anglicko-švédsko překlad pro "definitely"

EN

"definitely" švédský překlad

volume_up
definite {příd. jm.}

EN definitely
volume_up
{příslovce}

definitely (také: definitively)
volume_up
definitivt {přísl.}
(Laughter) There's definitely a method to my madness definitely, definitely.
(skratt) Det finns definitivt vett i vansinnet - definitivt, definitivt.
Furthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
Vidare måste det vara helt klart att detta uppdrag definitivt är ett EU-uppdrag.
They will definitely enjoy protection against discrimination in the future.
De kommer definitivt att åtnjuta skydd mot diskriminering i framtiden.
definitely (také: absolutely, assuredly, flatly, quite)
volume_up
absolut {přísl.}
Social dialogue is definitely important, and the difficulties definitely need to be overcome.
Den sociala dialogen är absolut nödvändig och svårigheterna måste övervinnas.
Then this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
Därefter kommer denna metod absolut att läggas fram för parlamentet och rådet.
Slovakia will definitely not be a country that goes beyond the agreed framework.
Slovakien kommer absolut inte att bli ett land som går utanför de överenskomna ramarna.
definitely (také: doubtless, easily)
volume_up
utan tvekan {přísl.}
This was definitely made easier by long-term contact with foreign partners.
Detta underlättades utan tvekan genom långsiktig kontakt med utländska partner.
Parliament’s position and prestige are thereby very definitely reinforced.
Parlamentets ställning och prestige har därigenom utan tvekan förstärkts avsevärt.
This issue is definitely intensive, interesting, exciting and very future-oriented.
Frågeställningen är utan tvekan laddad, intressant, spännande och mycket framtidsinriktad.
definitely (také: decidedly, definitively)
volume_up
avgjort {přísl.}
Europe definitely needs a common approach to immigration in the EU.
EU behöver avgjort en gemensam strategi för invandringen till EU.
This will definitely ensure the continuity of the programme activities as of 1 January 2008.
Detta kommer avgjort att garantera kontinuiteten i programverksamheten från och med den 1 januari 2008.
This definitely does not represent the opinion of the majority of Members of this House and should be rejected out of hand.
Den företräder avgjort inte uppfattningen hos merparten av ledamöterna i detta parlament och bör förkastas omedelbart.

Synonyma (anglicky) pro "definitely":

definitely

Příklady použití pro "definitely" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis situation definitely requires attention and measures at the highest level.
Denna situation kräver onekligen att uppmärksammas och åtgärdas på högsta nivå.
EnglishThis is definitely a very simple gesture which President Lukashenko could make.
Detta vore utan tvivel en mycket enkel gest från president Lukasjenkas sida.
EnglishOn the other hand, we definitely all want democracy to be restored in Zimbabwe.
Vi är alla säkra på att vi vill att demokratin ska återupprättas i Zimbabwe.
EnglishThere seem to be intractable technical problems but we are definitely working on it.
Det verkar finnas svårartade tekniska problem, men vi arbetar verkligen på det.
EnglishThe establishment of a working group on public procurement is definitely important.
Upprättandet av en arbetsgrupp för offentliga upphandlingar är säkert viktigt.
EnglishLooked at from that angle, what we are debating is very definitely a fair offer.
Om vi ser det ur den synvinkeln är de siffror vi diskuterar verkligen ett rimligt bud.
EnglishWe shall definitely be making our contribution towards financing enlargement.
Vi kommer utan tvivel att ge vårt bidrag till finansieringen av utvidgningen.
EnglishAn amendment to the Directive would definitely be appropriate here, Commissioner.
Här, fru kommissionär, är det synnerligen önskvärt att göra ett tillägg i direktivet.
EnglishI believe this could definitely strengthen the expertise and recommendations.
Jag är säker på att detta skulle stärka dess kompetens och rekommendationer.
EnglishThen, my dear Commissioners, we will be very definitely satisfied with your proposal.
Då kan man vara helt nöjd med ert förslag, min dam och mina herrar kommissionärer.
EnglishThis sort of thing could happen to any of us so we definitely need to do something.
Detta skulle ju kunna hända oss alla och här behöver verkligen något göras.
EnglishThe proposed rules are definitely less extensive than the existing rules.
De föreslagna reglerna är helt klart mindre omfattande än de gällande reglerna.
EnglishFurthermore, we definitely cannot back the proposal made in point 12 of the report.
I övrigt kan vi givetvis inte ställa upp på det som föreslås i punkt 12 i betänkandet.
EnglishFirstly, enlargement definitely brought new challenges for the European Union.
För det första har utvidgningen verkligen medfört nya utmaningar för Europeiska unionen.
EnglishEuropean money is definitely better spent on FRONTEX than in the deserts of Afghanistan.
Det är mycket bättre om EU:s pengar används i Frontex än i Afghanistans öknar.
EnglishI have increasingly noticed that, sometimes, there is definitely a basis for an alliance.
Man märker allt mer att det ibland visst finns ett allmänt stöd för en allians.
EnglishI would definitely like to call on you, Mrs Fischer Boel, to reiterate what you have done.
Jag skulle verkligen vilja be er, fru Fischer Boel, att upprepa vad ni har gjort.
EnglishI think that we must definitely view Macedonia as a potential member of the European Union.
Jag anser att vi förvisso måste betrakta Makedonien som en potentiell EU-medlem.
EnglishAccording to some Members, the payment appropriation level should definitely be lowered.
Ett antal ledamöter finner att betalningsbemyndigandena måste sänkas markant.
EnglishThe acquis is definitely very important; it is the base and our foundation.
Lagstiftningen är naturligtvis mycket viktig, eftersom den utgör grunden.