anglicko-švédsko překlad pro "professionalism"

EN

"professionalism" švédský překlad

volume_up
professionalism {podstatné jméno}
volume_up
profession {podstatné jméno}
SV

"professionalism" anglický překlad

EN professionalism
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

professionalism
I would like in particular to thank Parliament’ s services for the professionalism they have shown.
Jag vill särskilt tacka parlamentets avdelningar för den yrkesmässighet de visat.
She has shown great professionalism, it has to be acknowledged.
Hon har visat stor yrkesmässighet; det måste erkännas.
I would like in particular to thank Parliament’s services for the professionalism they have shown.
Jag vill särskilt tacka parlamentets avdelningar för den yrkesmässighet de visat.
professionalism (také: craftmanship)
professionalism (také: craftmanship)
professionalism
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Detta kommer att säkra dess professionalism, effektivitet och unika karaktär.
Montenegro must do more in terms of freedom, plurality and professionalism of the media.
Montenegro måste gör mer för mediernas frihet, pluralism och professionalism.
I would like to applaud the great professionalism of the Swedish Presidency.
Jag vill välkomna det svenska ordförandeskapets stora professionalism.

2. podnikání

professionalism (také: professional character)
professionalism (také: professional character)

Synonyma (anglicky) pro "profession":

profession
English

Příklady použití pro "professionalism" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt has represented the interests of women with competence and professionalism.
Den har företrätt kvinnors intressen på ett skickligt och professionellt sätt.
EnglishWe have no reason to doubt the committee's professionalism or objectivity.
Vi har inga skäl att tvivla på kommitténs yrkeskunnighet eller objektivitet.
EnglishThey display a professionalism from which a lot of Members of this Parliament could learn.
De uppvisar en yrkeskunnighet som många parlamentsledamöter skulle kunna lära av.
EnglishI congratulate the army on its professionalism in protecting the Republic's institutions.
Jag gratulerar armén till dess professionella agerande när det skyddade republikens institutioner.
EnglishLet us leave it to those whose job it is and who do it with professionalism: journalists.
Låt oss lämna det till dem som har det som arbete och som gör det professionellt: nämligen journalisterna.
EnglishI therefore call for the safety of our ports and the professionalism of their workers to be prioritised.
Jag uppmanar därför till säkerhet i våra hamnar och att arbetstagarnas sakkunnighet prioriteras.
EnglishI too would like to mention Mr Léglise-Costa, who led this initiative with great professionalism.
Jag vill även nämna Philippe Léglise-Costa, som ledde detta initiativ på ett mycket professionellt sätt.
EnglishCare must be taken not to destroy professionalism and to maintain a European stamp on the missions.
Det är viktigt att se till att professionalismen inte går förlorad och att uppdragen behåller sin EU-prägel.
EnglishThe professionalism of both sides is to be commended.
Professionalismen från båda sidor är värd att berömma.
EnglishThe other thing is that it's about professionalism.
Den andra saken är att det handlar om professionalitet.
EnglishWe need more efficiency and professionalism in the structures that already exist in order to improve what we do jointly.
I det gemensammas intresse behöver vi större effektivitet och professionalitet i redan befintliga enheter.
EnglishThis and the professionalism of the observation mission enabled them to surmount numerous political hurdles.
Detta och professionalismen i valövervakningsuppdraget gjorde det möjligt för dem att övervinna många politiska hinder.
EnglishI agree entirely: this shows with what professionalism and goodwill the Commission and Council do their work.
Jag håller fullständigt med: detta visar att kommissionens och rådets arbete kännetecknas av professionalitet och god vilja.
EnglishI am also very pleased at the agreement on cabin crew, whose professionalism and certification must be recognised.
Jag gläder mig också mycket över överenskommelsen om kabinbesättningar, vars yrkeskunnighet och certifiering måste erkännas.
EnglishThe professionalism of the Bank must ensure that this rating, which is also a symbol of European finances, is maintained.
Banken måste genom sin yrkeskunnighet se till att detta kreditbetyg, som också är en symbol för de europeiska finanserna, bevaras.
EnglishOn this occasion, thanks to the skill and professionalism of the pilots - one of whom died - almost all the passengers survived.
Tack vare piloternas skicklighet och yrkeskunnighet - en av dem omkom - räddades nästan alla passagerarna till livet den här gången.
EnglishIt also illustrates the professionalism in the way we do this and also in the way we work with the European Parliament.
Det illustrerar också professionalismen i det sätt på vilket vi gör det här och även i det sätt på vilket vi samarbetar med Europaparlamentet.
EnglishIn reality, the careers of football players are getting shorter and shorter, because of the professionalism and speed of the sport.
Verkligheten är att karriären för fotbollspelare blir allt kortare på grund av professionalismen och de snabba svängningarna inom denna idrott.
EnglishI would like to give very special thanks to Mr Jouyet, whose warmth, professionalism and skill have been unanimously appreciated by this House.
Jag skulle särskilt vilja tacka Jean-Pierre Jouyet, en varm människa och skicklig yrkesman som alla i kammaren sätter stort värde på.
EnglishIt was a subject which called for a large dose of technical skill and I think Mr Knörr has handled it with great precision and professionalism.
Detta ämnesområde innehåller många facktermer och jag anser att Knörr har behandlat frågan med stor precision och ett stort yrkeskunnande.