anglicko-švédsko překlad pro "out of regard"

EN

"out of regard" švédský překlad

Viz příklady pro použití "out of regard" v kontextu.

Příklady použití pro "out of regard" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI am very pleased that research is being carried out with regard to the concern about toys.
Jag gläder mig mycket åt att forskning bedrivs med avseende på oron rörande leksaker.
EnglishThat is what the Council would like to point out with regard to the debate held this morning.
Det är vad rådet vill påpeka när det gäller förmiddagens debatt.
EnglishYour belief that you have to make unilateral cuts in which European policy loses out I regard as the wrong approach.
Er tro på att ni måste göra ensidiga nedskärningar, där EU:s politik förlorar, betraktar jag som en felaktig metod.
English   Mr President, we always listen to you, not only out of respect for your office but also out of regard for you personally.
   – Herr talman! Vi lyssnar alltid på er, inte bara av respekt för ert ämbete utan också av aktning för er personligen.
EnglishIt was, of course, out of regard for civilians that we intervened in Kosovo and Bosnia, and we did so on sound moral grounds.
Det var ju med hänsyn till de civila, som vi ingrep i Kosovo och i Bosnien, och vi gjorde det på goda moraliska grunder.
EnglishThat is generally irreversible and therefore it should not be done, out of regard for the principle of caution.
En sådan åtgärd innebär ingrepp i naturen. Den är i princip oåterkallelig och bör därför inte genomföras med tanke på försiktighetsprincipen.
EnglishWe should spare animals unnecessary suffering to ensure humane treatment and out of regard for the standards of our civilisation.
Vi bör bespara djuren onödigt lidande, för att garantera en mänsklig behandling och av hänsyn till vår civilisations normer.
EnglishHowever, it is also important for us to speak out with regard to the protection of the minorities that are the aboriginal peoples of Canada.
Men det är också viktigt att föra fram budskapet när det gäller skyddet av minoriteter i Kanada, det vill säga urbefolkningarna i Kanada.
EnglishChecks should also be carried out with regard to third countries, and bilateral agreements with third countries should be reviewed, to identify shortcomings in safety.
Kommissionsledamot, tredje land och de bilaterala avtalen med tredje land borde kontrolleras vad beträffar säkerhetsbrister.
English- what impact assessments have been carried out with regard to the social, economic and regional consequences of the proposed total liberalisation of the sector?
- Hur bedöms de sociala, ekonomiska och territoriella konsekvenserna av den fullständiga liberalisering som planeras för denna sektor?
EnglishI wholeheartedly agree that interventions in the market or in the price structure, such as we carried out with regard to international roaming, must form an exception.
Jag håller helhjärtat med om att ingripanden på marknaden eller i prisbildningen, såsom det som gällde internationell roaming, måste höra till undantagen.
EnglishWhen that was achieved, I abstained from voting out of regard for this procedure, just as the majority of my group will do tomorrow at the final vote.
När det målet var uppnått avstod jag som tecken på min uppskattning för detta förfarande från att rösta, precis som majoriteten av min grupp kommer att göra i morgon vid slutomröstningen.
EnglishThere might be an element of truth in this, but there is reason to believe that this could well have bottomed out, having regard to the commitments in the Monterrey process.
Det kan finnas ett spår av sanning i detta, men det finns anledning att tro att trenden mycket väl kan ha nått sin botten med tanke på åtagandena under Monterrey-processen.
EnglishI would like to thank the Greek Presidency once again, in particular, for the work carried out with regard to the liberalisation of gas and electricity in these two Directives and this Regulation.
Jag tackar särskilt ännu en gång det grekiska ordförandeskapet för arbetet med avregleringen av gas och el i dessa två direktiv och denna förordning.
EnglishSimplifying, however, also means limiting constraints and accepting a degree of flexibility out of regard for public money and the observations made by the Court of Auditors.
Att förenkla förutsätter emellertid också att man skär ned på kraven och accepterar en viss flexibilitet, av respekt för offentliga medel, av respekt för revisionsrättens anmärkningar.

Jiná slova

English
  • out of regard

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.