anglicko-švédsko překlad pro "framework agreement"

EN

"framework agreement" švédský překlad

volume_up
framework agreement {podstatné jméno}
EN

framework agreement {podstatné jméno}

volume_up
1. podnikání
There is an interinstitutional framework agreement for parliamentary access.
Det finns ett interinstitutionellt ramavtal för parlamentarisk tillgång.
Framework Agreement on relations between the European Parliament and the Commission (
Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (
This framework agreement, along with the Treaties, constitutes the essential reference point.
Detta ramavtal bildar tillsammans med fördragen en grundläggande utgångspunkt.

Podobné překlady pro "framework agreement" švédsky

framework podstatné jméno
agreement podstatné jméno

Příklady použití pro "framework agreement" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI welcome your willingness to renew the framework agreement on stronger terms.
Jag välkomnar er beredvillighet att förnya ramavtalet under strängare villkor.
EnglishI welcome your willingness to renew the framework agreement on stronger terms.
Men god EU-förvaltning innebär ansvarsfull EU-förvaltning, som ni själv sade.
EnglishIn the general framework agreement with the Commission, we have a one-month deadline.
Enligt det allmänna ramavtalet med kommissionen har vi en tidsfrist på en månad.
EnglishAs I said, the Commission stands ready to approve and sign the framework agreement.
Som jag sade tidigare är kommissionen redo att godkänna och underteckna ramavtalet.
EnglishMr Füle referred to the Ohrid Framework Agreement, which represented major progress.
Štefan Füle hänvisade till ramavtalet från Ohrid, som utgjorde en viktig milstolpe.
EnglishSupport for a framework agreement in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
Stöd till de konstitutionella förändringarna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
EnglishMr President, the Leinen report welcomes the revised framework agreement and approves it.
I Leinenbetänkandet välkomnas det omarbetade ramavtalet, och det får godkänt.
EnglishThere are also many solutions in our new Framework Agreement which we did not have before.
Det nya ramavtalet innehåller också många lösningar som vi inte haft tidigare.
EnglishTogether, we found solutions for a number of areas in the Framework Agreement.
Tillsammans hittade vi lösningar på ett antal områden inom ramavtalet.
EnglishI abstained on the Framework Agreement between the European Parliament and the Commission.
Jag lade ned min röst om ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen.
EnglishThat is completely in accordance with the framework agreement between our two institutions.
Detta är helt i överensstämmelse med ramavtalet mellan våra båda institutioner.
EnglishThis new protocol is the fourth since the Framework Agreement came into force in 1990.
Detta nya protokoll är det fjärde sedan ramavtalet trädde i kraft år 1990.
EnglishWhether a framework agreement with China is seriously possible soon will depend on this.
Detta är den seriösa grund som ett framtida eventuellt avtal med Kina skall bygga på.
EnglishLet me say a final word about the institutional framework of this association agreement.
Låt mig få säga några sista ord om den institutionella ramen för associeringsavtalet.
EnglishMr President, my Group fully supports the framework agreement and the amendment by Mrs Berès.
Min grupp stöder ramavtalet och Pervenche Berès’ ändringsförslag helt och hållet.
EnglishAs I said, the Commission stands ready to approve and sign the framework agreement.
Jag är övertygad om att våra två institutioner kommer att genomföra det noggrant och lojalt.
EnglishBut, Commissioner, have you in all honesty understood the substance of the framework agreement?
Men, ärligt talat, herr kommissionär, har ni förstått innehållet i ramavtalet?
EnglishThe framework agreement is a constitutional documentation of the principle of cultural diversity.
Ramavtalet är en konstitutionell dokumentation av principen om kulturell mångfald.
EnglishI was one of the people who rejected the framework agreement between the Commission and Parliament.
Jag var en av dem som förkastade ramavtalet mellan kommissionen och parlamentet.
EnglishThe Framework Agreement is now subject to ratification by the signatory states.
Ramavtalet är nu föremål för ratificering av signatärstaterna.