anglicko-švédsko překlad pro "flimsy"

EN

"flimsy" švédský překlad

volume_up
flimsy {podstatné jméno}
volume_up
flimsy {příd. jm.}
EN

flimsy {podstatné jméno}

volume_up

Synonyma (anglicky) pro "flimsy":

flimsy

Příklady použití pro "flimsy" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe had scarcely received a just trial and had been sentenced on flimsy grounds.
Han fick knappast en rättvis rättegång och dömdes på osäkra grunder.
EnglishThe measures proposed here are somewhat flimsy, but they are nonetheless necessary and imperative.
De åtgärder som föreslås här är ganska otillräckliga, men de är ändå nödvändiga och viktiga.
EnglishWe have to say that we, along with Mr Lange, believe that the legislative component is rather flimsy.
Vi måste säga att lagstiftningsdelen, vilket Lange redan sagt, är litet i magraste laget.
EnglishNow he has been sentenced to 12 years in prison for a symbolic act on the basis of flimsy arguments.
På svaga bevis har han nu dömts till ett tolvårigt fängelsestraff för en symbolisk handling.
EnglishThe current COM in pigmeat is extremely flimsy and much too hesitant.
Den nuvarande gemensamma organisationen av marknaden för griskött är mycket lätt och alltför blygsam.
EnglishIn no way are the illegal bodies washed overboard from these flimsy craft the responsibility of one Member State alone.
Likaså måste också stödet till de medlemsländer som konfronteras med detta problem vara gemensamt.
EnglishAs far as Tunisia is concerned, the pretexts put forward in the motion for a resolution are flimsy and the evidence slight.
Vad gäller Tunisien är förevändningarna som läggs fram i resolutionen tunna och bevisen svaga.
EnglishThis may be so, but it is extremely flimsy at present.
Ja, men än så länge är det väldigt tunt.
EnglishIt's this flimsy-ass four-star restaurant.
Det är den här skraltiga fyrstjärniga restaurangen.
EnglishIn the EU's view, the evidence against the accused politicians is flimsy, in sharp contrast to the severity of the judgments.
Enligt EU:s uppfattning står de magra bevisen mot de anklagade i skarp kontrast till domarnas stränghet.
EnglishThis is a strong signal from Parliament that cannot be ignored by the Commission or reinterpreted on flimsy grounds.
Detta är en stark signal från parlamentet som inte får ignoreras av kommissionen eller omtolkas på osäkra grunder.
EnglishMany of them are arriving in flimsy craft, and several thousand Africans are drowning without anyone protesting.
Många av dem kommer i dåliga båtar och flera tusentals afrikanska medborgare drunknar, men ingen protesterar mot detta.
EnglishIn no way are the illegal bodies washed overboard from these flimsy craft the responsibility of one Member State alone.
Vad som inte kan hållas för riktigt är att de lik som påträffats på båtarna bara kommer från ett och samma medlemsland.
EnglishHow flimsy data protection can be becomes apparent when, for example, the fight against copyright infringements is also factored in.
Dataskyddet, hur lätt väger inte det när t.ex. kampen mot upphovsrättsbrott också måste inkluderas i detta?
EnglishThat is undoubtedly important, but the document is otherwise far too flimsy and consists merely of notes where certain matters are concerned.
Detta är nog så viktigt, men i övrigt är dokumentet alltför tunt och innehåller bara noteringar om vissa saker.
EnglishFor instance, in the summer it would perhaps be possible to set up surveillance operations to detect the flimsy craft used to make the crossing.
Beträffande likkistorna kan till exempel vissa bevakningsåtgärder igångsättas, åtgärder som är genomförbara under sommaren.
EnglishIn the other Member States too, the distrust of the people will only increase, because the EU's democratic support base has become very flimsy.
Också i de övriga medlemsstaterna kommer människors misstro bara att öka, för EU:s demokratiska stöd har blivit väldigt bräckligt.
EnglishHe is there because of flimsy charges; he is detained for nothing; he is detained because he dared to stand against President Mubarak.
Han sitter där efter grundlösa anklagelser och utan någon som helst anledning – det enda skälet är att han vågade utmana president Hosni Mubarak.
EnglishHe is there because of flimsy charges; he is detained for nothing; he is detained because he dared to stand against President Mubarak.
Han sitter där efter grundlösa anklagelser och utan någon som helst anledning – det enda skälet är att han vågade utmana president Hosni Mubarak.
EnglishTo some extent, current practice at the European Patent Office has drifted too far into a grey area, with patents being granted on flimsy grounds.
I viss utsträckning har Europeiska patentbyråns rådande praxis förskjutits för långt in i en gråzon i och med att patent beviljas på svaga grunder.