anglicko-švédsko překlad pro "overdue"

EN

"overdue" švédský překlad

volume_up
overdue {příd. jm.}

EN overdue
volume_up
{přídavné jméno}

1. podnikání

overdue
volume_up
försenad {příd. jm.}
This response is overdue, but, if it were able to be implemented, it would be a good thing.
Även om reaktionen är försenad vore det bra om detta kunde genomföras.
The measure is overdue and falls well short of what is required.
Denna åtgärd är försenad och är inte alls tillräcklig.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
overdue (také: unpaid)
volume_up
obetald {příd. jm.}
overdue (také: due, mature)
volume_up
förfallen {příd. jm.}
overdue

Synonyma (anglicky) pro "overdue":

overdue
English

Příklady použití pro "overdue" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMr President, this report on the welfare of broiler chickens is long overdue.
Detta betänkande om slaktkycklingars välbefinnande borde ha kommit för länge sedan.
EnglishThe report proves beyond all doubt that the reform process is long overdue.
Rapporten visar bortom allt tvivel att en reformprocess har verit behövlig länge.
EnglishAs a result, the number of overdue directives has halved in the past year.
Som ett resultat av detta halverades antalet försenade direktiv under förra året.
EnglishI think the abolition of design rights in respect of visible car parts is long overdue.
Jag anser att det är hög tid att avskaffa formskyddet för synliga reservdelar.
English. - (DE) Mr President, this debate was long overdue.
för GUE/NGL-gruppen. - (DE) Herr talman! Denna debatt borde ha ägt rum för länge sedan.
EnglishThe time is long overdue for them to be allowed to rejoin the European family.
De borde för länge sedan ha fått återbördas till den europeiska familjen.
EnglishThis has been long overdue and, under the current circumstances, should be welcomed.
Detta har länge varit behövligt och bör under de nuvarande omständigheterna välkomnas.
EnglishIt is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
Ett så kallat civiliserat land borde för länge sedan ha avskaffat en så barbarisk sed.
EnglishThis is also a call to Mr Kovács to have an overdue rethink on this issue.
Detta är också en uppmaning till László Kovács att tänka om i denna fråga.
EnglishFor individuals in my constituency this legislation is long overdue.
Enskilda personer i min valkrets har väntat alltför länge på denna lagstiftning.
EnglishThe equivalent communication for 2001 is already more than one month overdue.
Motsvarande meddelande för år 2001 är redan över två månader försenat.
English(DA) Mr President, a reform of our fisheries policy is long overdue.
(DA) Herr talman! Det är på tiden att vi genomför en reform av vår fiskeripolitik.
EnglishIt is long overdue, and now it is important that it enter into force quickly.
Den skulle ha varit här för länge sedan, och det är nu viktigt att den snabbt träder i kraft.
EnglishHowever, I do not back this proposal, for GALILEO is 15 years overdue.
På det sättet får han dock inte mitt stöd, Galileo kommer nämligen femton år för sent.
EnglishBut what we need is an initiative - albeit hopelessly overdue - from the Commission.
Det behövs dock ett initiativ från kommissionen, och det kommer egentligen alldeles för sent.
EnglishThis makes it clear that we must make a long-overdue change here.
Detta visar ännu tydligare på att vi här äntligen måste åstadkomma en ändring.
EnglishThe interim report on trans-European transport networks has been overdue since 1999.
Delrapporten om de transeuropeiska näten skulle ha varit klar 1999.
EnglishThese matters are overdue: think of the Erika and the Prestige.
Dessa frågor är sedan länge av behovet påkallade: tänk på ”Erika” och ”Prestige”.
EnglishSuch a reform is long overdue and it should have been a binding commitment.
En sådan reform har varit påkallad sedan länge, och det borde ha varit ett bindande åtagande.
EnglishA resolution is clearly overdue and the question of compensation cannot be side-stepped.
En resolution skulle ha utarbetats tidigare, och frågan om ersättningar kan inte förbises.