EN

record {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
record (také: records)
What we mean by'secret ballot ' is that no record is kept.
Vad vi menar med " hemlig omröstning " är att inget protokoll förs.
This is why I would like to ensure that these statements are included in Parliament's record.
Det är anledningen till att jag vill garantera att dessa uttalanden finns med i parlamentets protokoll.
Such irresponsibility and contradiction has to be recorded in the annals and in the record of this House.
En sådan oansvarighet och inkonsekvens måste antecknas i krönikorna och i denna kammares protokoll.
record (také: high score)
It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
Det måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.
President Milosevic has a ten-year record of terror and manipulation.
President Milosevic innehar ett tioårigt rekord i terror och manipulation.
I believe that this is a record which will not be matched in the near future.
Jag tror att detta är ett rekord som inte kommer att slås inom den närmaste framtiden.
It is difficult to be other than impressed by the EBRD's track record.
Det är svårt att vara annat än imponerad över EBRD: s tidigare meriter.
Collaborative technological projects have a dubious track record.
Tekniska samarbetsprojekt har tvivelaktiga meriter.
It is difficult to be other than impressed by the EBRD's track record.
Det är svårt att vara annat än imponerad över EBRD:s tidigare meriter.
The record of the Burmese regime remains appalling.
Den burmesiska regimens meritlista är fortfarande förfärlig.
This is a record to be proud of and I would like to congratulate Mr Diamandouros.
Det är en meritlista att vara stolt över och jag vill gratulera Nikiforos Diamandouros.
As with most waste issues in my country, the United Kingdom's record is pathetic.
Liksom i de flesta avfallsfrågor i mitt land, är Förenade kungarikets meritlista patetisk.
A register of lobbyists officially, but also a record of those who lobbied us.
Ett officiellt register över lobbyister, men även ett register över dem som vill påverka oss.
How many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
Hur många av dessa klagande slås ut - för man överhuvudtaget register över detta?
If there are records of offenders, it must be possible to keep records of victims.
Det finns ett register över brottslingar, det är möjligt att upprätta ett register över offer.
Sorting is not possible if Record changes is active.
Det går inte att sortera om registrering av ändringar är aktiverad.
This is not a record that anyone will have access to: the data are collected only in case of need.
Det här är inte en registrering som alla kommer att ha tillgång till: uppgifterna samlas endast in vid behov.
Therefore, a general system based on batch-recording is not acceptable.
Ett allmänt system baserat på registrering av partier är därför inte acceptabelt.
record (také: buzz, character, credit, fame)
It is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.
Det är ett bra tillfälle för landet att förbättra sitt dåliga rykte på området.
Mr Schüssel is a man with an honourable record in European politics.
Schüssel är en man med ett hedersamt rykte i europeisk politik.
Until recently, Croatia's record was far from perfect – though I recognise that efforts were being made.
Fram till alldeles nyligen var Kroatiens rykte långt ifrån perfekt – även om jag erkänner att ansträngningar gjordes.
record (také: document)
However, let us examine one of the high points of the EU's record on animal welfare.
Låt oss dock undersöka en av huvudpunkterna i EU:s dokument om djurens välbefinnande.
I would also say to Mr Turmes that the Commission has no record of the things you are talking about.
Jag vill även säga till Claude Turmes att kommissionen inte har några dokument om det ni talar om.
However, let us examine one of the high points of the EU’ s record on animal welfare.
Låt oss dock undersöka en av huvudpunkterna i EU: s dokument om djurens välbefinnande.
However, the centralised record of available technical equipment, as you know, is just a virtual record.
Den centrala förteckningen över tillgänglig teknisk utrustning är emellertid, som ni vet, bara en virtuell förteckning.
The European Union has an impressive record in democracy building, including in the new Member States.
Europeiska unionen har en imponerande förteckning över demokratiskt byggande, däribland i de nya medlemsstaterna.
We have initial records; we do not have statistics because, as you know, most programmes started up in the last 18 months.
Vi har en första förteckning, men inga kvantitativa uppgifter, eftersom de flesta program, som ni vet, har startat de senaste ett och ett halvt åren.
There is a solid record of structural economic reforms and progress in most areas of the acquis.
Det finns en gedigen dokumentation av strukturella ekonomiska reformer och framsteg på de flesta områden i EU:s regelverk.
It will also give a corresponding statement to the Council for its records.
Den kommer också att göra ett motsvarande uttalande till rådet för dess dokumentation.
I would echo what my colleague Mr De Rossa has said about the need for a public record in order to allay worries.
