anglicko-švédsko překlad pro "market failure"

EN

"market failure" švédský překlad

volume_up
market failure {podstatné jméno}

EN market failure
volume_up
{podstatné jméno}

market failure
Concepts such as ‘market failure’ as opposed to ‘market inefficiency’ are probably not very clear to citizens.
Begrepp som ”marknadsmisslyckande” i motsats till ”marknadsbrist” är sannolikt inte särskilt tydliga för medborgarna.
Concepts such as ‘ market failure ’ as opposed to ‘ market inefficiency’ are probably not very clear to citizens.
Begrepp som ” marknadsmisslyckande ” i motsats till ” marknadsbrist ” är sannolikt inte särskilt tydliga för medborgarna.
Researchers in this area should investigate what market failure we are facing before populist measures are taken.
Forskarna på området bör klara ut vilket marknadsmisslyckande vi står inför innan populistiska åtgärder vidtas.

Příklady použití pro "market failure" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis was not due to a fall in the stock market but to serial failure in regulation.
Det här berodde inte på något börsfall, utan på allvarliga regleringsbrister.
EnglishWe are making the EU step in with money where the free market has decreed a failure.
Vi gör så att EU går in med pengar till företag som misslyckats på den fria marknaden.
EnglishAs Commissioner Verheugen said, market failure is something that directly affects the Union's citizens.
Som kommissionsledamot Günter Verheugen sa är marknadsmisslyckanden något som direkt påverkar EU-medborgarna.
EnglishReductions in emissions could be made in a way that makes them less exposed to market failure and speculation.
Utsläppsminskningar skulle kunna göras på ett sätt som gör dem mindre utsatta för marknadsstörningar och spekulationer.
English. - The greatest failing of the single market is the failure to establish a single market in energy.
skriftlig. - (EN) Det största felet med den gemensamma marknaden är att man inte har lyckats upprätta en gemensam marknad för energi.
EnglishSo all such measures, an active financial market and public support measures, if there is market failure, will be needed.
Alla dessa åtgärder, en aktiv finansmarknad och stödåtgärder från offentliga sektorn, kommer alltså att behövas om marknaden kollapsar.
EnglishTherefore I believe that legislative intervention should only be used as a last resort and to address proven market failure.
Jag anser därför att lagstiftningsåtgärder bara borde vidtas som en sista utväg och för att ta itu med erkända misslyckanden på marknaden.
EnglishIn my opinion, putting the blame on market failure is misguided and shows a lack of courage to face up to the necessary reforms.
Att lägga skulden på marknadens misslyckande är enligt min mening fel och visar på bristande mod att ta itu med de nödvändiga reformerna.
EnglishIn the case of credit rating agencies, a problem has arisen that one can really describe as a case of market and policy failure.
När det gäller kreditvärderingsinstitut har det uppstått ett problem som man verkligen kan beskriva som ett misslyckande för marknaden och politiken.
EnglishMy second point relates to discussion about competition and the social market economy, although I am not going to talk about market failure just now.
Det andra är en diskussion om konkurrens och marknadsekonomi med socialt ansvar, och då talar jag här inte om misslyckanden från marknadens sida.
EnglishAmendments Nos 1 and 5 make reference to the phenomenon of market failure because the market instrument in itself does not result in the ideal society.
Ändringsförslagen 1 och 5 visar på fenomenet att marknaden inte fungerar, för enbart marknadsinstrumentet leder inte till det ideala samhället.
EnglishWhere there is a failure of market mechanisms, the regulation of final retail prices should be the instrument of last resort, as in the case of the Roaming Regulation.
När marknadsmekanismerna inte fungerar bör regleringen av de slutliga konsumentpriserna vara en sista utväg som i fallet med roamingförordningen.
EnglishIt establishes an important point, namely that tourism is an industry of the single European market despite the failure of the Council of Ministers to recognize that.
Det fastställer en viktig sak, nämligen att turism är en näring på den gemensamma europeiska inre marknaden, trots ministerrådets misslyckanden med att erkänna det.
EnglishIt openly maintains that the slump on the job market and the failure to fully apply flexible forms of work are one of the main causes of unemployment.
Betänkandet hävdar oförbehållsamt att stelheten på arbetsmarknaden, den ofullständiga tillämpningen av flexibla anställningsformer, är en av de främsta orsakerna till arbetslösheten.
EnglishH-0037/00 that Community action should be taken only in sectors displaying market failure is contrary to the principle of preventive action on which many Community policies are based?
(H-0037/00) om att gemenskapen bör agera enbart inom sektorer med otillräcklig marknad -strider mot principen om förebyggande åtgärder som ju styr många av gemenskapens politikområden?