anglicko-švédsko překlad pro "income"

EN

"income" švédský překlad

volume_up
income {podstatné jméno}

EN income
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

income (také: pocket)
It envisages basing MEPs’ income on a good third of the income of a European judge.
Man vill grunda Europaparlamentarikernas inkomst på en dryg tredjedel av en EG-domares inkomst.
It plots income, average income in China as a percentage of average income in the United States.
Det ritar upp inkomst, medelinkomst för Kina procentuellt gentemot medelinkomst för USA.
Organic farming provides an opportunity for farmers to increase their income.
Jordbrukarna får en möjlighet att öka sin inkomst genom ekologiskt jordbruk.
income (také: output, produce, profit, return)
These people were promised an income for life.
Dessa människor blev utlovade en avkastning under resten av deras liv.
You see, Mrs Randzio-Plath, this is not just about savings income, but about income of any kind received by physical persons.
Ty, fru Randzio-Plath, det handlar ju inte bara om sparbelopp, utan om avkastning av alla slag för fysiska personer.
Both must be sustainable and provide incomes.
Båda dessa måste vara bärkraftiga och ge avkastning.

2. podnikání

income (také: revenue, top line)
What percentage of that income is then paid to the worker?
Vilken procentandel av denna intäkt betalas sedan till arbetstagaren?
It is not normally growth-oriented, but is a business that exists to guarantee the income of a family.
Det är som regel inte tillväxtorienterat utan existerar snarare för att garantera familjen en intäkt.
A third example is Amendment No 9 on the distribution of income from renewal fees.
Ett tredje exempel är ändringsförslag 9 om fördelningen av intäkterna från årsavgifter.

Příklady použití pro "income" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
Lösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
EnglishThe tax burden must be shifted from labour to the environment and capital income.
Skattetrycket måste förskjutas från arbete till miljö och till kapitalinkomster.
EnglishHow can we also make it easier for households on a low income in Europe to adapt?
Hur kan vi också göra det lättare för låginkomsthushåll i Europa att anpassa sig?
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Detta kan också bidra till ytterligare inkomster, särskilt i små familjejordbruk.
EnglishI believe it is easier to keep income policy in check than it is price policy.
Jag tror att det är lättare att kontrollera en inkomstpolitik än en prispolitik.
EnglishI would like to thank Ms Figueiredo for her report on minimum income schemes.
Jag skulle vilja tacka Ilda Figueiredo för hennes betänkande om minimiinkomster.
EnglishThese amounts may be offset against the national central banks ' monetary income.
Sådana belopp får avräknas från de nationella centralbankernas monetära inkomster.
EnglishThe average income in more than 70 countries is lower than it was 20 years ago.
I över 70 av världens länder ligger medelinkomsten i dag lägre än för 20 år sedan.
EnglishIncome generated in Switzerland is taxed higher than profits made in the EU.
Intäkter som kommer från Schweiz beskattas högre än vinster som genererats i EU.
EnglishAnd an adequate minimum income for everyone in Europe is clearly one of those means.
Och en adekvat minimiinkomst för alla i Europa är helt klart ett av dessa medel.
EnglishFinland also mentions problems to do with health, public order and loss of income.
Man hänvisar också till problem med hälsa, allmän ordning och förlust av intäkter.
EnglishSuch medicines often cost more than the annual income of people living there.
De medicinerna kostar ofta mer än en hel årsinkomst för de människor som bor där.
EnglishThe example in Britain and in my own constituency is that of home income plans.
Ett exempel i Storbritannien och i min egen valkrets är inkomstplaner för egna hem.
EnglishPer capita income in these regions has moved closer to the Community average.
Inkomsten per invånare i dessa regioner har närmat sig genomsnittet i gemenskapen.
EnglishYes, the alternative to new income from taxation is still that of reduced costs.
Ja, alternativet till nya skatteintäkter är fortfarande minskade kostnader.
EnglishSituations of loss of income are on the increase and women are getting poorer.
Det blir allt vanligare att inkomsten går förlorad och kvinnor blir allt fattigare.
EnglishTobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
Tobaksodling utgör den enda inkomstkällan för ungefär 130 000 europeiska jordbrukare.
EnglishThe most recent statistics indicate a 57 % fall in income in my region during 1998.
Den senaste statistiken anger 57-procentig inkomstsänkning i min region under 1998.
EnglishIt is not sensitive to levels of income and penalises lower-income households.
Den tar inte hänsyn till inkomstnivåer och drabbar låginkomsttagarna särskilt svårt.
EnglishLet us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
Vi får inte glömma bort att direktstödet bara utgör en del av jordbrukarnas inkomster.