anglicko-švédsko překlad pro "outmoded"

EN

"outmoded" švédský překlad

volume_up
outmoded {příd. jm.}
EN

outmoded {přídavné jméno}

volume_up
1. "old-fashioned, out of date"
Madam President, nuclear power is an outmoded energy technology.
Kärnkraften är en föråldrad energiteknik.
As many of my fellow MEPs have said, this is a step that is, at one and the same time, outmoded and retrograde.
Som många av mina kolleger påtalat är detta en metod som är både föråldrad och negativ.
We need to combat ignorance and outmoded clichés about gender roles.
Kampen mot brist på förståelse och föråldrade rollklichéer bör inledas.
outmoded (také: out, out-of-date)
It sends out the wrong signal; an outmoded signal, even.
Det sänder ut en felaktig signal, en signal som dessutom är omodern.
The EU's budgetary process is profoundly outmoded and therefore beneath contempt.
EU:s budgetprocess är djupt omodern och därför under all kritik.
(Applause) My group has long believed that a simple commitment to deregulation is as outmoded and dangerous a concept as is a simple commitment to regulation.
(Applåder) Min grupp har länge ansett att enbart ett åtagande att avreglera är en lika omodern och farlig väg som ett åtagande att enbart reglera.
outmoded (také: anachronistic, old-fashioned)
The Council and the Commission have defended old, outmoded technology in the internal market instead of defending the climate.
Rådet och kommissionen har försvarat gammal otidsenlig teknik på den inre marknaden istället för att försvara klimatet.
I can only assume that there is a typing error in the speech, for the Commission surely cannot be responsible for such an outmoded and old-fashioned policy.
Det måste vara ett skrivfel i talet, det utgår jag ifrån, för en så otidsenlig och gammaldags politik kan väl kommissionen ändå inte stå för.
outmoded

Synonyma (anglicky) pro "outmoded":

outmoded

Příklady použití pro "outmoded" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAfghanistan is a country trapped between a possible future and a very outmoded past.
Afghanistan är ett land fångat mellan en möjlig framtid och ett alltför omodernt förflutet.
EnglishThe Cuban people do not need outmoded clowns or accomplices who laugh along with them.
Det kubanska folket behöver inte urmodiga pajaser eller medbrottslingar som skrattar med.
EnglishWe need to combat ignorance and outmoded clichés about gender roles.
Kampen mot brist på förståelse och föråldrade rollklichéer bör inledas.
EnglishI think reducing women to the role of an object in advertising is outmoded.
Jag tycker att det är reaktionärt och gammaldags när kvinnor i reklamen reduceras till att vara objekt.
EnglishThis standpoint has long been recognized as outmoded and misguided.
Detta synsätt är sedan länge passerat och erkänt som felaktigt.
EnglishThis Cold-War approach is, I believe, completely outmoded.
Jag anser att det är helt föråldrat att frammana ett kallt krig.
EnglishDiscrimination against people living with HIV/AIDS must be effectively outmoded across the European Union.
Diskrimineringen av människor som lever med hiv/aids måste förpassas till det förgångna i hela EU.
EnglishThis resolution, however, pleads in favour of an outmoded system.
Denna resolution förespråkar ett förlegat system.
EnglishThey do not need the outmoded liberal theories that have drawn us into an unprecedented world crisis.
De behöver inte de förlegade liberala teorier som har fört oss in i en aldrig tidigare skådad global kris.
EnglishAn outmoded view. By buying up farmers, the countryside disappears and is replaced by an artificial park landscape.
Genom att köpa ut jordbrukaren försvinner landsbygden och ett artificiellt parklandskap uppstår.
EnglishTo turn in upon ourselves and return to outmoded concepts of sovereignty are inadequate responses in a globalised world.
I en globaliserad värld kan vi inte vända oss inåt och återgå till föråldrade suveränitetsbegrepp.
EnglishNaturally the outmoded expenditure structure must be looked at and agricultural policy throughly reformed.
Den förlegade utgiftsstrukturen måste verkligen utvärderas, och jordbrukspolitiken måste genomgå en grundlig reform.
EnglishIt should be a positive list which is rapidly expanded, with maximum dosages linked to real needs and not to outmoded daily allowances.
Personer som Davies har sagt:? Ja, men vi har inte gjort detta när det gäller alkohol?.
EnglishMany systems are based on outmoded rules, and registration taxes can be an obstacle to freedom of movement.
Flera system grundas på omoderna bestämmelser, och registreringsskatter kan utgöra ett hinder för den fria rörligheten.
EnglishThose who are now hypocritically rehashing yesterday's legal arguments are taking part in an outmoded rearguard debate.
Jag beklagar det särskilt som cigarettindustrin själv i dag tenderar att erkänna att debatten inte borde äga rum.
EnglishOne of the roots of the problem is cited as being the current transitional system of VAT, which is complex and outmoded.
En av orsakerna till problemet sägs vara det nuvarande övergångssystemet med moms som är komplicerat och föråldrat.
EnglishThere must be no relapse into outmoded thinking, into protectionism, into a policy of compartmentalisation or into a race for subsidies.
Det får inte ske ett återfall i omodernt tänkande, protektionism, splittringspolitik eller stödrace.
EnglishBut, at the same time, we need to break away from the outmoded concept of industrialised, intensive livestock farming.
Men samtidigt bör vi göra oss av med den föråldrade företeelse som den industriella och intensiva djuruppfödningen är.
EnglishThe common position is an outmoded, outdated instrument adopted last century by 15 Member States of the European Union.
Den gemensamma ståndpunkten är ett urmodigt, förlegat instrument som antogs förra århundradet av 15 av EU:s medlemsstater.
EnglishThey are outmoded and overloaded.