
Barnen bör åtminstone ges samma möjlighet som vi hade att knyta an till sina mödrar.
EnglishWe too are not always in the most credible position, including vis-à-vis Turkey.
Inte heller vi är alltid särskilt trovärdiga, inte heller gentemot Turkiet.
EnglishHowever, I think that we should not be too optimistic when it comes to competition.
Jag anser dock att vi inte bör vara särskilt optimistiska beträffande konkurrensen.
EnglishThe Hendrick report will to a limited extent have implications for Denmark too.
Hendricks betänkande kommer i begränsad omfattning att tillämpas i Danmark.
EnglishIt is important to keep in mind that another election campaign is under way too.
Det är viktigt att komma ihåg att det samtidigt pågår en annan valkampanj.
EnglishHave we not heard those words somewhere before, and not too long ago either?
Har vi inte redan någonstans hört något åt det hållet under den senaste tiden?
EnglishIn this respect too, you have encroached upon the area of development cooperation.
Den tredje är frihet, vilket uppnås genom mänskliga rättigheter och god förvaltning.