anglicko-švédsko překlad pro "disbursement"

EN

"disbursement" švédský překlad

volume_up
disbursement {podstatné jméno}

EN disbursement
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

disbursement (také: pay-out)
However, it does look as if the disbursement of resources for 1997 will be considerably better.
Men det ser ut som om de genomsnittliga utbetalningarna har förbättrats betydligt under 1997.
A last point which was not raised very much today is the speed of commitment and disbursement of funds.
En sista punkt, som inte har tagits upp i någon större utsträckning i dag, är hur snabbt ett åtagande och en utbetalning av medel ska göras.
Exceptionally and in duly justified cases, limited extensions in terms of duration may be granted for disbursement.
I särskilda, vederbörligen motiverade fall kan begränsad förlängning av varaktigheten beviljas i fråga om utbetalning.4.

2. ekonomika

disbursement (také: payment, payout)
However, it does look as if the disbursement of resources for 1997 will be considerably better.
Men det ser ut som om de genomsnittliga utbetalningarna har förbättrats betydligt under 1997.
A last point which was not raised very much today is the speed of commitment and disbursement of funds.
En sista punkt, som inte har tagits upp i någon större utsträckning i dag, är hur snabbt ett åtagande och en utbetalning av medel ska göras.
Exceptionally and in duly justified cases, limited extensions in terms of duration may be granted for disbursement.
I särskilda, vederbörligen motiverade fall kan begränsad förlängning av varaktigheten beviljas i fråga om utbetalning.4.

3. podnikání

disbursement (také: disburse)
However, it does look as if the disbursement of resources for 1997 will be considerably better.
Men det ser ut som om de genomsnittliga utbetalningarna har förbättrats betydligt under 1997.
A last point which was not raised very much today is the speed of commitment and disbursement of funds.
En sista punkt, som inte har tagits upp i någon större utsträckning i dag, är hur snabbt ett åtagande och en utbetalning av medel ska göras.
Exceptionally and in duly justified cases, limited extensions in terms of duration may be granted for disbursement.
I särskilda, vederbörligen motiverade fall kan begränsad förlängning av varaktigheten beviljas i fråga om utbetalning.4.

Synonyma (anglicky) pro "disbursement":

disbursement

Příklady použití pro "disbursement" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis should be ready for disbursement to the UN by early December 2003.
Dessa medel bör vara tillgängliga för fördelning till FN i början av december i år.
EnglishIn terms of disbursement of the structural fund resources, Germany is unfortunately no paragon.
Vad gäller utnyttjandet av strukturfondsmedel hör Tyskland tyvärr inte till mönstergossarna.
EnglishHowever, it does look as if the disbursement of resources for 1997 will be considerably better.
Men det ser ut som om de genomsnittliga utbetalningarna har förbättrats betydligt under 1997.
EnglishThis is also a precondition for the disbursement of possible EU macrofinancial assistance.
Detta är också en förutsättning för att ett eventuellt makrofinansiellt stöd från EU ska kunna betalas ut.
EnglishThe allocation of funds has been made simpler and this will also speed up the disbursement of funds.
Tilldelningen av medel har förenklats och utbetalningen av medlen kommer därmed också att gå snabbare.
EnglishThe current arrangement is also ineffective in that disbursement of funds may take up to two years.
Den nuvarande regleringen är inte heller ändamålsenlig eftersom utbetalningen av medel kan dröja med upp till två år.
EnglishSecondly, I also wish to express our serious concern about the disbursement of funds from the Structural Funds.
För det andra vill jag även uttrycka vår allvarliga oro över utbetalningarna av medel från strukturfonderna.
EnglishLikewise, no disbursement of funds has been made under programmes such as Urban, Interreg or Leader in the year in question.
Inga utbetalningar av medlen har heller gjorts inom program som Urban, Interreg eller Leader under året i fråga.
EnglishWe cannot afford to waste any time, and in many projects we need to speed the process of disbursement and implementation.
Vi har inte råd att slösa någon tid, och vi måste skynda på utbetalningsförfarandet och genomförandet i många projekt.
EnglishFinally, can the Commission give precise information about the allocation and disbursement of EU humanitarian aid to Sudan?
Slutligen, kan kommissionen ge exakta upplysningar om anslagsfördelningen och utbetalningen av humanitärt bistånd till Sudan?
EnglishMoreover, there is also the clause in the European Solidarity Fund that works must be carried out within one year of disbursement.
Vidare finns det även en klausul i Europeiska solidaritetsfonden om att arbeten måste utföras inom ett år från utbetalningen.
EnglishA comparison of our disbursement rate with that of other bilateral donors, including the largest donor of all, only confirms this.
En jämförelse mellan vår utbetalningstakt och andra bilaterala givares, däribland den största givaren, bekräftar också detta.
EnglishWe have to ensure the proper working and effectiveness of the scheme, as well as transparent and targeted disbursement of funds.
Vi måste se till att systemet fungerar som det ska och är effektivt, och att medlen betalas ut på ett öppet och målinriktat sätt.
EnglishThe conditions of disbursement are close to being met.
Vi har en sista bidragsdel kvar på 15 miljoner euro att betala ut, och de nödvändiga villkoren för att kunna genomföra utbetalningen är snart infriade.
Englishthat the Regional Development Fund will be the principal disbursement vehicle wherever possible?
Att dessa medel får användas i syfte att kompensera eventuell förlust av tullinkomster för att åtgärda behov när det gäller att stärka konkurrenskraft och utveckling?
EnglishAssistance must, of course, be subject to an anti-fraud mechanism for greater transparency in the administration and disbursement of funds.
Stödet måste givetvis vara förknippat med en bedrägeribekämpningsmekanism för ökad insyn i förvaltningen och utbetalningen av medlen.
EnglishI welcome recent statements by the Commission which detail the disbursement of EU funds to address this huge challenge.
Jag välkomnar kommissionens senaste uttalanden, där man i detalj redogör för hur utbetalningen av EU-medel ska gå till för att möta denna enorma utmaning.
EnglishMost transactions are arranged by commercial banks (or exporters) and assigned to SEK prior to the disbursement of the credit.
Lånet kan arrangeras av en bank och dokumenteras med kreditavtal (köparkredit), eller av exportören med växlar som dokumentation (leverantörskredit).
EnglishThese will enable us to focus on the key objectives of the partnership and will also improve the disbursement rate on MEDA.
Dessa kommer att göra det möjligt för oss fokusera på partnerskapets viktigaste mål och kommer också att förbättra utbetalningstakten från Meda-programmet.
English5.Can it provide any initial views on the issue of simplifying the procedures for the disbursement of EU funding in the new programming period?
5.Har kommissionen preliminärt tagit ställning i fråga om förenklandet av förfarandet för beviljande av EU-bidrag under den nya programperioden?