Jag vill upprepa vad min kollega Proinsias De Rossa sa om behovet av en offentlig dokumentation för att dämpa oron.
We need a first step, an exact record of the demographic situation in the European Union.
Vi behöver ett första steg, en noggrann redogörelse över den demografiska situationen i Europeiska unionen.
Skulle vi kunna få en komplett redogörelse?
On a broader level, it covers the EU's environmental record on the marine environment and explains why the EU needs to take action.
I ett bredare perspektiv omfattar strategin en allmän redogörelse för EU:s tidigare insatser för den marina miljön och en förklaring till varför EU måste vidta åtgärder.
His own record of managing the UK economy is one of negligence and catastrophe.
Hans egna prestationer när det gäller att sköta den brittiska ekonomin har varit slarviga och katastrofala.
Serbia needs to improve its political culture, because its record hitherto on that score might impede the accession process.
Serbien måste förbättra sin politiska kultur eftersom dess prestationer hittills i det avseendet kan förhindra anslutningsprocessen.
Mr President, I entirely agree with Mrs McKenna's conclusions, despite coming from a country whose record on this is very poor.
Jag instämmer helt och hållet i McKennas slutsatser, trots att jag kommer från ett land med mycket dåliga prestationer.
record (také: recommendation)
Mrs de Palacio has a fine record of defending European interests.
Loyola de Palacio har fina vitsord när det gäller att försvara de europeiska intressena.
Mrs de Palacio has a fine record of defending European interests.
Loyola de Palacio har fina vitsord när det gäller att försvara de europeiska intressena.
To some extent we do know what we are doing but we have no record of the composition of the different activities.
I viss utsträckning vet vi vad vi gör, men vi har ingen uppteckning om de olika verksamheternas sammansättning.
2. právo
record

Příklady použití pro "record" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishTo place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
För att detta på lämpligt sätt ska noteras lämnar jag in denna röstförklaring.
EnglishRecord floods, droughts and forest fires have caused devastation across Europe.
Rekordöversvämningar, torka och skogsbränder har orsakat förödelse över Europa.
EnglishThey also faithfully record that a number of Members expressed their discontent.
Det tas också helt riktigt upp att några ledamöter också uttryckte sitt ogillande.
EnglishI should like to place on record, on your behalf, our thanks to the services.
Jag skulle på era vägnar vilja ha med ett tack i protokollet till tjänstemännen.
EnglishWe might see you here in January, but I just wanted to put that on the record.
Vi kanske får se er här i januari, men jag ville bara föra detta till protokollet.
EnglishYour point is something for the record and not really for the other Members.
Er kommentar är något för protokollet och inte riktigt för de andra ledamöterna.
EnglishDoes MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls ?
Spelar MI6 in konfidentiella samtal och avlyssnar organisationen telefonsamtal?
EnglishIt is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
Det är nu mycket viktigt att betona genomförandet och få påtagliga resultat.
EnglishToday, 95% of what is distributed comes from the four big record companies.
I dag kommer 95 procent av allt som distribueras från de fyra stora skivbolagen.
EnglishOn the very first page, Mr Kellett-Bowman summarizes the record of those forty years.
Redan på första sidan gjorde Kellett-Bowman en sammanfattning av de fyrtio åren.
EnglishDoes MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls?
Spelar MI6 in konfidentiella samtal och avlyssnar organisationen telefonsamtal?
EnglishTurkey's record on freedom of expression is not in line with EU standards.
Turkiets agerande när det gäller yttrandefrihet är inte i linje med EU:s normer.
EnglishI want to make it clear, to put our position on the record clearly and unambiguously.
Jag vill klargöra detta, föra vår ställning till protokollet klart och tydligt.
EnglishFourthly, it is an agreement which, literally, has emerged in record time.
För det fjärde, är det ett avtal som bokstavligen har skridit fram på rekordtid.
EnglishI should therefore like it put on record how important this initiative is.
Jag vill därför att det tas till protokollet hur viktigt det här initiativet är.
EnglishIt is recognised that the United Kingdom has the best safety record in the EU.
Det är erkänt att Förenade kungariket har det bästa säkerhetsryktet inom EU.
EnglishI believe that we must salute his coherent and serious political track record.
Jag anser att vi bör hedra honom för hans sammanhängande och seriösa politiska bana.
EnglishWe can surely record this as one of the positive developments in Republic Srpska.
Det är säkert en av de positiva utvecklingarna i Republika Srpska, som vi kan notera.
EnglishPassenger Name Record (PNR) (motions for resolutions tabled): see Minutes
Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) (ingivna resolutionsförslag): se protokollet