anglicko-švédsko překlad pro "raw food"

EN

"raw food" švédský překlad

volume_up
raw food {podstatné jméno}
SV
EN

raw food {podstatné jméno}

volume_up
1. "uncooked vegetables"
raw food
volume_up
råkost {spol} (råa grönsaker)

Podobné překlady pro "raw food" švédsky

raw přídavné jméno
food podstatné jméno

Příklady použití pro "raw food" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe second sector is that of raw materials, particularly food commodities.
Den andra sektorn är råvarusektorn, särskilt den för livsmedelsråvaror.
EnglishIf we eat raw food, we cannot release really the energy.
Om vi äter otillagad mat kan vi inte frigöra energin ordentligt.
EnglishEnergy, food and raw materials are not just products like any other: people's survival depends on them.
Energi, livsmedel och råvaror är inte vilka produkter som helst: människor är beroende av dem för sin överlevnad.
EnglishTraceability in such cases would in practice require the origin of all raw materials used in food to be monitored.
I detta fall skulle spårbarheten i praktiken betyda följning av ursprunget till samtliga råvaror som ingår i fodret.
EnglishIt will end the possibility of authorising the use of raw materials for animal food in excess of the maximum limits laid down.
Det skall stoppa möjligheten att tillåta användning av råa produkter för djurfoder över de fastställda gränsvärdena.
EnglishAt the moment farmers cannot completely guarantee that the food or raw materials they produce are GM free.
För närvarande kan jordbrukarna inte hundraprocentigt garantera att de livsmedel eller råvaror de producerar är fullkomligt fria från GMO.
EnglishWe should make use of degraded soil as well as new non-food and non-animal food raw materials such as algae.
Vi måste använda förstörd mark såväl som nya råmaterial som inte är avsedda att användas som livsmedel eller djurfoder, som till exempel alger.
EnglishThey represent a source of raw materials for the food processing industry, as well as food for developing countries, particularly those in West Africa.
Det innebär en källa till såväl råmaterial för livsmedelsberedningsindustrin som livsmedel för utvecklingsländerna, särskilt de i Västafrika.
EnglishWhen we talk of the real reasons for the rising prices of oil, food, raw materials and energy in general, these are strategic global problems.
När vi talar om de verkliga orsakerna till prisökningarna på olja, livsmedel, råvaror och energi i allmänhet rör det sig om ett strategiskt globalt problem.
EnglishAlso half a point more inflation, basically as a result of the 'shock' of the increase in oil prices, raw materials, and in particular, food raw materials.
Även inflationen kommer att öka med en halv punkt, vilket huvudsakligen beror på ”chocken” av de ökade priserna på olja och råvaror, särskilt livsmedelsråvaror.
EnglishBy abolishing protective tariffs and subsidies many developing countries have become extremely vulnerable to heavy fluctuations in food and raw material prices.
Genom att avskaffa skyddstullar och subventioner har många utvecklingsländer blivit extremt sårbara för kraftiga prisfluktuationer på livsmedel och råvaror.
EnglishIt does so firstly from a food perspective, since not only does it provide the raw materials for food, but the safety of that food is essential for our health.
För det första ur ett livsmedelsperspektiv, eftersom jordbruket tillhandahåller råvarorna till våra livsmedel och eftersom en tryggad livsmedelsförsörjning är viktig för vår hälsa.
EnglishFrom the point of view of agricultural reform, it goes without saying that the process of extensification is a credible production base for quality raw material for the food sector.
I fråga om en jordbruksreform behöver det inte sägas att utvidgningsprocessen är en trovärdig produktionsgrund för råmaterial av kvalitet för livsmedelssektorn.
EnglishAt the same time, it has to be recognised that using the riches of the Arctic can open new possibilities for resolving not only energy problems, but also raw material and food-related problems.
Samtidigt måste vi erkänna att användningen av Arktis rikedomar kan öppna nya möjligheter för att lösa inte bara energiproblem utan även råvaru- och livsmedelsrelaterade problem.