EN section
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

section (také: article, episode, part, passage)
Section VI, Economic and Social Committee and Committee of the Regions;
Avsnitt VI, Ekonomiska och sociala kommittén - Regionkommittén;
A special section is dedicated to the implementation of the Treaty of Lisbon.
Ett särskilt avsnitt tillägnas genomförandet av Lissabonfördraget.
We will vote on the amendment section by section.
Vi kommer att rösta om ändringsförslaget avsnitt för avsnitt.
section (také: article, bit, bite, component)
volume_up
del {spol}
It is an important section as it relates to classification societies.
Det rör sig om en viktig del eftersom den handlar om klassificeringssällskapen för fartygen.
Section 2 comprises of information needed for funding of the underlying export transaction.
Del 2, Exportkrediten, omfattar nödvändig information för räntesättning.
I have to say that a section of the EPP Group were playing games on this issue.
Jag måste säga att en del av PPE-gruppen spelade ett spel i denna fråga.
section (také: area, belt, branch, circuit)
You can select a named section of the document in the Section combo box.
I kombinationsfältet Område kan du välja ett område i det valda dokumentet.
A section from another text document can also be inserted as a section.
Det går även att infoga ett område från ett annat textdokument som område.
When the cursor is in a named section, the section name appears here.
Om textmarkören exempelvis står i ett namngivet område, visas namnet på området här.
section (také: segment)
StiL Alpina is a section of the Student Sports in Luleå, which was founded in 1975.
StiL Alpina är en sektion inom Studentidrotten i Luleå som grundades 1975.
Each section has its own statutes, its own elected officials, election committee and auditors.
Varje sektion har egna stadgar, egna förtroendevalda, valberedning och revisorer.
Student sport alpine section also organizes bus trips, she says.
Studentidrottens alpina sektion ordnar också bussresor, säger hon.
section (také: body, bracket, bunch, class)
volume_up
grupp {spol}
Far and away the largest section of my group is absolutely convinced of this.
Det är den ojämförligt största delen av min grupp absolut övertygade om.
Our group sees immense problems with the margins in Section 4 of the budget.
Vår grupp ser stora problem när det gäller marginalerna för utgiftskategori 4 i budgeten.
Therefore I myself and a large section of my group will be voting against.
Därför röstar jag och en stor del av min grupp emot.
section (také: image)
volume_up
profil {spol}
Effectively, the ecommerce section becomes a kind of profile in itself - just for your goal converters.
Man kan säga att avsnittet om e-handel blir som en profil, avsedd endast för dina målomvandlingar.
If you've found inappropriate content in the personal information section of a another user's profile, click Report this profile.
Om du hittar olämpligt innehåll i någon annan användares profil klickar du på Rapportera profilen.
If you would like to track sections of a site, you can again create multiple profiles and use filters to return the applicable data.
Om du vill spåra avsnitt på din webbplats kan du återigen skapa flera profiler och använda filter för att visa tillämplig information.
section (také: article, batch, body, branch)
We therefore support the move to designate it a specific section of its own.
Således förespråkar vi att den avskiljs och får en egen avdelning.
All the research will be published by a benchmarking section of the e-Europe website.
Alla resultat kommer att publiceras på en avdelning för riktmärkning på webbplatsen e-Europe.
Part III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
Del III, avdelning III, kapitel I, avsnitt 3, underavsnitt 1
section (také: bit, cake, chip, cut)
volume_up
stycke {stř}
This report contains a very interesting section - section 62 - that discusses privatisation.
I nämnda rapport finns ett mycket intressant stycke - stycke 62 - som handlar om privatiseringar.
That is why the Austrian delegation intends to abstain when it comes to consideration L and section 5.
Därför kommer den österrikiska delegationen att avstå från att rösta vid stycke L i ingressen, punkt 5.
Consequently, it was the wording proposed by the Parliamentary Delegation that was included in Section 8 concerning medical surveillance, and in the relevant preamble paragraph.
Således godkändes parlamentets ordalydelse i avsnitt 8 om hälsokontroller liksom i motsvarande stycke i ingressen.
section (také: sector)
volume_up
sektor {spol}
Click when the radius selects the first radius of the desired section, segment or arc.
Klicka en gång när radien motsvarar radien för önskad sektor, segment eller båge.
This actually puts agriculture and a large section of the population which is involved in agricultural work at risk.
Faktum är att jordbruket och en stor del av den befolkning som arbetar inom denna sektor utsätts för risker.
