EN order
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

The entries ' order in the selection field corresponds to the data order in the document.
Hur data sedan placeras i dokumentet bestäms av posternas ordning i urvalsfältet.
I looked into the chronological order in which resolutions were received.
Jag har undersökt i vilken kronologisk ordning resolutionerna har mottagits.
In chronological order they are Denmark, United Kingdom, Sweden and Finland.
Dessa är i kronologisk ordning Danmark, Förenade kungariket, Sverige och Finland.
order
In order: first the treatment, then the diagnosis and finally the patient.
Ordningen är: först behandlingen, sedan diagnosen, slutligen den sjuke.
Furthermore, the person in question must not represent a threat to public order.
Förutom detta får personen i fråga inte utgöra ett hot för den allmänna ordningen.
The Council set particular store by issues of public order, security and defence.
Rådet gav särskild vikt åt frågor som den allmänna ordningen, säkerhet och försvar.
order (také: fabric, framework, method, scheme)
volume_up
system {stř}
Reconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.
Det är nästan omöjligt med försoning såvida inte ett rättvist nytt system införs.
We always end up with systems which support the established order of things.
Vi slutar alltid med system, som stöder det etablerade.
A new statistical system is needed in order to levy VAT on intra-Community supplies.
För att kunna räkna ut mervärdesskatten på leveranser inom gemenskapen behövs ett nytt statistiskt system.
order
volume_up
reda {spol}
Mr President, I have to clear up a confusion about the point of order I raised earlier.
Herr ordförande, jag måste reda upp ett missförstånd angående den ordningsfråga jag tog upp tidigare.
We therefore need to look into this in order to find out why.
Därför behöver vi se närmare på detta, för att ta reda på varför.
Europeiska unionen har skapat ordning och reda.
order (také: bang, bat, battle, belt)
volume_up
slag {stř}
What we are really witnessing today is opportunism of the most crass and basest order.
Det vi ser här i dag är opportunism av det allra ynkligaste och tarvligaste slag.
I could give you the floor on a point of order but not to make this kind of speech.
Jag kan ge er ordet om ni vill ta upp en ordningsfråga, men inte för att hålla ett tal av detta slag.
Also, the seriousness of the tobacco issue is of a completely different order from that of alcohol.
För övrigt är allvaret i tobaksproblemet av ett helt annat slag än alkoholen.
This was presumably under the political order of the party which has succeeded the Communist dictatorship.
Detta skedde förmodligen på politiskt uppdrag av det parti som tog över efter kommunistdiktaturen.
However, I am obliged to issue an order to the Finance Ministry, to the single treasury account.
Jag är dock tvungen att utfärda ett uppdrag till finansministeriet, till det enda kontot för statskassan.
The European Council gave the Union the task of intensifying cooperation in order to combat such cross-border crime.
Europeiska rådet gav unionen i uppdrag att intensifiera samarbetet för att bekämpa sådan gränsöverskridande brottslighet.
order (také: commission, imperative, fiat)
volume_up
order {spol}
By order of the President, they are searching all vehicles for guns and drugs.
Enligt presidentens order genomsöks alla fordon efter vapen och droger.
Ferruform – Customer order production in the automotive industry
Ferruform – Customer order production in the automotive industry
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
order (také: rank, stall, stand)
volume_up
stånd {stř}
This state of affairs has to be stopped, and measures must be introduced in order to do so.
Denna situation måste få ett slut, vilket innebär att vi måste få åtgärder till stånd.
In order to achieve a lower level of taxation in Europe, we need to create an environment conducive to investment.
För att få till stånd lägre skatter i Europa måste vi skapa en investeringsvänlig miljö.
Only then will we be in the position to bring about a new order for Europe, and this is something we should be working towards.
Endast då kan vi vara i stånd att åstadkomma en nyordning i Europa, och det bör vi arbeta på.
Review your order by entering your order number in the box below.
Om ett felmeddelande visas kan din beställning inte recenseras ännu.
If you'd still like to complete the transaction, please place a new order.
Gör en ny beställning om du vill slutföra transaktionen.
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
order (také: bar, bolt, canon, law)
volume_up
regel {spol}
The order did not become valid until 6 February.
Regeln blev inte giltig förrän den 6 februari.
The Commission, on this score, in its most recent report, adopted a fundamental rule according to which it would act less in order to act better.
