anglicko-švédsko překlad pro "premise"

EN

"premise" švédský překlad

volume_up
premise {podstatné jméno}
SV

EN premise
volume_up
{podstatné jméno}

premise
The Union’ s basic premise, peace and stability in Europe, is still relevant.
Unionens grundläggande premiss, fred och stabilitet i Europa, är fortfarande relevant.
The Union’s basic premise, peace and stability in Europe, is still relevant.
Unionens grundläggande premiss, fred och stabilitet i Europa, är fortfarande relevant.
To us, that premise seems ideologically motivated and unsound.
Vi anser att denna premiss har en ideologisk bakgrund och att den är felaktig.

Synonyma (anglicky) pro "premise":

premise

Příklady použití pro "premise" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI do not agree, of course, with the fundamental premise of Mr Kreissl-Dörfler.
Jag instämmer givetvis inte med Kreissl-Dörflers fundamentalistiska premisser.
EnglishWe cannot accept the premise that it is the sole responsibility of those Member States.
Vi kan inte godta antagandet att det bara är ett ansvar för dessa medlemsstater.
EnglishThis is an important premise in that it allows for an equitable sharing of the burdens.
Det är en viktig förutsättning genom att den möjliggör en rättvis fördelning av bördorna.
EnglishI therefore believe that this premise will allow us to overcome this difficulty.
Enligt min åsikt betyder detta att att det kommer att bli möjligt att övervinna den svårigheten.
EnglishThe single market is based on the premise of a fair marketing environment.
Den inre marknaden bygger på premissen med en rättvis marknadsmiljö.
English- (SK) We are starting from a false premise, as if we wanted to treat Russia as an enemy.
- (SK) Vi utgår från ett falskt antagande, som om vi vill behandla Ryssland som en fiende.
EnglishNow, more than a year later, we can say that the basic premise of the strategy is the right one.
Nu, drygt ett år senare, kan vi konstatera att strategin i princip är riktig.
EnglishHence this basic premise and own resources ceiling of 1.27 % which governs the overall thinking.
Det är den sortens antagande och taket på 1, 27 % som styr hela tankearbetet.
EnglishSo I entirely support the Commission's basic premise and its proposals on opening up the market.
Därför instämmer jag helt i grundidén och kommissionens förslag att öppna marknaden.
EnglishThis is also stated in the report and it is on this premise that I have voted for the report.
Detta anges också i betänkandet, och det är under den förutsättningen som jag röstar ja.
EnglishThe Northern Dimension is a major premise in the political field.
Den nordliga dimensionen är ett viktigt överordnat begrepp inom politiken.
EnglishOur premise is that the EU should function on the basis of cooperation between independent states.
Vår grundsyn är att EU skall vara ett samarbete mellan självständiga stater.
EnglishMy premise is that we should deal with trans-border fiscal matters.
Min utgångspunkt är att vi skall ta tag i de skatteförhållanden som är gränsöverskridande.
EnglishThe premise is that freedom of religion must apply to all religions.
Förutsättningen är att religionsfrihet måste gälla alla religioner.
EnglishThis experience should be the main premise behind an entirely new reform of the Treaty system.
Denna erfarenhet bör utgöra den främsta premissen för en helt ny reform av fördragssystemet.
EnglishBased on this premise, the rapporteur gives some examples:
Utifrån det antagandet exemplifierar föredraganden vad som bör göras på följande vis:
EnglishIt will also make energy efficiency a premise of our external relations.
Den kommer också att göra energieffektivitet till en nödvändig beståndsdel i våra yttre förbindelser.
EnglishAll this should be understood under the premise that I mentioned at the beginning of my speech.
Allt jag har sagt här ska ses utifrån den utgångspunkt som jag nämnde i början av mitt inlägg.
EnglishHowever, the report rests upon a premise which has not been thought through.
Betänkandet vilar emellertid på en ogenomtänkt grund.
EnglishAnd I think it supremely illustrates the premise of this Blue Zone project.
Och jag anser att den i allra högsta grad illustrerar förutsättningarna för det här "Blue Zone"-projektet.