EN to tell
volume_up
[told|told] {sloveso}

1. generál

Can you tell me what the ratio, the weighting is between these two principles?
Kan ni säga mig hur förhållandet, viktningen, mellan dessa båda principer ser ut?
Are we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
Skall vi säga till lantbrukarna att de inte får ägna sig åt denna lagliga handel?
So let us tell it as it is so that what can be corrected can be corrected.
Så låt oss säga som det är, så att det som behöver korrigeras, kan korrigeras.
Tell this House whether this is the case and, if it is, they must be consolidated.
Tala om för denna kammare om det stämmer, och om de i så fall måste konsolideras.
Could the Commissioner tell us which four Member States are not in that situation?
Kan kommissionsledamoten tala om för oss vilka fyra medlemsstater som inte är det?
Yes, I can tell you that it is the English version which is the authoritative version.
Ja, jag kan tala om att det är den engelska versionen som är den gällande.
And I'll tell you -- don't look anywhere else -- and I'll tell you what's happening inside your head.
Jag ska berätta - titta ingen annanstans - jag ska berätta vad som händer i era huvuden.
It will also be difficult to tell companies how to spend their profits.
Det blir också svårt att berätta för företagen hur de skall använda sina vinster.
I can tell you that the meeting was professional, efficient and amicable.
Jag kan berätta för er att mötet var yrkesmässigt, effektivt och vänskapligt.
to tell (také: to mention, to say, to talk)
Tell this House whether this is the case and, if it is, they must be consolidated.
Tala om för denna kammare om det stämmer, och om de i så fall måste konsolideras.
We certainly must tell the citizens that there are of course also some improvements.
Vi måste verkligen tala om för medborgarna att det även har skett förbättringar.
Could the Commissioner tell us which four Member States are not in that situation?
Kan kommissionsledamoten tala om för oss vilka fyra medlemsstater som inte är det?
to tell (také: to know, to ken)
I wonder if you could tell me, Commissioner, when this future will start?
Jag skulle vilja veta av er, herr kommissionär, när börjar denna framtid egentligen?
I would also like you to tell me what you mean in real terms by agricultural practice.
Därför skulle jag gärna vilja veta: Vad menar ni rent konkret med jordbrukssed?
Could you tell me how long you anticipate that process continuing?
Kan jag få veta hur långt tid ni tror att den processen kommer att ta?
I have to tell you, Commissioner, that there is great disillusionment in France.
Jag måste meddela er, fru kommissionär, att man är mycket besviken i Frankrike.
However, I have to tell you that the results will not be available until the end of the year.
Jag måste emellertid meddela att resultaten kan presenteras först i slutet av detta år.
And for the queen...... tell her she'll walk in all my dreams.
Och meddela drottningen...... att hon finns i mina drömmar.
‘ Waving or drowning’: it is sometimes very difficult to tell the difference.
” Att vinka eller drunkna ”, det är ibland mycket svårt att avgöra skillnaden.
‘Waving or drowning’: it is sometimes very difficult to tell the difference.
”Att vinka eller drunkna”, det är ibland mycket svårt att avgöra skillnaden.
Paper can wait; the future will tell whether they will be realised.
Framtiden kommer att avgöra om deras innehåll realiseras.
In layman’s terms, that means I can tell my claret from my hock.
I lekmannatermer betyder det att jag kan skilja ett rödvin från ett rhenvin.
So it's real easy to tell them apart.
Så det är riktigt enkelt att skilja på dem.
Apparently, the Council cannot tell the difference between the financial perspectives, the multiannual framework for the budget and the budget itself.
Rådet kan tydligen inte skilja mellan budgetplanen, den fleråriga ramen för budgeten och den verkliga budgeten.
to tell
Can't you just tell him... thank you from all of us here at the gorgeous Gianna?
Kan du inte säga åt honom... att alla tackar honom härifrån vackra Gianna?
But they will also tell us that what we do, we must do better.
Men de kommer också säga åt oss att det vi gör måste vi göra bättre.
Please tell the Heads of State or Government that the time for the policy of excuses is long gone.
Jag ber er att säga åt stats- och regeringscheferna att tiden för ursäkternas politik är förbi.
However, the Commission cannot tell Member States to do that.
Kommissionen kan emellertid inte uppmana medlemsstaterna att göra det.
I invite those who tell you otherwise to go and see what is going on in that country.
Jag vill uppmana dem som säger nåt annat att resa till Afghanistan för att se vad som sker i landet.
President-in-Office of the Council, please tell your colleagues to take a long-term view.
Jag vill be rådets ordförande att uppmana sina kolleger att tänka långsiktigt.
to tell (také: to gab, to gossip, to talk, to tattle)
What's the one gonna do that walks outta here with 5 million dollars... tell on them?
Vad ska den som går ut härifrån med fem miljoner dollar göra... skvallra?
At the same time, the indicators are also what one might call a kind of tell-tale as regards the results of previous policy choices.
Samtidigt har indikatorerna också en förmåga att skvallra om resultaten av tidigare politiska vägval.
The citizens are no longer able to tell what proportion of their taxes is spent on the European Union.
Medborgarna kan inte längre urskilja hur mycket av deras skattemedel som går till Europeiska unionen.
(Applause) A treaty of bits and pieces in which no one can actually tell which are the bits and which are the pieces.
(Applåder) Det skulle vara ett fördrag, där ingen kan urskilja vad som är början och vad som är slutet!
Could you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
Skulle ni kunna uppge om kommissionen kommer att presentera detta snart?
I would ask the Commissioner to tell us what these EUR 7 million were spent on.
Jag vill be kommissionsledamoten uppge vad dessa 7 miljoner euro har använts till.
Can you tell us why it has not been published, and what it reveals?
Kan ni uppge varför den inte har publicerats, samt vad den avslöjar?
I am telling Parliament that in advance, Mr Martens, and you will recognize your own report in a good many of these orientations.
Jag säger det i förväg till parlamentet, Martens, och ni kommer att inom en rad inriktningar känna igen ert eget betänkande.
to tell (také: to testify)
to tell (také: to reckon)
to tell (také: to take, to work)
to tell
to tell
I'm telling secrets to the one guy you don't tell secrets to.
Jag berättar hemligheter för den enda killen man inte ska prata hemlisar med.
Wherever possible, tell 'em about your experience.
Så snart du får möjlighet, prata om din erfarenhet.
Talk to them and make it easy for them to tell their friends.
Prata med dem och gör det enkelt för dem att berätta för sina vänner.