We want to see proper controls and all sections of public transport involved and included.
Vi vill se riktiga kontroller där alla sektorer inom allmän trafik är berörda och inkluderade.
section (také: distance, extent, haul, reach)
A 92 km section to the north of Bucharest has already been built.
En 92 kilometer lång sträcka norr om Bukarest har redan byggts.
This section is part of this priority project.
Denna sträcka är en del av detta prioriterade projekt.
I should like to add that large-scale investment in the Vienna– Venice section, which was also mentioned in this question, is planned in Austria.
Jag vill också tillägga att storskaliga investeringar för sträckan Wien – Venedig, som också nämndes i den här frågan, planeras i Österrike.
section (také: bite, cake, chip, end)
volume_up
bit {spol}
Fortunately, a section of this wall was knocked down last year, when we removed the visa requirement for citizens of Macedonia, Montenegro and Serbia.
Lyckligtvis revs en bit av denna mur förra året när vi avskaffade viseringskravet för medborgarna i Makedonien, Montenegro och Serbien.
A small section of the letter referred to Leonardo da Vinci, a vocational training programme that comes under the Committee on Employment and Social Affairs.
I detta brev handlar också en liten bit om Leonardo da Vinci. Det är ett program, ett utbildningsprogram för yrkesutbildning som faller under utskottet för sysselsättning och socialfrågor.
Madam President, I believe that the Americans with their FAIR act will most certainly take over a section of the global market, and that we have not progressed as far with our system.
Jag tror att amerikanerna kommer att erövra en bra bit av världsmarknaden med sin FAIR-lag och att vi med vårt system för närvarande inte har nått så långt.
section (také: article, clause)
Section 314 of the penal code relates to the obstruction of business.
Paragraf 314 i strafflagen gäller förhindrande av affärsverksamhet.
In the UK, Section 75 of the Consumer Credit Act provides for remedies and redress.
I Förenade kungariket föreskrivs påföljder och rättsmedel i paragraf 75 i konsumentkreditlagen.
In the second paragraph of that same Section (A), there is, however, a contradiction, since general criteria for use of forests are proposed, whereas differing criteria are needed.
I samma paragraf, i andra stycket, finns det däremot en motsägelse där man föreslår generella kriterier för det ekonomiska utnyttjandet, vilka i stället borde vara diversifierade.
section (také: cross-section)
atomic physics (effective measuring of cross sections, pipeline techniques);
kärnfysik (mätning av effektiva tvärsnitt, kanaliseringstekniker,
This is because, to borrow Mirabeau's expression, these are not a real 'cross-section of the population'.
Skälet är att dessa aldrig, med Mirabeaus ord, utgör ett verkligt ”tvärsnitt av befolkningen”.
Representatives do have a ‘special status’ which is conferred on them because they are seen as a ‘cross-section of the population’.
Företrädare har faktiskt en ”särskild status” som tilldelas dem därför att de ses som ett ”tvärsnitt av befolkningen”.
To this end, it would use a 'reception' line under the current sub-section B4, which covers energy, the monitoring of nuclear safety and the environment.
I detta syfte skulle man använda en upptagningspost i aktuella underavdelning B4 (Energi, övervakning av kärnsäkerhet och miljö).
Hence, the Council accepts all of the commitment appropriations proposed by the Commission for sub-section B6, i.e.
Rådet accepterade samtliga åtagandebemyndiganden som kommissionen föreslagit för underavdelning B6, dvs. 3 miljarder 476 miljoner ecu, vilket praktiskt taget är detsamma som för 1997.
An important section of the agreement is the accommodations reached on the future liberalization of trade.
En viktig beståndsdel i överenskommelsen utgörs av avtalen med hänsyn till den framtida liberaliseringen av handelstrafiken.
This agreement must contain a section on human rights which is also a constituent part of all agreements and treaties.
Avtalet måste innehålla ett avsnitt om de mänskliga rättigheterna som också är en väsentlig beståndsdel i alla avtal och fördrag.
section (také: cleft, divide, gap, gully)
volume_up
klyfta {spol}
It is debatable whether what we are seeing is globalisation or an increasing divide between richer and poorer sections of society on a global scale.
Man kan diskutera huruvida det vi ser är globalisering eller en växande klyfta mellan rikare och fattigare delar av samhället på global nivå.
section (také: preparation)
section (také: cross-section)
I would also make the point to Commissioner Monti that it is important that in the next survey we see a rather larger section on the financial services sector.
Jag vill också nämna för kommissionär Monti att det är viktigt att vi i nästa översikt får till stånd en betydligt större genomskärning av sektorn för finansiella tjänster.
section
section
volume_up
tropp {spol}
section
section

