EN

outline {podstatné jméno}

volume_up
The speakers who have given a very clear outline of Parliament's position also deserve our gratitude.
De talare som har gett en mycket tydlig översikt över parlamentets ståndpunkt förtjänar också vår tacksamhet.
To conclude, let me simply sum up by giving you a broad outline of how I see this Presidency evolving.
Låt mig avslutningsvis sammanfatta med en översikt i stora drag över hur jag ser på utvecklingen av detta ordförandeskap.
I have given you a brief outline of the points which will undoubtedly be the topic of discussion over the next couple of weeks.
Jag har härmed gett er en kort översikt av de punkter som vi otvivelaktigt kommer att diskutera de kommande veckorna.
After President Barroso ’ s outline, there can be no doubt about our determination.
Efter ordförande Barrosos sammanfattning kan det inte råda några tvivel om vår beslutsamhet.
This is just a brief outline of a complex and sensitive issue.
Detta är bara en kort sammanfattning av en komplicerad och känslig fråga.
Mrs Fontaine gave a good outline of the strong recommendations it contains.
Nicole Fontaine gav en god sammanfattning av de starka rekommendationer den innehåller.
This function can be started only if there is an outline present on the current page.
Den här funktionen kan endast aktiveras när det finns en disposition på den aktuella sidan.
Here you can change a presentation style for a title, a subtitle, an outline, or a note.
Här kan Du ändra presentationsobjektmall för en rubrik, underrubrik, disposition eller anteckning.
This command sends the outline of the active document to a new presentation document.
Med det här kommandot överför du det aktuella dokumentets disposition till ett nytt presentationsdokument.
The first example of this is going to be an outline for supporting developing energy networks in Europe.
Det första exemplet på det är ett utkast för stöd för utvecklingen av energinät i Europa.
At this stage our group does not support point 39, which goes too far in its outline of OLAF’s future role.
I detta skede stöder inte vår grupp punkt 39, som går för långt i sitt utkast om OLAF:s framtida roll.
This document ought to include an outline of a new strategy for improving the identification and assessment of all chemicals.
Detta dokument bör innehålla ett utkast till en ny strategi för att förbättra identifieringen och bedömningen av alla kemikalier.
I dag håller vi dock fortfarande på att skissa upp ramarna.
This Parliament has also asked the Commission to give an initial outline of the external aid policy reforms on 31 March of this year.
Parlamentet kräver också av kommissionen att den den 31 mars i år kommer med en första skiss för reformeringen av den externa biståndspolitiken.
We can now sketch the outlines within which a compromise will have to be reached.
Nu kan vi alltså skissa på konturerna till den kompromiss som måste till.
outline (také: contour, line)
It will become an empty outline of a marker.
En markering som enbart har en kontur och ingen fyllningsfärg visas.
An outline shows a preview of the result as you go.
En stor kontur ger en antydan om förändringen.
Here, you can search for the Outline attribute.
Här söker du efter attributet Kontur.
I have outlined the policy we are following for the time being.
Jag har gjort ett sammandrag av den politik vi följer för närvarande.
This is also outlined in the 1997 report on respect for human rights in the European Union.
I 1997 års betänkande om respekt för mänskliga rättigheter inom Europeiska unionen finns också ett sammandrag av dessa.
I would like the Council to be given a summary of this debate and, I hope, an outline of our votes tomorrow, which I believe will be very enlightening.
Jag vill att rådet ska få ett sammandrag av denna debatt och, hoppas jag, en översikt över våra röster i morgon, som jag tror kommer att bli mycket upplysande.

Synonyma (anglicky) pro "outline":

outline

Příklady použití pro "outline" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt is based on a detailed historical analysis with whose broad outline I agree.
Det stöder sig på en detaljerad historisk analys som jag i stora drag instämmer i.
EnglishEnter the extent of the outline levels to be copied to the new presentation.
Här anger du antalet steg för de nivåer som ska kopieras till det nya dokumentet.
EnglishThe outline guideline of 1989 provided criteria for the authorization of additives.
Ramdirektivet från 1989 definierar kriterier för godkännande av tillsatsämnen.
EnglishDraw a 2D object, a Bézier curve of half of the outline of a chessman, for example.
Rita ett 2D-objekt, t ex en bézierkurva som utgör halva konturen för en schackpjäs.
EnglishI will, if I may, outline once again the Council’ s position on the key issues.
Med er tillåtelse skall jag än en gång berätta hur rådet ställer sig i huvudfrågorna.
EnglishIf this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
Om så inte är fallet, kunde rådet då i stora drag ange vad som återstår att reda ut?
EnglishAre we to continue to do this, and how are we to look at this issue in broad outline?
Skall vi fortsätta att göra det, eller hur skall vi se på denna fråga i stort?
EnglishUse this function to define the format and appearance of an outline numbering.
Med den här funktionen definierar du kapitelnumreringens typ och utseende.
EnglishEnter the extent of the outline levels to be copied to the new document.
Här anger du antalet steg för nivåerna som ska kopieras till det nya dokumentet.
EnglishIt is the Authority's task to outline the risks scientifically and to assess them.
Myndigheten skall ha som uppgift att på vetenskaplig väg kartlägga och bedöma riskerna.
EnglishI would now like to outline five such issues I am not willing to compromise on.
Jag skulle nu vilja ta upp fem sådana punkter som jag inte är beredd att kompromissa om.
EnglishThat is the broad outline of what we are defending in creating this service.
Detta är i stort sett vad vi försvarar vid inrättandet av denna avdelning.
EnglishThe Commission has presented a draft outline on how this might be achieved.
Kommissionen har presenterat ett förslag till hur detta skulle kunna se ut.
EnglishIt is the Authority' s task to outline the risks scientifically and to assess them.
Myndigheten skall ha som uppgift att på vetenskaplig väg kartlägga och bedöma riskerna.
EnglishNATO is already drawing up a detailed outline of its future role on this vital issue.
Nato utarbetar redan detaljerade planer för sin framtida roll i denna avgörande fråga.
EnglishMrs Fraga Estévez's outline report met that criterion of a coherent view.
Fraga Estévez preliminära betänkande uppfyllde kravet på sammanhängande syn.
EnglishI would now like to briefly outline some proposals relating to the checks.
Sedan vill jag helt kort komma med ett förslag när det gäller kontrollerna.
EnglishFinally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
Slutligen vill jag redogöra för prioriteringarna för toppmötet och den omedelbara framtiden.
EnglishHowever, I can already give you an outline of the results on some key issues.
Jag kan dock redan nu sammanfatta resultatet för vissa centrala frågor.
EnglishThe three reports outline several possible directions of work in this respect.
I de tre betänkandena tar man upp flera olika inriktningar för arbetet i detta sammanhang.