EN performance
volume_up
{podstatné jméno}

performance
If demand increases, we know that performance and quality will increase and costs fall.
Om efterfrågan väl kommer igång vet vi att prestanda och kvalitet ökar och kostnaderna minskar.
Performance levels, safety, quality of service and cost depend upon that compatibility.
Prestanda, säkerhet, kvaliteten på servicen och kostnaderna för denna är beroende av denna enhetlighet.
Today European textiles are known in the world for their innovation and technical performance.
Europeiska textilier är i dag kända världen över för sin innovation och tekniska prestanda.
performance (také: concept, conception, idea, image)
It was a fantastic performance that gave rise to great enthusiasm among us MEPs.
Det var en fantastisk föreställning som väckte stor entusiasm bland oss parlamentsledamöter.
About a month later, I was at a performance by my daughter -- first-grader, not much artistic talent ... ... yet.
Ungefär en månad senare, var jag på min dotters föreställning -- förstaklassare, inte så värst mycket talang... ...än.
These Gazprom and Naftogaz companies, this performance that we have been seeing for two, three, four, five days now, it is unbelievable!
Dessa företag, Gazprom och Naftogaz, och den föreställning som vi har bevittnat i tre, fyra, fem dagar nu, är helt otroliga!
It was very questionably driven by design criteria and not performance criteria.
Det var tvivelaktigt drivet av kriterier vad gäller utformningen och inte utförande.
Improved performance goes hand in hand with the enhancement of the quality of programmes.
Förbättrat utförande går hand i hand med programmens kvalitetsförhöjning.
Their negotiations representing the three elements of the European Union have led to an exemplary performance of the co-decision role.
Deras överläggningar, där de representerat Europeiska unionens tre element, har fört fram till ett föredömligt utförande av medbeslutanderollen.
performance (také: accomplishment, achievement, effort, output)
They must be paid fairly and in line with their performance.
Betalningen måste vara rättvis och efter prestation.
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
It does not necessarily improve the performance of all.
Det förbättrar nödvändigtvis inte allas prestation.
performance (také: achievement, execution)
I want no further part in such a performance.
Jag vill inte ha någon ytterligare del i ett sådant verkställande.
One year after joining the EU, how do we explain to our citizens the gap between promise and performance?
Hur förklarar vi ett år efter det att vi gått med i EU klyftan mellan löfte och verkställande för våra medborgare?
performance (také: capacity, efficiency)
An optimal supply of these substances is vital for human health and performance.
En optimal tillförsel av dessa ämnen är avgörande för människans hälsa och prestationsförmåga.
SEK is convinced that performance is directly related to opportunities for personal development.
Vi är övertygade om att prestationsförmåga har ett direkt samband med möjlighet till personlig utveckling.
Our top athletes ' eating habits have a great impact on health and performance.
Hälsan och prestationsförmågan påverkas på ett avgörande sätt av vad våra elitidrottare äter.
performance (také: delivery, actio)
The writer gets life plus 70, but the performer gets only 50 years from the date of his performance.
Författaren får ersättning på livstid plus 70, men den utövande konstnären får bara 50 år från datumet för hans eller hennes framförande.
He had just heard a performance of Beethoven's First and Fourth symphonies, and came backstage and introduced himself.
Han hade just lyssnat till ett framförande av Beethovens första och fjärde symfoni, och kom in bakom scenen och presenterade sig.
The verdict on Mr Buttiglione's performance at one of the hearings he attended was positive, and at another hearing it was negative.
Omdömena om Rocco Buttigliones framförande var positiva vid en av de utfrågningar han deltog i, och negativa vid en annan.

Synonyma (anglicky) pro "performance":

performance

Příklady použití pro "performance" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHowever, the subject of this debate is the economic performance of the euro zone.
Ämnet för denna debatt är emellertid det ekonomiska resultatet för euroområdet.
EnglishIt does not, however, simply mean that spending more adds up to better performance.
Det innebär emellertid inte uteslutande att de som anslår mer presterar bättre.
EnglishI think the main cause is the inadequate performance of the investigation bodies.
Jag anser att huvudorsaken är att övervakningsinstanserna inte fungerar ordentligt.
EnglishWe are now in the final stages of defining energy performance in appliances.
Vi håller nu på att färdigställa en definition av energiprestanda i apparater.
EnglishA business headset offering superior audio performance through Neodymium speakers.
Ett headset för företag med överlägsen ljudkvalitet via Neodymium-högtalare.
EnglishThis comes after the industry's good performance in the second quarter of the year.
Detta följer på industrins goda prestationer under det andra kvartalet i år.
EnglishThere is no doubt that there have been vast improvements in Parliament's performance.
Det råder inget tvivel om att stora förbättringar har skett i parlamentets arbete.
EnglishThe communication was designed to boost our performance in this whole area.
Meddelandet utformades för att förbättra våra insatser inom hela detta område.
EnglishIt's not just about taking a pill, and your performance and your pain getting better.
Det handlar inte bara om när du tar en tablett, din förmåga och smärta blir bättre.
EnglishIt is therefore also necessary to assess the performance of this aid mechanism.
Därför är det även nödvändigt att utvärdera hur stödmekanismen fungerar.
EnglishDoes the Commission apply efficiency and performance criteria to these agencies?
Har kommissionen fastställt kriterier för effektivitet och prestationer för dessa byråer?
EnglishThe quality information collected will affect your account performance in the future.
Kvalitetsinformationen som samlas in påverkar det framtida resultatet för ditt konto.
EnglishProduct Overview (Product Performance): How much of each product do you sell?
Produktöversikt (Produktresultat): Hur mycket säljer du av varje produkt?
EnglishIt is essential that we improve the monitoring of national performance (...).
Det är oerhört viktigt att vi förbättrar övervakningen av de nationella resultaten (…).
EnglishImproved performance goes hand in hand with the enhancement of the quality of programmes.
Vi är redo att utse experter som skulle kunna samarbeta med Förenta nationerna.
EnglishUsing these can measure how the performance is affected by different noises.
Med hjälp av dessa kan man mäta hur prestationerna påverkas av olika ljud.
EnglishGrassroots and performance sport is also a definite way to integrate the Roma population.
Idrott på gräsrots- och elitnivå är också ett osvikligt sätt att integrera romer.
EnglishHow much fraud is there in the performance of the European Union budget?
Hur mycket bedrägeri finns det i genomförandet av Europeiska unionens budget?
EnglishWe welcome the opportunity to shout from the rooftops how proud we are of our performance.
Vi välkomnar möjligheten att basunera ut hur stolta vi är över våra framgångar.
EnglishBut when it comes to performance, the EU is the bottom of the class for efficiency.
Men när det kommer till genomförandet är EU i sämsta effektivitetsklass.