anglicko-švédsko překlad pro "rank"

EN

"rank" švédský překlad

volume_up
rank {podstatné jméno}
volume_up
rank {příd. jm.}
SV

"rank" anglický překlad

volume_up
rank {příd. jm.}

EN rank
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

rank (také: bank, file, line, range)
volume_up
rad {spol}
We also agree with its confirmation of multilateralism and the ranking of Europe’ s priorities in foreign policy and even with the positions it adopts on the Middle East.
Detta är innebörden i ett avtal som nyligen slöts mellan rådet, kommissionen och parlamentet, och det måste genomföras till fullo.
Only one country, Botswana, has managed to struggle out of the ranks of the least developed countries.
Endast ett land, Botswana, har förmått kämpa sig ut ur raden av minst utvecklade länder.
The Council and the Commission subsequently respond: we are making every effort, but we cannot do anything alone and there is division in the ranks.
Rådet och kommissionen säger därefter: vi gör vårt bästa men vi kan inte göra något och vi är inbördes splittrade.
rank (také: degree, echelon, grade, place)
volume_up
rang {spol}
An academic rank, approximately equivalent to four years of full-time research after taking a PhD.
Akademisk rang som motsvarar ungefär fyra års heltidsforskning efter doktorsexamen.
Such an important legal act, of constitutional rank, should be adopted in this particular form.
En sådan viktig rättsakt, av konstitutionell rang, bör antas på just detta sätt.
Value represents the value whose percentile rank must be determined.
värde är det värde, vars procentuella rang ska bestämmas.
rank (také: course, line, row, run)
volume_up
räcka {spol}
rank (také: order, stall, stand)
volume_up
stånd {stř}
   . The Council is not in a position to comment on the ranking of the Member States in the United Nations Human Poverty Index 2004.
. – Rådet är inte i stånd att kommentera medlemsstaternas rankning i FN:s fattigdomsindex 2004.
rank (také: order, social class)

2. vojenství

rank
volume_up
led {stř}
It does not help that a leading Eurosceptic has been promoted to full cabinet rank.
Det hjälper inte att en ledande EU-skeptiker har befordrats till full kabinettrang.
I believe that Parliament can be proud to have Members of such calibre in its ranks.
(Applåder) Jag tror att parlamentet med all rätt kan vara stolt över att ha sådana ledamöter i sina led.
This will avoid a potential van Buitenen affair emerging from inside Parliament's own ranks.
Den kommer att säkerställa att det inte dyker upp en potentiell van Buitenen-affär från parlamentets egna led.
rank
volume_up
grad {spol}
Officers of lower rank and fascist gangs of bullies favour the persecution.
Poliser av lägre grad och våldsamma fascistgrupper stöder denna förföljelse.
Namn, grad och pressanknytning.

Příklady použití pro "rank" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt does not help that a leading Eurosceptic has been promoted to full cabinet rank.
Det hjälper inte att en ledande EU-skeptiker har befordrats till full kabinettrang.
EnglishBuying or selling links that pass PageRank can dilute the quality ofsearch results.
Att köpa eller sälja länkar som höjer sidrankningen kan försämra sökresultatets kvalitet.
EnglishRelevancy is determined by over 200 factors, one of which is the PageRank for a given page.
Relevansen bestäms av över 200 faktorer. En av dessa är den givna sidans PageRank.
EnglishIt is therefore rank hypocrisy for the EU to continue to fund tobacco growers within Europe.
Det är därför rent hyckleri om EU fortsätter att finansiera europeiska tobaksodlare.
EnglishThis programme has now been promoted to regulation rank and I welcome that.
Idag upphöjs det här programmet till förordning, och det gläder mig.
EnglishIt is true because, often, we do not rank any principles above trade.
Det stämmer, eftersom vi ofta sätter handeln över alla andra principer.
EnglishThey rank among those people who are without doubt most in distress today.
De är ett folk som utan tvekan är bland de mest behövande i dag.
EnglishWebpages with a higher PageRank are more likely to appear at the top of Google search results.
Webbsidor med högre PageRank är sidor som troligtvis visas högt upp i Googles sökresultat.
EnglishThat is why Oxfam has awarded the European Union its Double Standards Award for rank hypocrisy.
Det var därför Oxfam tilldelade Europeiska unionen sitt dubbelmoralpris för rent hyckleri.
EnglishThis was the case in 2004, when we raised our cooperation to the rank of strategic partnership.
Det var fallet år 2004, när vi omvandlade vårt samarbete till ett strategiskt partnerskap.
EnglishBurma's social indicators rank among the lowest in the world.
Burma har 1 350 politiska fångar och många av dessa är medlemmar av NLD.
EnglishMr President, the new directive on battery cages is a political issue of the first rank.
Herr ordförande! Det nya direktivet beträffande bursystem utgör en politisk fråga av hög prioritet.
EnglishReinstated at my former rank with no loss of pay or social benefits.
Återinsatt i min tidigare tjänst, med samma lön och förmåner.
EnglishHe likes this situation, because each time it helps to raise him to the rank of martyr.
Denna situation uppfyller hans önskningar eftersom den varje gång bidrar till att upphöja honom till martyr.
EnglishVerification doesn't affect PageRank or affect your site's performance in Google's search results.
Bekräftelsen påverkar inte PageRank-bedömningen eller webbplatsens resultat i Googles sökresultat.
EnglishReturns the percentage rank of a value in a sample.
Beräknar den procentuella rangen (alfa) för ett värdet i ett stickprov.
EnglishIn many countries temporary employment agencies are rising in rank to become the largest employers.
I många länder utökas arbetsförmedlingarna för tillfälliga arbeten och blir de största arbetsgivarna.
EnglishClearly, aircraft safety, people's lives and their mobility must rank among our most important considerations.
Flygplanssäkerhet och människors liv och rörlighet måste självklart prioriteras mycket högt.
EnglishI attach very great importance to the word 'priority', as that means putting things in rank order.
Jag fäster mycket stor vikt vid ordet ”prioritering” eftersom det betyder att saker och ting rangordnas.
EnglishI, too, rank among those who have a great deal of confidence in the therapeutic effects of these medicinal products.
Jag tillhör dem som har ett stort förtroende för dessa läkemedels terapeutiska effekter.