EN features
volume_up
{množné číslo}

features
volume_up
verktyg {mn. č.}
Many of the features of Webmaster Tools can help you identify potential problems.
Många av funktionerna i Verktyg för webbansvariga kan hjälpa dig att identifiera potentiella problem.
Map Maker provides a set of tools to create and edit map features in order to improve the quality of maps and local information in your region.
Med verktygen i Map Maker kan du skapa och redigera kartelement och förbättra kvaliteten på kartor och lokal information i din region.

Synonyma (anglicky) pro "feature":

feature

Příklady použití pro "features" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt also features a statistical function that informs you of the document contents.
Dessutom finns det en statistikfunktion som ger information om dokumentinnehållet.
EnglishDon’t fret -- you can easily add your favorite features back to the Toolbar.
Oroa dig inte – du kan lätt lägga till dina favoritfunktioner igen i Verktygsfält.
EnglishLearn more about Jabra Stone3 from the experts – features & specifications
Lär dig mer om Jabra Stone3 från experterna - funktioner och specifikationer
EnglishMany features of the elections were of a standard which left much to be desired.
Många delar av dem var av en standard som lämnade mycket övrigt att önska.
EnglishThat is precisely why the basic features of economic policy are so important.
Det är just därför som grunddragen i den ekonomiska politiken är så viktiga.
EnglishHowever, two features of the directive under discussion deserve a positive response.
Två faktorer i det direktiv som diskuteras förtjänar emellertid en positiv respons.
EnglishThis document will highlight the more advanced features of Google Web Search.
I det här dokumentet behandlas de mer avancerade funktionerna i Googles webbsökning.
EnglishIt also has some unique features that provide a fun and efficient search experience.
Det finns också några unika funktioner som ger en rolig och effektiv sökupplevelse.
EnglishWe need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.
Vi måste ta hänsyn till kustregionernas särskilda geografiska egenskaper.
EnglishThe following diagram describes some of the features available in Google Maps.
I följande tabell beskrivs några av funktionerna som finns tillgängliga i Google Maps.
EnglishThese features were put forward by the Commission in the European Economic Recovery Plan.
Dessa punkter las fram av kommissionen i Ekonomisk återhämtningsplan för Europa.
EnglishI want to say that one of the features of the structural funds is partnership.
Jag vill säga att en av egenskaperna hos strukturfonderna är partnerskap.
EnglishAlgorithms are being developed to identify these features and find cracks.
Algoritmer utvecklas för att identifiera dessa funktioner och hitta sprickor.
EnglishThe judicial authorities must assess the specific features of each case.
Rättsinstanserna måste bedöma de särskilda egenskaperna hos varje enskilt fall.
EnglishElectric vehicles compensate for this irregularity through their own special features.
Elfordonen kompenserar denna brist på kontinuitet med sina egna särskilda funktioner.
EnglishIt also features in our resolution and is something on which we insist.
Det nämns också i vår resolution och är något som vi kommer att insistera på.
EnglishWe need to recognise the existence of different institutions and risk features.
Vi måste erkänna förekomsten av olika institutioner och riskfaktorer.
EnglishOrganic production presents a number of features: let me remind you of them.
Den ekologiska produktionen har flera egenskaper, jag skall upprepa dem.
EnglishMrs Lulling has mentioned the structural features of the sector in her country.
Lulling påminde oss om strukturen inom denna sektor i hans eget land.
EnglishAllow me to set out the main features of our competition policy in the state aid sector.
Låt mig beskriva huvudlinjerna i vår konkurrenspolitik när det gäller statsbidragen.