anglicko-švédsko překlad pro "offence"

EN

"offence" švédský překlad

volume_up
offence {podstatné jméno}

EN offence
volume_up
{podstatné jméno}

offence (také: affront, indignity, insult, libel)
That is an offence against Europe’s taxpayers.
Detta är en förolämpning mot Europas skattebetalare.
I am sorry, Mr Pasty, if my remarks caused offence.
Jag ber om ursäkt, herr Pasty, om ni tog min kommentar som en förolämpning.
Normally, an insult at worst is a civil offence and results in a fine or a defamation suit.
I normala fall är en förolämpning i värsta fall en civilrättslig fråga, och följs av böter eller ett åtal för ärekränkning.
offence (také: delinquency, fault, offense)
The English word "offence' that we used was translated as "Vergehen' .
Det av oss använda engelska ordet "offence" översattes med "Vergehen" (förseelse).
This is not a minor offence - it was done with intent.
Detta är ingen obetydlig förseelse - den har utförts avsiktligt.
For a larger offence, a larger administrative sanction applies.
En större förseelse medför en större administrativ påföljd.
offence (také: offense)
We believe that salary levels too cause offence, since the new levels are very high.
Även lönenivåerna anser vi väcker anstöt, då de nya nivåerna ligger mycket högt.
This is not true, and the report has caused extreme offence to many European Muslims.
Detta stämmer inte och betänkandet har väckt extrem anstöt bland många europeiska muslimer.
I hope I will not cause offence if I say that I fully agree with them.
Jag hoppas att jag inte väcker anstöt om jag säger att jag fullständigt instämmer i vad ni säger.
offence (také: delinquency)
It is an accusation of a serious criminal offence.
Det är en anklagelse om en allvarlig lagöverträdelse.
The offence of xenophobia is extremely difficult to prove and there is no direct place for it in British criminal law.
Som lagöverträdelse är främlingsfientlighet ytterst svår att bevisa, och det finns inget direkt utrymme för detta i brittisk strafflagstiftning.
In the event of such an offence being committed by a transport operator, this can lead to the loss of licence to perform the business activity.
Om ett transportföretag begår en sådan lagöverträdelse kan detta leda till att tillståndet att bedriva denna verksamhet kan dras in.
offence (také: access, aggression, assault, attack)
volume_up
anfall {stř}
offence (také: disgust, outrage, resentment)
volume_up
harm {spol}
offence (také: chagrin)
offence
volume_up
försyndelse {spol} [obr.]
offence

Příklady použití pro "offence" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn Italy, this type of offence does not merit withdrawal of parliamentary immunity.
För förseelser av denna typ upphävs inte den parlamentariska immuniteten i Italien.
EnglishEuropean agreements were proposed which would make revisionism an offence.
Därvid föreslogs att sluta europeiska avtal för att göra revisionism straffbart.
EnglishThis principle of the offence's extraterritoriality must be firmly upheld.
Denna princip om extraterritoriell behörighet för brottet måste bestämt stödjas.
EnglishIn particular, they seek to make any opposition to immigration a criminal offence.
De försöker särskilt att göra allt motstånd mot invandring till ett brott.
EnglishUntil 1954, it was a punishable offence to provide religious instruction.
Fram till 1954 var det till och med straffbart att bedriva religionsundervisning.
EnglishAt no time has Mr Barrot ever committed a criminal offence – at no time whatever!
Jacques Barrot har aldrig någonsin begått något brott – aldrig någonsin!
EnglishWhat does 'clear indications that someone has committed a serious criminal offence' mean?
Vad innebär ”tydliga indikationer på att någon har begått ett allvarligt brott”?
English Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
    Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter:
EnglishThe political nature of the offence cannot be put forward as grounds for non-execution.
Ett brotts politiska karaktär kan inte läggas fram som orsak till icke-utlämnande.
EnglishThe idea is to reflect the principle that the younger the victim the worse the offence.
Idén är att återspegla principen om att ju yngre offret är desto grövre är brottet.
EnglishThey were found guilty of offences which were not an offence in their own countries.
De förklarades skyldiga till brott som inte var brott i deras egna länder.
EnglishThese sanctions, I believe, are proportionate to the nature of the offence.
Det finns inte mycket som lugnar mig när det gäller mina väljares välfärd.
EnglishSuch rules only cause offence and put a damper on the joy of having good neighbours.
Sådana regler bara sårar och lägger sordin på glädjen med goda grannar.
EnglishThe reference to ascertaining the seriousness of the offence is, indeed, not very clear.
Fastställandet av allvaret överlåts till en inte särskilt klar hänvisning.
EnglishWithin the European Union, female circumcision must be made a punishable offence.
I Europeiska unionen måste omskärelse av kvinnor göras straffbart.
EnglishUnder the third pillar, bribery within the European Union is a criminal offence.
Enligt den tredje pelaren utgör erläggande av mutor en kriminell handling i Europeiska unionen.
EnglishThese sanctions, I believe, are proportionate to the nature of the offence.
Jag anser att dessa sanktioner står i proportion till brottets natur.
EnglishHowever, no one has yet been convicted of an offence of human trafficking.
Men det är fortfarande ingen som har dömts för brottet människohandel.
EnglishLook Father, no offence, right... but the second you start quoting the Bible at me I switch off.
Lyssna nu Fader, inget illa menat... men när du citerar bibeln så stänger jag av.
EnglishWe reject this because any abuse of children is a criminal offence.
Vi förkastar detta förslag, eftersom allt utnyttjande av barn är ett brott.