I sin senaste rapport har kommissionen i samband med detta antagit en grundläggande regel, enligt vilken man skall ingripa till mindre grad för att kunna ingripa bättre.
Indeed, majority decision-making as a rule and reinforcement of the Commission and the European Parliament are essential in order for the enlarged Union to function.
Majoritetsbeslut som en regel och förstärkning av kommissionen och Europaparlamentet är mycket riktigt oumbärligt för att få den utvidgade unionen att fungera.
order (také: bid, command, offer, runner)
volume_up
bud {stř}
Women are ordered to do certain things, but are prohibited from doing others.
Det leder till förbud och bud för kvinnor.
In order to do this, I feel that the endeavours we make, including in terms of the budget and of clarifying the aims of the budget, will certainly have to be considerable.
Och för att nå dit tror jag att vi helt säkert måste göra stora ansträngningar, även när det gäller budgeten och preciseringar av budgetplaner.
Mankind established all of its orders and prohibitions in the Ten Commandments, and they are spelled out there in succinct form: thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery.
Mänskligheten fastställde alla sina ordningsstadgar och förbud i Tio Guds bud, och där sägs det klart och tydligt: Du ska icke dräpa, Du ska inte begå äktenskapsbrott.
order
volume_up
orden {pouze v j. č.}
The order to strike has now been confirmed by the two-man rule.
Orden att anfalla är nu bekräftad av 2- mansregeln.
That is an order that has taken a vow of silence.
Det är en orden i vilken man avger ett tysthetslöfte.
I think that one way in which I can do that is by using the Dutch proverb: 'All monks of the same order should have to wear the same habit'.
Ett sätt att göra det är att använda det nederländska ordspråket ”alla munkar i samma orden borde bära samma munkkåpa”.
order
There is an order and I am afraid you cannot come with a spontaneous question.
Det finns en arbetsordning, och därför kan ni inte ställa en spontan fråga.
Mr President, I would like to raise a point of order under Rule 166 concerning Annex II(A) of the Rules of Procedure of this House.
Jag skulle vilja ta upp en ordningsfråga enligt artikel 166 om bilaga II A till parlamentets arbetsordning.
We look to you and to the officers of this House to uphold our rules and orders.
Vi vänder oss till er och till tjänstemännen i denna kammare för att upprätthålla vår arbetsordning och våra föreskrifter.
order (také: brand, breed, description, genre)
volume_up
sort {spol}
It lays down the requirements which plant types must fulfil in order to be regarded as new types.
Det ställer upp de normer som odlade arter skall uppfylla för att bli betraktade som nya sorter.
In addition, the size of the aid and its experimental character impose a flexible procedure in order to optimise its efficiency.
Till sist vill jag framhålla den dynamiska karaktären i den här sortens samarbete.
And this kind of hurdy-gurdy takes anywhere from three to five years [to order and receive it].
För den här sortens vevlira tar det mellan tre och fem år från det att man beställer den tills man får den.
order (také: bracket, calling, category, range)
volume_up
klass {spol}
Mr President, I felt it was necessary to provide rather detailed answers in order to close a debate of high quality.
Jag anser att det var viktigt att lämna relativt utförliga svar som avslutning på en debatt som hållit hög klass.
Much emphasis in the report is placed on requirements for safety and health of the highest order.
I betänkandet har stark tonvikt lagts vid kraven för säkerhet och hälsa i högsta klassen.
There is a worrying tendency in Member States to deport people considered to be threatening public order, national security or the rule of law, to countries where they may face torture or worse.
Att avskaffa dessa värderingar och åberopa ett slags förenklat rättsförfarande skulle med advokat Cherie Booths ord ” klassa ner vår rätt att kalla oss för ett civiliserat samhälle ”.
It has, actually, only followed the Council's 'orders', for want of a better word.
Den har faktiskt bara följt rådets ”uppmaning” i brist på ett bättre ord.
This is an unequivocal signal to voters in the euro area to give the all too numerous Red-Green governments their marching orders, if they...
Detta är en otvetydig uppmaning till väljarna inom euroområdet att ge de alldeles för talrika rödgröna regeringarna respass, om de...
Indeed, the call for a more balanced order, whereby social issues are considered on a par with economic concerns, whilst long over due, is most welcome.
Uppmaningen om en mer balanserad ordning, där sociala frågor får ett lika stort utrymme som ekonomiska angelägenheter, är högst välkommen, även om den kommer alldeles för sent.
This time, though, President Musharraf ordered action to be taken.
befallning av president Musharaf har nu dock handling skett.
We must do everything we can to oppose executions carried out to political order from the authorities in China or Iran.
