anglicko-švédsko překlad pro "fighting over"

EN

"fighting over" švédský překlad

Viz příklady pro použití "fighting over" v kontextu.

Příklady použití pro "fighting over" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHowever, we need to ensure that fighting over the territory of Kashmir is stopped permanently.
Vi måste emellertid se till att striderna om Kashmirområdet upphör för gott.
EnglishSome of us have not ceased fighting hard for that over the years.
Några av oss har under alla dessa år kämpat hårt för denna utveckling.
EnglishWe want to avoid at all costs fighting over spheres of influence.
Vi vill till varje pris undvika att behöva slåss om inflytandesfärer.
EnglishFor me, it is highly regrettable that we are once again fighting over the question of yes or no.
Jag tycker att det är ytterst beklagligt att vi återigen bråkar om frågan om ja eller nej.
EnglishSecondly, I see people have been fighting tooth and nail over the mini budgets in the A30 lines.
För det andra: Beträffande A30-posterna känner jag till hur man sliter och river för att åstadkomma minimala budgetar.
EnglishWe are now fighting over who is going to pay for it.
Nu utkämpar vi en strid om vem som skall betala den.
EnglishFighting over territory, ethnicity, resources or politics are but branches of the same rotten tree of want.
Kamp om territorium, etnicitet, tillgångar eller politik är endast grenar av ett och samma ruttna träd av armod.
EnglishThe result is there is never enough fish and there are increasing numbers of people fighting over the leftovers.
Resultatet är att det aldrig finns tillräckligt med fisk och ständigt fler människor som slåss om fiskbenen.
EnglishBoth Parliament and the Commission have to show that they are effectively fighting red tape and over-regulation.
Både parlamentet och kommissionen måste visa att de på ett effektivt sätt bekämpar byråkrati och överreglering.
EnglishIt's just, you end up fighting over old ghosts.
Det är bara att du bråkar om gamla saker.
EnglishFighting tax havens all over the world is not solely a matter of justice in tax but, above all, one of social justice.
Att bekämpa skatteparadis över hela världen handlar inte bara om rättvisa på skatteområdet utan framför allt om social rättvisa.
EnglishThe conflict between Armenia and Azerbaijan over Nagorny Karabakh and the fighting over Abkhazia in Georgia make this a volatile region.
Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om Nagorno-Karabach och kampen om Abchazien i Georgien gör detta till en labil region.
EnglishWhile you are in Brussels, fighting tooth and nail over influence, Europe is in the process of losing all influence in the world.
Medan ni är i Bryssel, och kämpar för inflytandet med näbbar och klor, befinner sig EU i en process där det kan förlora inflytandet i hela världen.
EnglishIn view of the empty coffers and the fighting over distribution, I must also point out that, historically, the EU budget was an agricultural budget.
Med tanke på de tomma skafferierna och striderna om fördelningen måste jag även påpeka att historiskt sett var EU:s budget en jordbruksbudget.
EnglishThis, the Lisbon objective, is our guiding star, and we must not lose sight of it even when we are fighting over the many minor lines in the Budget.
Detta, Lissabonmålet, är vår ledstjärna, och vi får inte förlora det ur sikte, inte heller när vi bråkar om de många, mindre posterna i budgeten.
EnglishLet me add that all the candidates were excellent from the point of view of our feelings on human rights and fighting for these all over the world.
Låt mig tillägga att alla kandidaterna var utmärkta sett till våra föreställningar om mänskliga rättigheter och kampen för dessa över hela världen.
EnglishWe have wrapped up this topic in just one reading, and we will be spending some EUR 100 million on fighting fraud over the coming years.
Vi har avslutat detta ärende redan under första behandlingen, och under de kommande åren kommer vi att lägga omkring 100 miljoner euro på att bekämpa bedrägerier.
EnglishThis, the Lisbon objective, is our guiding star, and we must not lose sight of it even when we are fighting over the many minor lines in the Budget.
I detta avseende är det också viktigt att vi har tillräckliga medel till hands för att snabbt och effektivt kunna integrera den nya informations- och kommunikationstekniken i EU: s utbildningssystem.

Jiná slova

English
  • fighting over

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.