anglicko-švédsko překlad pro "fragile"

EN

"fragile" švédský překlad

volume_up
fragile {příd. jm.}
EN

fragile {přídavné jméno}

volume_up
fragile (také: flimsy, frail, frangible, short)
volume_up
skör {příd. jm.}
It is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
Det är en ytterst skör möjlighet som extremisterna vill krossa.
The cost in humanitarian needs, and to its already fragile economy, is immense.
Kostnaderna för de humanitära behoven är enorma och drabbar en redan skör ekonomi.
The glass ceiling may have become a little more fragile, but it is still in place.
Glastaket finns fortfarande, även om den har blivit något mer skör.
fragile (také: breakable, flimsy, frail, gauzy)
As for Kosovo, stability has been maintained but still remains fragile.
I Kosovo har stabiliteten upprätthållits men är fortfarande bräcklig.
The position of our Parliament remains extremely fragile.
Parlamentets position fortsätter att vara ytterst bräcklig.
The democratic process has begun, but it remains fragile.
Den demokratiska processen har börjat men är fortfarande bräcklig.
fragile (také: feeble, nice, sensitive, sore)
However, the process is still fragile, limited and unstable.
Denna process är emellertid fortfarande ömtålig, begränsad och instabil.
Along with mills on the borders, a fragile area, they are losing orders of£1 million.
Tillsammans med spinnerier som lever på marginalen, en ömtålig bransch, förlorar de order på 1 miljon.
Along with mills on the borders, a fragile area, they are losing orders of £1 million.
Tillsammans med spinnerier som lever på marginalen, en ömtålig bransch, förlorar de order på 1 miljon.
fragile (také: feeble, flimsy, frail, poor)
volume_up
klen {příd. jm.}
It will be seen as a tired and enfeebled colossus, a continent filled with boastful babble, fragile and old, nothing more than a historical museum.
Unionen kommer att uppfattas som en trött och försvagad koloss, en kontinent full av skrytsamt prat, som är bräcklig och gammal och ingenting annat än ett historiskt museum.
France is also seriously affected by the decline of certain sectors of industry, while a large part of her territory is made up of rural areas where the economy is fragile.
Frankrike är för övrigt svårt drabbat av tillbakagången inom vissa industriella verksamheter, medan en stor del av territoriet utgörs av landsbygdsområden med försvagad ekonomi.
fragile (také: crisp, frail, tender, delicate)
volume_up
spröd {příd. jm.}
We've been familiar for 40 years with this image: the fragile beauty of land, ocean and clouds, contrasted with the sterile moonscape on which the astronauts left their footprints.
Vi har varit bekanta med den här bilden i 40 år: våra vackra och spröda land, hav och moln, står i kontrast till det livlösa månlandskapet där astronauterna lämnade sina fotavtryck.
fragile (také: frail, frangible, infirm, weak)

Synonyma (anglicky) pro "fragile":

fragile

Příklady použití pro "fragile" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBoth may disturb the fragile ecological balance of sensitive marine environments.
Båda riskerar att störa den bräckliga ekologiska balansen i känsliga havsmiljöer.
EnglishDeveloping countries generally have extremely fragile policies on these things.
Utvecklingsländer har i allmänhet en extremt sårbar politik för dessa saker.
English. - I am deeply concerned that Pakistan's fragile democracy is in peril.
skriftlig. - (EN) Jag känner en stor oro för att Pakistans sköra demokrati är i fara.
EnglishWomen, like children, are particularly fragile members of our society in some contexts.
Kvinnor och barn är särskilt utsatta medlemmar av vårt samhälle i vissa sammanhang.
EnglishWe are talking precisely about how to deal with the situation of fragile states.
Vi talar precis om hur vi ska hantera situationen i instabila länder.
EnglishPolitical decision-making should not be faltering, fragile or equivocal.
Politiskt beslutsfattande får varken sväva på målen, vara ömtåligt eller mångtydigt.
EnglishAs this report highlights, certain sectors of the Indian economy are very fragile.
Vissa sektorer inom den indiska ekonomin är mycket sårbara, vilket framgår av betänkandet.
EnglishAre their fragile economies given the opportunity to prepare for competition?
Får deras ömtåliga ekonomier chansen att förbereda sig för konkurrens?
EnglishSomalia is not only a fragile state, it is actually a failed state.
Somalia är inte ett instabilt land, det är faktiskt ett land som har kollapsat.
EnglishAs we have seen, such props and such pillars are very fragile and can suddenly collapse.
Som vi har sett är sådana stöttor och pelare mycket sköra och kan falla när som helst.
EnglishThe region's democratic structures are still quite new and fragile.
De demokratiska strukturer som finns där är relativt unga och ej konsoliderade.
EnglishChildren and disabled people are fragile people who need maximum protection.
Barn och handikappade är ömtåliga personer som kräver maximalt skydd.
EnglishThey take time to evolve and can appear fragile in the face of threats.
De behöver tid för att utvecklas och kan visa sig vara ömtåliga inför hot.
EnglishIn Europe today, the legal status of these services is much too fragile.
Dessa tjänsters rättsliga ställning är alldeles för svag inom dagens EU.
EnglishFurthermore, I think we need to protect the most fragile ecosystems once and for all.
Vidare måste vi en gång för alla skydda de bräckligaste ekosystemen.
EnglishThe path to development is still long, and we must not endanger these fragile balances.
Vägen mot utveckling är fortfarande lång och vi får inte äventyra dessa ömtåliga balanser.
EnglishNationalism is far more destructive and the Union far more fragile than many people realize.
Nationalism är destruktivare och Europeiska unionen skörare än många tror.
EnglishUnfortunately, Mr President, the cease-fire is extremely fragile and tension is again mounting.
Tyvärr är vapenstilleståndet oerhört bräckligt och det spända läget skärps återigen.
Englishfood security and the protection of the fragile industries of ACP countries.
livsmedelstrygghet och skydd av känsliga sektorer i AVS-länderna.
EnglishMr President, the new states of Central Asia are particularly fragile.
Herr ordförande! De nya staterna i Centralasien är i hög grad känsliga.