anglicko-švédsko překlad pro "frank"

EN

"frank" švédský překlad

volume_up
frank {příd. jm.}
SV

"frank" anglický překlad

volume_up
frank {příd. jm.}
EN
EN

frank {přídavné jméno}

volume_up
frank (také: candid, devout, direct, downright)
Colleagues here have been very frank, so I will be frank in return.
Kollegerna här har varit mycket uppriktiga, så jag ska vara uppriktig tillbaka.
. - (FR) This report is completely frank with us.
. - (FR) Författaren till betänkandet är fullkomligt uppriktig.
We have seized this opportunity for a thorough, honest and frank dialogue on energy matters.
Vi har använt detta tillfälle till en ingående, ärlig och uppriktig dialog om energifrågor.
frank (také: blunt, direct, downright, explicit)
We believe there is a need to be more frank and to ask Turkey to acknowledge that the genocide took place.
Enligt vår åsikt borde man vara mer rättfram och begära att Turkiet erkänner detta folkmord.
It is a matter which necessitates immediate consideration and an open and frank debate, before all the stocks are taken by the seals.
Det är en fråga som påkallar omedelbara överväganden och en öppen och rättfram debatt, innan hela beståndet tas av sälarna.
I must say that I thought that Commissioner Marín was extremely frank and very open and, indeed, courageous in his remarks.
Jag måste säga att jag uppfattade kommissionär Marín såsom ytterst rättfram och mycket öppen och, sannerligen, modig i sina påpekanden.
There was a frank debate on the situation in Chechnya.
En öppenhjärtig diskussion ägde rum beträffande situationen i Tjetjenien.
The discussion was frank as far as President Putin was concerned too, even though he did not change his views.
Diskussionen var öppenhjärtig från Vladimir Putins sida också, även om han inte ändrade inställning.
Commissioner, I will be quite frank: we will not allow our role to be reduced to that of an optional extra!
Jag ska vara alldeles öppenhjärtig: vi kommer inte att tillåta att vår roll reduceras till något frivilligt komplement!
frank (také: open-hearted)
SV

frank {přídavné jméno}

volume_up
frank (také: öppen, uppriktig, ärlig)
volume_up
candid {příd. jm.}

Příklady použití pro "frank" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI regard this report on the military equipment industry as very frank and honest.
Jag anser att betänkandet om försvarsindustrin är mycket uppriktigt och ärligt.
EnglishTo be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Sanningen att säga kan jag förstå det, på villkor att oppositionen förblir fredlig.
EnglishThe important thing is to have a frank dialogue and a dialogue on every question.
Det viktiga är att föra en öppen dialog och en dialog om varje enskild fråga.
EnglishTo be frank, I do not wish to see a fourth, fifth or sixth railway package.
Uppriktigt sagt vill jag inte se ett fjärde, femte eller sjätte järnvägspaket.
EnglishFrank, have you decided which hospital you want to work at here in New Orleans?
Frank, har du bestämt, vilket sjukhus du vill jobba på, här i New Orleans?
EnglishFrank's mother said the name of a village in France where they didn't have sara Lee.
Frankrike, Franks mor nämnde en by i Frankrike, där det inte fanns Sara Lee.
EnglishTo be quite frank, we cannot be grateful for a ruling that rejected the agreement.
Helt uppriktigt sagt kan vi inte vara tacksamma för ett utslag som förkastade avtalet.
EnglishIn some areas we are succeeding, but we must be frank: in the majority we are not.
På vissa områden är vi framgångsrika, men ärligt talat är vi det inte i de flesta fall.
EnglishTo be open and frank with you - as I always am - I was disappointed with this decision.
Om jag ska vara helt ärlig - som jag alltid är - gjorde detta beslut mig besviken.
EnglishWe also had an excellent frank and open dialogue in which I personally participated.
Vi hade också en utmärkt ärlig och öppen diskussion där jag själv deltog.
EnglishWhat I am seeing is a head of state, certainly, but also a somewhat frank Prime Minister.
Jag ser naturligtvis en statschef, men också en ganska frispråkig premiärminister.
EnglishTo be frank, I am not entirely convinced by everything in Mr Aldo's report.
Jag måste ärligt säga att inte allt som sägs i Aldobetänkandet är alldeles övertygande.
EnglishMr Schulz was the first one to speak about it, and was very frank, as was Mrs Napoletano.
Det är ett första steg och vi tänker ta fler steg på grundval av det nya fördraget.
EnglishTo be perfectly frank, we have really initiated a form of cooperation based on trust.
Jag tackar därför föredraganden och alla de som har granskat den här texten än en gång.
EnglishEach individual issue has to be approached and discussed in a frank and transparent way.
De enskilda frågorna måste hanteras och diskuteras öppet och tillåta insyn.
EnglishTo be perfectly frank, the Commission high-handedly invalidated the decisions of Parliament.
Det måste sägas rent ut att kommissionen egenmäktigt häver parlamentets beslut.
EnglishTo be quite frank, this aspect of the matter was simply suppressed.
Denna aspekt av frågan - låt oss säga det helt öppet - trängdes helt enkelt bort.
EnglishHe has been a fair, frank, and I am pleased to say federalist companion.
Han har varit rättvis och ärlig och, vilket gläder mig, delat mina federala strävanden.
EnglishI must be frank and tell you that, even though I appreciate the problem.
Det säger jag helt uppriktigt, även om jag mycket väl förstår problemet.
EnglishFrank... would you be interested in working with the FBl's Financial Crimes Unit?
Frank, skulle du vara intresserad av att jobba för FBl: s avdelning för ekonomisk brottslighet?