anglicko-švédsko překlad pro "titles"

EN

"titles" švédský překlad

volume_up
titles {mn. č.}
SV
volume_up
title {podstatné jméno}

EN titles
volume_up
{množné číslo}

titles
volume_up
titlar {mn. č.}
With or without price fixing, happily, more and more titles are being published.
Lyckligtvis ges det i dag ut allt fler titlar, med eller utan fasta bokpriser.
Members who look at the titles of reports and think this is limited to agricultural matters...
Ledamöter som ser på betänkandenas titlar och tror att detta endast gäller jordbruksfrågor...
Members who look at the titles of reports and think this is limited to agricultural matters ...
Ledamöter som ser på betänkandenas titlar och tror att detta endast gäller jordbruksfrågor...

Příklady použití pro "titles" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishDraw a rectangle as a text box, which can contain names and job titles, for example.
Rita en tom eller en fylld rektangel med eller utan rundade hörn, som en namnskylt.
EnglishThat change has been made in one of the titles, but not throughout the whole text.
Ändringen har gjorts i en av titlarna, men inte på alla ställen i texten.
EnglishYou want to enter new identical column and row titles for all three sheets.
Du vill ange nya likadana kolumn - och radrubriker för alla tre tabellerna.
EnglishSelect one of the predefined titles from the list box or enter your own text here.
Välj text bland standardtexterna i listrutan eller mata in en egen text.
EnglishThe titles of these legislative acts will be published in the minutes of the sitting.
Titlarna på dessa rättsakter kommer att offentliggöras i protokollet för sammanträdet.
EnglishIt was Google that scanned millions of copyright titles from all over the world.
Det var Google som skannade in miljontals upphovsrättsligt skyddade verk från hela världen.
EnglishModifies the properties of the selected title or of all titles together.
Här ändrar du egenskaperna för den markerade rubriken eller alla rubriker gemensamt.
EnglishMake sure you select the row titles/column titles along with the row/columns to be sorted.
Se till att Du även markerar rubrikerna för de rader och kolumner som ska sorteras.
EnglishThe titles of those legislative acts can be found in the Minutes of today's sitting.
Rättsakternas rubriker finns i protokollet från dagens sammanträde.
EnglishYour report titles will combine these terms with plus signs in the order that you select them.
Rapportrubrikerna kombinerar termerna med plustecken i den ordning som du väljer dem.
EnglishThe titles of these legislative acts will be published in the minutes of this sitting.
Titlarna på dessa lagstiftningsakter kommer att publiceras i protokollet för detta sammanträde.
EnglishIn fact, we have provisionally agreed the preamble and six out of ten titles of the Agreement.
Faktum är att vi provisoriskt har enats om ingressen och sex av tio rubriker i avtalet.
EnglishSolidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights.
Solidaritet är i dag en av sex rubriker i den europeiska stadgan om grundläggande rättigheter.
EnglishI do, in fact, read the titles of reports more quickly when they are long and complicated.
– Faktum är att jag läser titlarna på betänkandena snabbare när de är långa och komplicerade.
EnglishClick Axes Titles on/off on the main toolbar to show or hide the axis labels.
Genom att klicka på ikonen Axelrubrik på / av på verktygslisten visar eller döljer du axelrubrikerna.
EnglishI think we should really give some thought to the question of why we invent such complicated titles.
Varför vi skapar så komplicerade rubriker borde vi verkligen fundera igenom!
EnglishOpens a dialog to enter or modify the titles in a chart.
Här öppnar du en dialogruta där du kan skriva in och ändra texten i rubrikerna.
EnglishSans serif fonts such as Arial are commonly used for titles.
Teckensnitt utan seriffer (sans serif), som t ex Arial, används ofta för överskrifter.
EnglishThis menu command opens a submenu for editing the properties of the titles in the chart.
Det här menykommandot öppnar en undermeny där du kan ändra egenskaperna för rubrikerna i diagrammet.
English   I do, in fact, read the titles of reports more quickly when they are long and complicated.
   – Faktum är att jag läser titlarna på betänkandena snabbare när de är långa och komplicerade.