anglicko-švédsko překlad pro "reciprocity"

EN

"reciprocity" švédský překlad

volume_up
reciprocity {podstatné jméno}

EN reciprocity
volume_up
{podstatné jméno}

reciprocity
With regard to the issue of reciprocity, this is not something we want to see.
När det gäller frågan om ömsesidighet så vill vi inte ha ömsesidighet.
We need detailed discussion, negotiation and consideration of reciprocity.
Vi behöver ingående diskussioner, förhandlingar och ömsesidighet.
Reciprocity stands at the core of balanced trade and economic relations.
Ömsesidighet är kärnan i väl avvägda handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser.
reciprocity
For example, there was a proposal to introduce so-called reciprocity.
Exempelvis fanns det ett förslag om att införa så kallad reciprocitet.
The aim is development, not reciprocity when it comes to opening up markets.
Syftet är utveckling, inte reciprocitet, när det gäller öppnandet av marknader.
Reciprocitet är inte nödvändigt.

Synonyma (anglicky) pro "reciprocity":

reciprocity

Příklady použití pro "reciprocity" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe EU has a weapon for cases such as this, namely the reciprocity mechanism.
EU har ett vapen för fall som dessa, nämligen ömsesidighetsmekanismen.
EnglishThe second aspect relates to reciprocity of access to the public procurement markets.
Den andra aspekten gäller ömsesidigt tillträde till marknader för offentlig upphandling.
EnglishThe Commissioner has said that reciprocity is vital, and I would agree.
Kommissionsledamoten har sagt att ömsesidigheten är central, och jag instämmer i detta.
EnglishAfter all, we have seen that the instrument of reciprocity does not work.
Vi har nämligen också sett att ömsesidighetsinstrumentet inte fungerar.
EnglishNor does reciprocity apply with respect to safety or passengers' rights.
Inte heller gäller ömsesidigheten säkerhet eller passagerarrättigheter.
EnglishThis dependence must be made to benefit both parties through reciprocity.
Vi måste se till att detta beroende blir till gagn för båda parter.
EnglishTrue European commitment should be met by Russian reciprocity.
Ett verkligt europeiskt engagemang bör bemötas på samma sätt från den ryska sidan.
EnglishWe can live with or without reciprocity, but they can die because of it.
Vi kan leva med den och vi kan leva utan den, men de kan dö av den.
EnglishThe 'principle of reciprocity' on which agreement was reached in Oslo in 1993 must be safeguarded.
Man måste slå vakt om den "ömsesidighetsprincip" som man kom överens om i Oslo 1993.
EnglishThe 'principle of reciprocity ' on which agreement was reached in Oslo in 1993 must be safeguarded.
Man måste slå vakt om den " ömsesidighetsprincip " som man kom överens om i Oslo 1993.
EnglishAs Europeans, we need to reiterate our unwavering commitment to the concept of reciprocity.
Som européer måste vi gång på gång visa vår orubbliga förpliktelse till ömsesidighetsprincipen.
EnglishWe are doing that and we are very committed to reciprocity above all.
Vi gör detta och vi värnar mycket om ömsesidigheten framför allt.
EnglishWe want clear rules here which are upheld by everyone in the interests of true reciprocity.
Vi vill ha tydliga regler här som alla kan upprätthålla i den verkliga ömsesidighetens intressen.
EnglishI especially welcome the inclusion of a reciprocity clause in all agreements with third countries.
Jag välkomnar särskilt infogandet av en ömsesidighetsklausul i alla avtal med tredjeländer.
EnglishThe reciprocity mechanism is not applied in the case of nineteen countries.
Ömsesidighetsmekanismen används inte för nitton länder.
EnglishMr President, Commissioner, the concept of reciprocity is as old as the history of international relations.
Solidaritetsprincipen kommer att tillämpas, och det är också en viktig politisk punkt.
EnglishHowever, four Member States still do not benefit from the reciprocity that has been implemented.
Emellertid kommer fyra medlemsstater fortfarande inte i åtnjutande av den genomförda ömsesidigheten.
EnglishIn these cases, there is a breach of reciprocity between the countries.
I dessa fall bryts ömsesidigheten mellan länderna.
EnglishParliament is about to establish its position on a crucial issue: the reciprocity mechanism on visas.
Parlamentet håller på att ta ställning i en avgörande fråga: ömsesidighetsmekanismen i visumfrågor.
EnglishAt the same time, account is taken of the implications for regional coherence and of the principle of reciprocity.
Samtidigt beaktas även konsekvenserna för den regionala sammanhållningen och ömsesidigheten.