Vi måste göra allt vi kan för att bekämpa avrättningar som utförs på politisk befallning från myndigheter i Kina och Iran.
One of the first decrees to be passed by the Islamic radicals in Mogadishu was an order to close cinemas and halls where the World Cup was to be shown.
Ett av de första dekret som utfärdades av de islamiska radikalerna i Mogadishu var en befallning att stänga de biografer och lokaler där världsmästerskapen skulle visas.
The order shall be sent for implementation to the competent judicial authority under conditions laid down in the Rules of Procedure.
Detta förordnande skall tillställas den behöriga rättsliga myndigheten för åtgärd i enlighet med föreskrifter som anges i rättegångsreglerna.
Finally, your rapporteur proposes to strengthen the orders relating to monitoring the implementation of the system and to sanctions against those who infringe them.
Slutligen föreslår er föredragande stöd till föreskrifterna rörande kontroller av tillämpningen av systemet och sanktioner mot lagbrytare.
The Regulation is fully in force and applies to anything relevant to its orders that takes place within the Community.
Förordningen gäller fullt ut och tillämpas vad gäller de föreskrifter som refererar till gemenskapens import.
order (také: gradation, sequence)
The entry order in the Table list box will determine the data order in the text table.
Hur data sedan placeras i texttabellen bestäms av posternas ordningsföljd i listrutan Tabell.
If you enter the date values in reverse order the function returns a negative number.
Om Du anger datumtalen i omvänd ordningsföljd får funktionen ett negativt tal som resultat.
I will comment on the three areas in that order, Mr President.
Jag går över, herr talman, till att ta upp dessa tre i denna ordningsföljd.
Use the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.
om du vill få detaljerade anvisningar om hur du skapar filter.
It is now up to the Council, and the Council alone, to issue strong instructions in order to restore some balance.
Det är nu rådets sak, och enbart rådets sak, att ge kraftfulla anvisningar för att höja ribban.
In order to fill these vacancies, we will need to know the exact order in which the candidate countries will join the Union, and that is something that cannot happen now or in this budget.
För att fylla de lediga platserna krävs tydliga anvisningar om i vilken ordning kandidatländerna skall upptas i unionen, men det är inget som skall ske just nu och i den här budgeten.
order
In order to undo the selection of a sheet, click its sheet tab again whilst pressing the (Command) (Ctrl) -key.
Du avmarkerar en tabell genom att klicka på dess flik igen, samtidigt som du håller ner Kommando Ctrl -tangenten.
To change the arrangement in the chart, use a command in the context menu of a data series or choose Format - Order.
För att ändra placeringen i diagrammet använder du ett kommando på snabbmenyn till en dataserie resp. under Format - Placering.
With this command, the order of objects is reversed.
Med det här kommandot byter du ordning på objekt.
order (také: rules, regulations)
order (také: injunction)
Mr President, I would expect you to respond to that with a call to order.
Jag förväntar mig att ni besvarar detta med en tillsägelse.
The Commission, indeed, shows no compunction in issuing orders to this or that State with a view to drawing up its budget.
Kommissionen drar sig för övrigt inte för att rikta tillsägelser till enskilda stater inför deras budgetförberedelser.
Meanwhile, I would urge the Council and the Commission to join forces with the US administration in order to give Mugabe's regime an even stronger international warning.
Trots det förordar jag att rådet och kommissionen samordnar sina insatser med regeringen i USA för att på det internationella planet uttrycka en skarp tillsägelse riktad mot Mugabe.
order (také: edict, decree, behest, dictate)
volume_up
påbud {stř}
Partnerships cannot be built on prohibitions and orders, which is why I welcome the European Commission's recent initiative to improve relations with Belarus.
Partnerskap kan inte grundas på förbud och påbud, och jag välkomnar därför Europeiska kommissionens nya initiativ för att förbättra förbindelserna med Vitryssland.
order (také: requisition, indent)
order (také: rank, social class)
Now it has to fill out as many as one thousand eight hundred separate payment orders.
Nu är man tvungen att fylla i upp till 1 800 enskilda betalningsuppdrag.
order
order
order
order
order (také: orderliness)
order
volume_up
munkorden {pouze v j. č.}
order
order
volume_up
riddarorden {pouze v j. č.}
It would be good if she could also sign the rather more modest payment orders for the taxi drivers who bring Members here to this House.
För min del skulle jag önska att hon kunde underteckna utbetalningsorder för de taxichaufförer som har kört ledamöterna hit, må vara att detta är en blygsam begäran.
order
order

