anglicko-švédsko překlad pro "scarcely"

EN

"scarcely" švédský překlad

volume_up
scarce {příd. jm.}
volume_up
scarce {přísl.}
EN

scarcely {příslovce}

volume_up
scarcely (také: hardly)
As for the compromise amendments, these are scarcely any more acceptable.
När det gäller kompromissändringsförslagen förefaller dessa mig knappast mer acceptabla.
The Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable.
Nicefördraget går knappast att förstå, ännu mindre att förklara.
But surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
Men denna teori kan väl ändå knappast vara tillämplig på dagens situation i Europa.
scarcely (také: barely, hardly, just, succinctly)
The Treaty’ s articles on public health are scarcely applied at all to trade policy.
Artiklarna om folkhälsa i fördraget tillämpas knappt alls på handelspolitiken.
The Treaty’s articles on public health are scarcely applied at all to trade policy.
Artiklarna om folkhälsa i fördraget tillämpas knappt alls på handelspolitiken.
Independent human rights organisations can scarcely operate in the country.
Oberoende människorättsorganisationer kan knappt fungera där.
scarcely

Synonyma (anglicky) pro "scarcely":

scarcely
scarce

Příklady použití pro "scarcely" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn some areas, it is scarcely appropriate to talk of a single market at all.
Inom vissa områden förefaller det överhuvudtaget svårt att tala om en inre marknad.
EnglishScarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Nästan inte en enda rad om solidaritet efter Japans enda kärnkraftskatastrof.
EnglishScarcely-controllable animal diseases, such as Ebola, are spread among people.
Svårkontrollerbara djursjukdomar som ebolafeber sprids bland människor.
English1) Denmark is named several times, whereas other countries scarcely appear.
1) Danmark nämns flera gånger, medan andra länder förekommer mer sällan.
EnglishBut that committee has been in existence since 1974 and we have scarcely noted its influence.
Men denna kommitté finns sedan 1974 utan att vi har kunnat notera dess inflytande.
English. – It is scarcely to be expected that I should be happy with the outcome of the vote.
Eftersom jag inte längre kan skriva under betänkandet med mitt namn drar jag tillbaka det.
EnglishThis choice was, at the time, scarcely contentious even among advocates of capitalism.
Det var också ett så gott som oomstritt val bland de personer som förespråkade kapitalism.
EnglishTo start with, a variety of scarcely plausible accusations have been levelled at the accused.
Till att börja med anför man varierande, föga sannolika beskyllningar mot de åtalade.
EnglishI would like to draw attention to two aspects that have scarcely been mentioned this evening.
Här vill jag framhålla två aspekter som man ännu inte har talat så mycket om i kväll.
EnglishThat alone can scarcely fail to make it clear the need for cooperation in this area.
Redan detta gör det uppenbart att det krävs samarbete på området.
EnglishBut something has actually happened, which we could scarcely have hoped for years ago.
Det finns ett avtal, länder har förbundit sig att utifrån dessa avtal vidta djurskyddsåtgärder.
EnglishThe row about the Stability and Growth Pact has scarcely improved the EU’ s reputation.
De förtjänar en demokratisk, dynamisk och handlingskraftig union.
EnglishThe agreements that were signed then, or which were agreed to, have scarcely been observed.
Dessa texter som då skrevs under eller de som man bifallit har egentligen efterlevts dåligt.
EnglishOf course, this is scarcely helpful when issues need to be resolved.
Naturligtvis hjälper det inte särskilt mycket för att lösa problemen.
EnglishSo the report scarcely differs from the Commission document.
Därför avviker hennes betänkande inte heller väsentligt från kommissionens underlag.
EnglishThere is scarcely any scrutiny of their activities or operation.
Det saknas nästan helt kontroll av deras verksamhet och drift.
EnglishThat is scarcely what you would call a responsible social policy.
Det har inget med en förnuftig socialpolitik att göra.
EnglishThis has been a constant theme in history: women have scarcely ever been portrayed on newly minted coins.
Detta har varit ett genomgående tema i historien: kvinnor har nästan aldrig avbildats på nya mynt.
EnglishThe overhang from the previous MGPs is scarcely motivating.
Övergången från de tidigare FUP är ingen bra motivering.
EnglishInhabitants of islands and mountainous and scarcely-populated border and peripheral areas can be cases in point.
Invånare på öar och i bergsområden, glesbefolkade gräns- och ytterområden kan tjäna som exempel.