2. politika

Even a child could tell which countries Mr Zalm was calling hysterical.
Till och med ett barn kan räkna ut vilka länder som minister Zalm betraktar som hysteriska.
Let me tell Prime Minister Orbán here and now that he can count on the Commission's full support on this.
Låt mig här och nu försäkra premiärminister Viktor Orbán att han kan räkna med kommissionens fulla stöd i detta.
I can tell you in all honesty, however, that you can count on me to work with you, in a spirit of compromise.
Jag kan dock helt ärligt säga er att ni kan räkna med att jag kommer att samarbeta med er i en kompromissvillig anda.

Příklady použití pro "to tell" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBut we will be able to tell that when this first meeting has been held on 7 May.
Detta kommer vi dock att få reda på när det första mötet har hållits den 7 maj.
EnglishYou tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Ni påstår att Europeiska socialfonden inte får vara den enda finansieringskällan.
EnglishFor our part, we will tell the farmers about the expediency of these programmes.
Jag kommer för min del att informera jordbrukarna om syftet med dessa program.
EnglishPlease tell us whether you do or do not support Mr Brüner on this crucial issue.
Var vänlig och säg oss om ni i denna avgörande fråga stöder Brüner eller inte.
EnglishTell us once and for all, is Kosovo a Serbian province or an independent state?
Säg oss äntligen, är Kosovo en serbisk provins eller är det en oberoende stat?
EnglishThe highest French authorities tell us that smoking a joint is not catastrophic.
Att röka hasch är inte en katastrof, säger man i de högsta nya franska instanserna.
EnglishDon't tell me all the cute conversation... and air humping is leading nowhere!
Säg mig inte att en konversation... säg inte att det här inte leder till nånting!
EnglishWhat did Diana Wallis just tell us on behalf of the Committee on Legal Affairs?
Vad sa Diana Wallis nyss som företrädare för utskottet för rättsliga frågor?
EnglishThose who tell us that we must leave the market alone are naïve ideologists.
De som säger till oss att vi måste låta marknaden vara i fred är naiva ideologer.
EnglishInstead, we tell the Swiss that their cantonal tax systems are 'predatory'.
I stället säger vi åt schweizarna att deras kantonala skattesystem är rovgirigt.
EnglishThey also tell us that the EU budget is small in comparison with national budgets.
Man säger oss också att EU-budgeten är liten jämfört med nationella budgetar.
EnglishSo, I could tell you a lot about shame, but I'd have to borrow everyone else's time.
Så jag kan lära er mycket om skam, men då skulle jag behöva ta alla andras tid.
English(Music) (Laughter) (Applause) You can't miss it when I tell you what's there.
(Skratt) (Applåder) Ni kan inte missa det, när jag väl berättat vad som finns där.
EnglishMrs Sandbæk, you tell us that abortion will never be a form of contraception.
Fru föredragande! Ni säger att abort aldrig kommer att bli ett preventivmedel.
EnglishIt's actually shorter than all my other tentacles... but you can't really tell.
Den är lite kortare än mina andra tentakler...... men det syns inte riktigt.
EnglishHow does the situation look for the next support period, as far as you can tell?
Hur ser det ut, så långt man kan förutse det redan nu, för den kommande stödperioden?
EnglishThey also tell me it will be very, very little money, the amounts will be tiny.
Man säger också att det blir mycket, mycket lite pengar, att beloppen är obetydliga.
EnglishYou tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Ni säger att Europeiska socialfonden inte kan vara den enda källan till finansiering.
EnglishWe'll tell you where to find Search Funnel reports and what they can tell you below.
Nedan förklarar vi var du hittar rapporter för sökkanaler och vad de kan visa.
EnglishThe services tell me that the debate will probably take place at 6.20 p. m.
Tjänstemännen har sagt till mig att debatten förmodligen kommer att inledas kl.