2. medicína

section
volume_up
snitt {stř}
Den har ett droppformat snitt.
In case of wood sample, minimum 10 microns thickened sections can be obtained successfully without the disintegration of cell wall.
För träpreparat kan som minst 10 mikrometer tjocka snitt skäras framgångsrikt utan upplösning av cellväggar.
section

3. technologie

section
Advances focus to the next section or element in a dialog.
Flyttar fokus till nästa område eller element i en dialogruta.
In this section, you select the elements to be inserted on the page margin when printing.
I det här området väljer du de element som ska infogas i sidmarginalen då dokumentet skrivs ut.
With this, he immediately undermined the objective of 'fighting terrorism', a prominent section of the Association Agreement.
som utgjorde ett viktigt element i associeringsavtalet.

4. matematika

section
volume_up
snitt {stř}
Den har ett droppformat snitt.
In case of wood sample, minimum 10 microns thickened sections can be obtained successfully without the disintegration of cell wall.
För träpreparat kan som minst 10 mikrometer tjocka snitt skäras framgångsrikt utan upplösning av cellväggar.

Příklady použití pro "section" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe Goals section shows how many conversions you get to each of your site goals.
I avsnittet Mål kan du se hur många omvandlingar du får för varje webbplatsmål.
EnglishLearn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.
EnglishFunds intended for development cooperation should also fall under this section.
Medel avsedda för utvecklingssamarbete bör också omfattas av detta budgetavsnitt.
EnglishI question the legitimacy of this section being used to fund structural measures.
Jag ifrågasätter detta, eftersom denna är van vid att finansiera strukturåtgärder.
EnglishI therefore regret the insufficiency of the section dealing with crisis prevention.
Jag beklagar därför att avsnittet om förebyggande av kriser är så bristfälligt.
EnglishMeta tags are added to the section of your HTML page and generally look like this:
Metataggar läggs till i avsnittet på HTML-sidan och ser i allmänhet ut så här:
EnglishIf that user opens the text document, he will not be able to see this section.
Om den nämnda användaren öppnar textdokumentet, kan han eller hon inte se området.
EnglishI have also been involved in the ski section Alpina in Student Sport in Lulea.
Jag har även varit med i skidsektionen Alpina under Studentidrotten i Luleå.
EnglishYou will find other useful advice in this section if things should go wrong.
I det här avsnittet hittar du råd och tips om du skulle råka ut för en olycka.
EnglishAs you know, we can only include five items in the 'Human Rights' section.
Som ni vet kan punkten "Mänskliga rättigheter" inte omfatta fler än fem frågor.
EnglishRomania has the largest section of the River Danube among all the riparian states.
Rumänien har den största delen av Donau inom sina gränser bland samtliga strandstater.
EnglishWill he look at ways of expanding that section of the Community's budget?
Kommer kommissionären att undersöka sätt att öka den delen av gemenskapsbudgeten?
EnglishOn the Copies & Folders tab in the When sending messages, automatically section:
2. I avsnittet När meddelanden skickas automatiskt på fliken Kopior och mappar:
EnglishA list of the shortcut keys specific to creating formulas is contained in this section.
Här hittar du tangentkombinationer som kan förenkla arbetet med formeldokument.
EnglishMark this box to place the content of an endnote at the end of the section.
Markera den här rutan, om slutnotens innehåll ska placeras vid områdets slut.
EnglishAs you know, we can only include five items in the 'Human Rights'section.
Som ni vet kan punkten " Mänskliga rättigheter " inte omfatta fler än fem frågor.
EnglishThe section referred to by the honourable Member is not included in this financing.
Den vägsträcka som ledamoten talar om, omfattas inte av denna finansiering.
EnglishThe third section is devoted to the IAs carried out by the European Parliament.
Det tredje avsnittet ägnas åt konsekvensbedömningar som genomförs av Europaparlamentet.
EnglishSo, like other speakers, we objected to that and voted against that section.
Precis som andra talare invände vi mot detta och röstade mot det avsnittet.
EnglishMadam President, I concur with the speech by Mrs Lepage, particularly the last section.
Fru talman! Jag instämmer i Corinne Lepages inlägg, särskilt i det sista hon sade.