2. "an official order command"

order (také: direction, directive, directives)
In order to push this directive through quickly, we are supporting the rapporteur.
För att snabbt få detta direktiv, stöder vi föredraganden.
In order to make Europe a better place in which to work, this directive must be adopted without delay.
Detta direktiv måste antas snarast så att EU kan bli en bättre plats att arbeta i.
This is also very important in order to monitor how successful this new directive will be.
Detta är också mycket viktigt för att vi ska kunna övervaka hur framgångsrikt detta nya direktiv blir.

3. "structure and rule-abiding"

order
volume_up
ordning och reda [idiom] (hon gillar ~)
Europeiska unionen har skapat ordning och reda.
Mr President, these high ambitions should not prevent us form putting our own house into order.
Herr ordförande, de här stora målsättningarna skall inte få oss att glömma att få ordning och reda i vårt eget hus.
I believe that the proposed regulation under discussion is beginning to inject some order into an ever more confused global market.
Jag anser att det förslag till förordning som vi diskuterar kommer att skapa lite ordning och reda på en alltmer förvirrad världsmarknad.

4. matematika

order
volume_up
grad {spol}
Much more than the United States, Europe needs multilateral bases in order to develop international trade.
I mycket högre grad än Förenta staterna behöver Europa en multilateral grund för att kunna utveckla den internationella handeln.
You are appearing here to explain to us the modifications that need to be made to the Regulations in order to make this Pact effective.
Detta är ett viktigt mål och många medlemsstater har i hög grad lyckats uppnå det.
In order to achieve the degree of transparency aimed at, we need some kind of indicators.
För att uppnå den eftersträvade graden av öppenhet behöver vi något slags indikatorer.

Příklady použití pro "order" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBut, in order for our citizens to be able to do that, I come to my second point.
Men för att våra medborgare ska kunna göra detta kommer jag till min andra punkt.
EnglishConsumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Konsumenter behöver korrekt information för att kunna försvara sina rättigheter.
EnglishThey know how much hard work had to be done in order to join the European Union.
Det vet hur mycket hårt arbete som fordrades för att gå med i Europeiska unionen.
EnglishPerhaps it is worth reviewing such minor matters, in order to help our citizens.
Det kanske är mödan värd att se över sådana småfrågor, för att hjälpa medborgarna.
EnglishSuddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
Nu skulle det plötsligt krävas 150 anställda för att få arbetstagarrepresentation.
English(PT) Madam President, just a brief point of order about the agenda for this week.
(PT) Fru talman! Bara en kort ordningsfråga om denna veckas föredragningslista.
English. - (FR) Mr President, I should like to change the order of the votes.
föredragande. - (FR) Herr talman! Jag skulle vilja ändra omröstningsordningen.
EnglishThere is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Man behöver inte hålla något toppmöte för att fastställa en strategi för Afrika.
EnglishIs that not a paradox, to kill animals in order to ‘humanely’ kill other animals?
Är inte det en paradox, att döda djur för att mer ”humant” kunna döda andra djur?
EnglishI have the power as President under Rule 155(2) to decide on the order of vote.
Som talman har jag enligt artikel 155.2 rätt att besluta om omröstningsordningen.
EnglishIn order to be elected as a local councillor, you just have to want to be elected.
För att bli vald till lokal ledamot av fullmäktige räcker det med att vilja det.
EnglishWe have placed this amendment in 6a in order to respond to the PSE Group request.
Vi har infört denna ändring i punkt 6 a för att tillmötesgå PSE-gruppens begäran.
EnglishMr President, my point of order is not as serious as some of the previous ones.
Herr talman! Min procedurfråga är inte lika allvarlig som någon av de föregående.
EnglishMadam President, I am sorry that Mrs Roth's point of order has not been heeded.
Fru ordförande! Jag beklagar att ordningsfrågan som Roth tog upp inte beaktats.
EnglishA little changes here and there and I'll send it to the OTTO mail-order company.
En liten ändring här och där så kan jag skicka det till OTTOs postorderkompani
EnglishA lot of work needs to be done in order to support and justify this initiative.
En hel del arbete måste göras för att kunna stödja och berättiga detta initiativ.
EnglishThe Council has allowed itself 236 new posts in order to prepare for enlargement.
Rådet har godkänt 236 nya tjänster för sig självt för att förbereda utvidgningen.
EnglishWe must also think about the reforms we would need in order to amend the Treaties.
Och vi bör slutligen fundera över sådana reformer som kräver en fördragsändring.
EnglishIn order to be sure that our fisheries industry has a future, we need the reform.
För att försäkra oss om att vår fiskerinäring har en framtid behöver vi reformen.
EnglishBefore we proceed to the vote, Mr Killilea wishes to speak on a point of order.
Innan vi kommer till omröstningen har Killilea anmält sig för en ordningsfråga.