anglicko-švédsko překlad pro "outlining"

EN

"outlining" švédský překlad

volume_up
outlining {podstatné jméno}

EN outlining
volume_up
{podstatné jméno}

outlining

Příklady použití pro "outlining" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishRegarding the costs, I would like a letter from Mr Priestley outlining the costs.
Vad gäller kostnaderna så skulle jag vilja ha en redovisning från Priestley över dem.
EnglishI welcomed the report outlining the need to fight the climate change battle.
   . – Jag välkomnade betänkandet som visar behovet av kampen mot klimatförändringarna.
EnglishConcerning the sugar sector, there is a document outlining a number of options.
När det gäller sockersektorn finns den ett dokument där ett antal möjligheter beskrivs.
EnglishConcerning the sugar sector, there is a document outlining a number of options.
Diskriminering och särbehandling uppenbaras dessutom i innehållet, inte bara i formaliteterna.
EnglishThis group will assist the Commission in outlining new steps for the media landscape.
Gruppen kommer att bistå kommissionen när det gäller att dra upp nya steg i medielandskapet.
EnglishI welcomed the report outlining the need to fight the climate change battle.
Klippmålningar visar däggdjur i Sahara och stenbockar i Lascaux.
EnglishWe have already started work on a document outlining the policy.
Vi har redan börjat arbeta med ett dokument för att dra upp riktlinjerna för politiken.
EnglishThank you for that response and for outlining the theory of what is meant to happen with this directive.
Tack för det svaret och för att ni skisserade på vad som skall ske med detta direktiv.
EnglishMr President, I thank Mr Mann for outlining these very important proposals for us.
(EN) Herr talman! Jag tackar Thomas Mann för att ha gett oss en sammanfattning av dessa mycket viktiga förslag.
EnglishThe statement you are aware of, does not in itself constitute a document for outlining policy.
Meddelandet som ni har beaktat utgör inte i sig själv en skrivelse angående inriktningen på politiken.
EnglishEverybody interested in the issue should come along and listen to people outlining what they want.
Alla som är intresserade av frågan bör vara med och lyssna på människor som förklarar vad de vill.
EnglishIn this context, a strategy document has recently been adopted outlining measures for future action.
I detta sammanhang har ett strategidokument nyligen antagits, vilket skisserar framtida åtgärder.
EnglishWe are currently drafting a Country Strategy Paper, outlining the sectors.
Vi håller för närvarande på att utarbeta ett strategidokument för landet, som innehåller en översikt över sektorerna.
EnglishMadam President, Commissioner, ladies and gentlemen, allow me to begin by briefly outlining the background to this matter.
Fru ordförande, fru kommissionär, kära kolleger! Låt mig komma med en kort historia.
EnglishI should like to thank Mrs Wallström for outlining to us what the Commission's action is going to be.
Jag skulle vilja tacka fru Wallström för att hon skisserade upp vilka åtgärder kommissionen kommer att vidta.
EnglishI should like to thank Mrs Wallström for outlining to us what the Commission' s action is going to be.
Jag skulle vilja tacka fru Wallström för att hon skisserade upp vilka åtgärder kommissionen kommer att vidta.
EnglishMadam President, I am grateful for the very full speech of Minister Frieden, outlining the Council’ s output in 2004.
Det krävs ett helt annat klimat i rådet, så att parlamentet behandlas som en sann bundsförvant.
EnglishMadam President, I am grateful for the very full speech of Minister Frieden, outlining the Council’s output in 2004.
Jag är tacksam för minister Luc Friedens mycket utförliga redogörelse för rådets verksamhet under 2004.
EnglishCan the Council make a comprehensive statement outlining how the EU peacekeeping mission to Chad is progressing at this time?
Kan rådet utförligt redogöra för hur det för närvarande går för EU:s fredsbevarande uppdrag i Tchad?
EnglishWe want to see medium-term targets adopted at that Summit outlining the kind of region we all want to see in five years.
Vi vill att mål på medellång sikt antas på toppmötet med linjerna för den region vi alla vill se inom fem år.